Encyklopedia rachunkowości - P

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia rachunkowości - P - strona 1 Encyklopedia rachunkowości - P - strona 2 Encyklopedia rachunkowości - P - strona 3

Fragment notatki:

P   PALIWA Materiały zużywane na cele energetyczne, technologiczne bądź gospodarcze.
Monika Bukowska Zob. → Materiały.
PAMIĘĆ KOMPUTERA Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W mikrokomputerach dzieli się ona na pamięć stałą ROM i pamięć chwilową RAM. Parametry tych pamięci istotnie wpływają na szybkość pracy mikrokomputera. Pamięć zewnętrzna, na ogół w postaci dysków magnetycznych oraz dysków optycznych, charakteryzuje się mniejszym niż operacyjna czasem dostępu, ale za to umożliwia gromadzenie ogromnych zbiorów danych, liczonych w gigabajtach.
Ignacy Dziedziczak PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE Realizują zadania państwa wyodrębnione z budżetu. W świetle ustawy o finansach publicznych p.f.c. jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. P.f.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Podstawą gospodarki finansowej p.f.c. jest roczny plan finansowy. Wydatki funduszu mogą być dokonywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, i pozostałości środków z okresów poprzednich. P.f.c. mogą także zaciągać kredyty i pożyczki, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi. P.f.c. dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Do pierwszej zalicza się fundusze systemu budżetowego, ponieważ ich przychodami mogą być także środki budżetu państwa (dotacje). Są to: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Leśny, Fundusz Termomodernizacji, Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Promocji Mleczarstwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz emerytalno-rentowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz prewencji i rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Państwowy Fundusz Kombatantów, Fundusz Kościelny, Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej. Do drugiej grupy zalicza się fundusze pozabudżetowe, które nie mogą korzystać ze środków budżetu państwa. Są to: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Promocji Twórczości, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Inne fundusze celowe nie odpowiadają wymogom ustawy o finansach publicznych i dlatego nie są zaliczane do państwowych lub samorządowych funduszy celowych. Gospodarkę finansową p.f.c. określają przepisy ustaw powołujących poszczególne fundusze, a także przepisy ustawy o finansach publicznych, ponieważ p.f.c. należą do sektora finansów publicznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz