Encyklopedia prawa - Prawo a inne systemy normatywne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia prawa - Prawo a inne systemy normatywne - strona 1

Fragment notatki:

in. takie pojęcia, jak: Prawo a inne systemy normatywne; Podział systemu prawa polskiego na gałęzie; System źródeł prawa; Konstytucja jako ustawa zasadnicza; Ustawa jako źródło prawa; Rozporządzenie jako źródło prawa; Prawo miejscowe jako źródło prawa; Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych; Stosunek prawny i jego elementy; Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych; Uprawnienie i roszczenie; Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych; Pojęcie i rodzaje wykładni prawa; Luki w prawie i metody ich wypełniania; Kolizja norm w czasie; Sejm - skład, organy, kompetencje; Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje.

1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
2. Prawo a inne systemy normatywne
Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).
Rodzaje norm poza prawnych:
- normy etyczne ( dotyczą zawodu );
- normy religijne ( obowiązują wyznawców );
- normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);
Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.
3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
- prawo konstytucyjne:
Reguluje ustrój państwa, władzę w państwie, prawa i obowiązki obywateli.   - prawo administracyjne:
Pozwolenia na budowę domu, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody i paszporty itd.
- prawo finansowe:
Reguluje tworzenie i podział budżetu, dochody i wydatki (podatki).
- prawo karne:
Reguluje procedury przy ściganiu i karaniu przestępców.
  - prawo cywilne:
Reguluje stosunki o charakterze majątkowym, świadczenie usług, leasing itd.
  - prawo rodzinne:
Reguluje związki małżeńskie, stosunki między małżonkami, adopcja.
  - prawo pracy:
Reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem.
  - prawo międzynarodowe publiczne:
Reguluje stosunki między państwami.
  - prawo międzynarodowe prywatne:
Reguluje i rozstrzyga kolizje między różnymi systemami prawa ( mieszne małżeństwa - Polak i Niemka).
4. System źródeł prawa
Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierające przepisy prawne. Prawo obowiązuje wówczas gdy jest ono podane na piśmie np: w Dzienniku Ustaw. Źródłami prawa obowiązującymi w Polsce są:
1) konstytucja;
2) ustawy;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe
4) rozporządzenia;
5) akty prawa miejscowego;
Źródła prawa tworzą hierarchicznie zbudowany system, w którym każde ma swoje miejsce. Źródło prawa niższego szczebla nie może zawierać przepisów sprzecznych z przepisami wyższej rangi. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest jej ogłoszenie (np.: w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim).
5. Konstytucja jako ustawa zasadnicza
Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną. Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. O pierwszoplanowej roli konstytucji świadczy to, że wszystkie inne akty prawne muszą być zgodne z konstytucją.

(…)

…. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych;
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu;
3) zakaz prowadzenia pojazdów;
4) przepadek przedmiotów;
5) obowiązek naprawienia szkody;
6) świadczenie pieniężne;
 
61. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:
a) pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat;
b) ograniczenia wolności;
c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;
Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się wobec recydywistów popełniających najpoważniejsze przestępstwa ( zabójstwo, gwałt, rozbój…
… sprawiedliwości, a także organami administracyjnymi itd. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w spółki itp. Obok adwokatury wykształcił się inny zawód prawniczy - zawód radcy prawnego. Był on związany od początku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa państwowe i inne tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej, a później również spółki…
… zabroniony. Ta forma winy występuje najczęściej. Charakteryzuje się świadomym dążeniem sprawcy do popełnienia przestępstwa. Wina złodzieja, który włamawszy się do sklepu kradnie z niego towary, to właśnie zamiar bezpośredni. Zamiar ewentualny ma miejsce wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. W przypadku zamiaru ewentualnego sprawca nie dąży do przestępstwa…
… na skutkowe i bezskutkowe. Przestępstwo materialne to takie, na które składa się: a) działanie sprawcy, b) skutek tego działania. Przestępstwa materialne stanowią zdecydowaną większość. Należy do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała i in. Natomiast przestępstwo formalne tym się odznacza, że do jego popełnienia dochodzi przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek.
3) Ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz