Encyklopedia rachunkowości - M

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia rachunkowości - M - strona 1 Encyklopedia rachunkowości - M - strona 2 Encyklopedia rachunkowości - M - strona 3

Fragment notatki:

M   MAJĄTEK OBROTOWY NETTO Kapitał pracujący , stanowi różnicę między majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem ta część majątku obrotowego, która po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących pozostałaby w przedsiębiorstwie, stając się źródłem tworzenia nadwyżek finansowych. Alternatywnie m.o.n. można zdefiniować jako część aktywów bieżących finansowanych kapitałem długoterminowym, tj. kapitałem własnym i zobowiązaniami długoterminowymi.
Zarządzanie kapitałem pracującym polega z jednej strony na minimalizowaniu ryzyka utraty płynności, z drugiej natomiast na maksymalizowaniu zwrotu z posiadanych przez jednostkę aktywów. Analizując poziom kapitału pracującego jako miarę płynności, należy jednak pamiętać, że powinno jej towarzyszyć badanie wskaźników płynności oraz struktury majątku obrotowego.
Katarzyna Bareja Zob. → Wskaźniki płynności.
MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA Mienie Skarbu Państwa , to własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza ogół praw majątkowych przysługujących danemu podmiotowi. Występuje on zawsze w powiązaniu z oznaczonym podmiotem. W znaczeniu węższym odnosi się on do ogółu aktywów przysługujących danej osobie (w skład tak rozumianego majątku nie wchodzą długi, które ciążą na nim, obniżając jego wartość ekonomiczną). W znaczeniu szerszym majątek rozumiany jest jako ogół aktywów i pasywów, czyli praw i obowiązków danego podmiotu. Prawa majątkowe są podstawowym rodzajem praw podmiotowych, które określają bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczny interes podmiotu uprawnionego. Oznaczają one reżim prawny w aspekcie materialnym i procesowym. Występują jako bezpośrednie lub uwarunkowane. Kryterium wyróżniającym kategorie mienia państwowego nie jest rodzaj praw majątkowych wchodzących w skład majątku państwowego, ale fakt, że prawa te przysługują określonemu typowi podmiotów, którymi są państwowe osoby prawne, w tym Skarb Państwa.
Ogólnie m.S.P. można podzielić na: 1) prawa majątkowe na zasadach ogólnych; 2) prawa majątkowe zastrzeżone dla Skarbu Państwa; 3) uprawnienia względem państwowych osób prawnych.
Klasyfikacja. Według klasyfikacji przedmiotowej m.S.P. dzieli się na: 1) dobra kultury narodowej; 2) zasoby naturalne; 3) grunty; 4) drogi, obiekty budownictwa wodnego i inne urządzenia infrastruktury; 5) mienie powierzone urzędom państwowym i państwowym jednostkom organizacyjnym oraz agencjom; 6) akcje i udziały Skarbu Państwa; 7) m.S.P. oddany do odpłatnego korzystania; 8) mienie po likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa; 9) mienie państwowych osób prawnych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz