Energetyka pracy mięśniowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energetyka pracy mięśniowej - strona 1 Energetyka pracy mięśniowej - strona 2 Energetyka pracy mięśniowej - strona 3

Fragment notatki:


Energetyka pracy mięśniowej Mechanizmy resyntezy ATP w komórkach mięśniowych.
Aktywację procesów energetycznych, zachodzących w cytoplazmie i mitochondriach, rozpoczyna uwalnianie jonów wapniowych z siateczki śródplazmatycznej przez impulsy nerwowe. Zwiększenie stężenia jonów wapniowych w cytoplazmie atakuje ATP - aze miofibrylną, katalizującą rozkład ATP. Proces ten dostarcza energii do skurczu włókien kurczliwych. W wyniku sprzężenia zwrotnego, obejmującego regulatory metaboliczne zależne od stosunku ATP/ADP, P, aktywowane są procesy, w następstwie których ATP jest resyntezowane. Część cząsteczek ADP powstającego z ATP przekształcona jest z powrotem w ATP kosztem energii uzyskiwanej w wyniku rozkładu fosfokreatyny (PC) oraz w procesie glikolizy w cytoplazmie procesy te są aktywowane prawie natychmiast po rozpoczęciu pracy i nie wymagają obecności tlenu. Niewielkie ilości ATP wytwarzane są także w wyniku zachodzącej w cytoplazmie reakcji kinazy adenylowej (2ADP = ATP + AMP) część ADP dyfunduje do mitochondrium gdzie w wyniku fosforylacji oksydacyjnej odbudowane są dalsze cząsteczki ATP kosztem utleniania pirogronianu, wolnych kwasów tłuszczowych, ketokwasów lub aminokwasów. Przenoszenie ATP z mitochondriów do włókien kurczliwych zachodzi prawdopodobnie za pośrednictwem fosfokreatyny. Sekwencja wykorzystywania głównych substratów energetycznych w zależności od czasu trwania oraz intensywności wysiłków. Substratami energetycznymi wykorzystywanymi przez mięśnie do resyntezy ATP są:
fosfokreatyna glikogen mięśniowy glukoza wychwytywana z krwi
WKT ketokwasy aminokwasy Udział poszczególnych substratów w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego zależy od czasu trwania wysiłku, jego intensywności, zapotrzebowania tlenowego, a także od diety i stopnia wytrenowania. A. Wysiłki trwające do 60 sekund Podczas pierwszych kilku sekund wysiłku zawartość ATP i fosfokreatyny w komórkach mięśniowych szybko się zmniejsza. Rozkład fosfokreatyny w tym czasie jest głównym procesem wykorzystywanym do resyntezy ATP. W ciągi pierwszych 10 sekund wysiłku zwiększa się również istotnie szybkość glikolizy. Nasilenie procesów tlenowych zachodzących w mitochondriach w czasie pierwszych 10 sekund wysiłku zwiększa się nieznacznie w porównaniu z warunkami spoczynkowymi. Glukoza może osiągnąć szybkość maksymalną po 20 sekundach, a w komórkach gromadzą się wówczas znaczne ilości mleczanów i jonów wodorowych. Krótkotrwałym intensywnym wysiłkom już po kilku sekundach towarzyszy wzmożone wytwarzanie amoniaku. Szybki rozkład ATP i fosfokreatyny oraz kwasica sprzyjają wytwarzaniu amoniaku, a ten z kolei wiążąc jon wodorowy zwiększa pojemność buforową cytoplazmy komórek mięśniowych i ogranicza rozwój kwasicy.


(…)

… niż 30% VO2 max wytwarzanie mleczanu w komórkach mięśniowych jest niewielkie przy obciążeniach większych niż 30% VO2 max u ludzi o małej wydolności fizycznej i większych niż 50-60% VO2 max u ludzi o dużej wydolności fizycznej wytwarzanie mleczanu może być znaczne a jego stężenie we krwi jest duże. Udział glikogenu zawartego w pracujących mięśniach w pokrywaniu ich a zapotrzebowania energetycznego…
… mięśni, lecz również z wątroby. Wyczerpanie glikogenu z wątroby uniemożliwia utrzymanie stężenia glukozy na stałym poziomie i w czasie pracy pojawia się tendencja do hipoglikemii. W czasie wysiłków trwających 2-4 godziny lub dłużej aktywność glukoneogenezy jest co najmniej dwukrotnie większa niż w spoczynku. E. Wysiłki statyczne Podczas skurczów izometrycznych dodatkowym czynnikiem oddziałującym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz