Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - Przepust

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4886
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - Przepust - strona 1 Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - Przepust - strona 2 Elementy składowe obiektów mostowych - wykład - Przepust - strona 3

Fragment notatki:

Elementy składowe obiektów mostowych
Podstawowe definicje
Obiekt mostowy - budowla komunikacyjna, której zadaniem jest przeprowadzenie
trasy komunikacyjnej nad przeszkodą lub zastąpienie nasypu. W ujęciu potocznym
każda taka konstrukcja nosi nazwę mostu.
Most - obiekt inżynierski służący do przeprowadzenia trasy komunikacyjnej
nad przeszkodą wodną - rzeką, kanałem, zatoką morską itp.
Wiadukt - obiekt inżynierski przeprowadzający trasę komunikacyjną nad inną trasą komunikacyjną - droga^ linią kolejową itp.
Estakada - obiekt inżynierski przeprowadzający trasę komunikacyjną nad ob­niżeniem terenu, zastępujący nasyp; niekiedy pod pojęciem estakady rozumie się również długie konstrukcje inżynierskie (wieloprzęsłowe), spełniające w części funk­cje wiaduktu, a w części funkcje nasypu.
Most inundacyjny (zalewowy) - obiekt inżynierski przeprowadzający trasę
komunikacyjną nad terenami zalewowymi rzeki (rys. 5.1).
Kładka dla pieszych - obiekt inżynierski służący do przeprowadzenia ciągów pieszych nad przeszkodą (ciekiem, trasą komunikacyjną, doliną).
Przepust
Przepust - mały obiekt inżynierski służący do przeprowadzenia cieku lub linii komunikacyjnej podrzędnego znaczenia pod trasą komunikacyjną, którego konstruk­cja nie narusza w sposób istotny ciągłości nasypu. (Nieki&dy przepust oznacza wszyst­kie małe obiekty inżynierskie, których rozpiętość nie przekracza 2^3m lub takie, których przekrój poprzeczny jest wyraźnie mniejszy od długości) (rys. 5.2).
Drogowe budowle inżynierskie - wszelkiego rodzaju budowle inżynierskie, służące do prowadzenia tras komunikacyjnych. Poza wymienionymi mogą to być np. tzw. półmosty, zastępujące nasypy na zboczach gór (rys. 5.3) czy galerie oslono we chroniące trasę komunikacyjną przed spadającymi z gór kamieniami lub lawina­mi (rys. 5.4).
Podstawowymi parametrami charakteryzującymi obiekt mostowy są:
a) w kierunku poziomym (rys. 5.5): J
- długość całkowita obiektu Lc,
~ rozpiętość teoretyczna lub podporowa przęsła /„
- rozpiętość przęsła w świetle lQ,
- długość mostu w świetle Lm
- całkowita szerokość pomostu bCi
- użytkowa szerokość pomostu bin
b) w kierunku pionowym (parametry wysokościowe) (rys. 5.6):
- wysokość konstrukcyjna hh
- wysokość ustrojowa hUi
- wysokość podporowa hp,
~ wysokość mostu nad terenem h„
- wysokość mostu w świetle h0.
c) położenie w planie (rys. 5.7):
- kąt skrzyżowania mostu z przeszkodą a,
- kąt skosu przęsła /3,

(…)

… całkowita mostu - odległość mierzona po osi podłużnej obiektu, po­między najdalej wysuniętymi punktami, którymi z reguły są końce skrzydełek.
Rozpiętość teoretyczna lub podporowa - pozioma odległość mierzona wzdłuż przęsła, między punktami podparcia na dwóch sąsiednich podporach; punkty te wyznaczają z reguły osie łożysk; w przypadku braku łożysk (mosty łukowe lub ra­mowe) punkty te wyznaczają osie podpór.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz