Elementy organizacji - kapitał ludzki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy organizacji - kapitał ludzki - strona 1 Elementy organizacji - kapitał ludzki - strona 2 Elementy organizacji - kapitał ludzki - strona 3

Fragment notatki:

2010-06-06 1 Koncepcja „sita”  Koncepcja „kapitału ludzkiego”   stawia za cel stopniowe wyselekcjonowanie najlepszych  jednostek i odrzucenie słabszych pracowników na wejściu i  wewnątrz przedsiębiorstwa odnosi się do organizacji adaptatywnej selekcja pracowników następuje od razu przy naborze do  pracy oraz w trakcie pracy istnieje zało enie,  e pracownik przychodzi do firmy jako  jednostka ukształtowana, z pewnymi poglądami, nawykami i  dlatego nie ma sensu go zmieniać, dorosły człowiek jest  indywidualnością w pełni ukształtowaną, a w konsekwencji  mało podatną na zmiany zgodne z potrzebami  przedsiębiorstwa pracownik jest traktowany jako równorzędny czynnik  produkcji (np. jak maszyny itp.). wady: wysoka fluktuacja, brak poczucia bezpieczeństwa,  niekorzystne stosunki międzyludzkie, konieczność  zapewnienia wysokich plac w celu pozyskania najlepszych  pracowników. 2010-06-06 2 zakłada,  e człowiek rozwija się przez całe  ycie i dą y  do samorealizacji. Dzięki temu dą eniu, tworząc warunki  sprzyjające rozwojowi człowieka, mo na osiągnąć  powodzenie przedsiębiorstwa. odnosi się do firmy o organizacji kreatywnej istnieje zało enie,  e ka dy pracownik stanowi pewien  niepowtarzalny kapitał ma zastosowanie przede wszystkim w firmach, których  praca opiera się na ludzkim intelekcie (np. projektanci,  twórcy, informatycy, analitycy itp.) zalety: większa stabilizacja, zaanga owanie i  kreatywność pracowników.  Określenie wymaganej wielkości i struktury  zatrudnienia Rekrutacja i dobór pracowników oraz ich  wprowadzenie do pracy Doskonalenie zawodowe Ocenianie pracowników i ich awansowanie Zapobieganie nieuzasadnionej fluktuacji kadr Działalność socjalno – bytowa  Gospodarka czasem pracy Wartościowanie pracy Budowa tabel pracy Opracowywanie taryfikatorów pracy Określenie dodatków i dopłat do płacy zasadniczej Wybór form i systemów płacowych Zasady premiowania i nagradzania Określenie wielkości i funduszu wynagrodzeń planowanie organizacji i zasobów ludzkich, rekrutacja, doskonalenie zasobów ludzkich, stosunki pracownicze, systemy zachęt, przestrzeganie prawa i zasad  równouprawnienia. 2010-06-06 3 OR G A N IZ A C J A DOBROWOLNE ODEJŚCIA Z PRACY ŚMIERĆ PRACOWNIKÓW PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ AWANSE NA ZEWNĄTRZ PRZENIESIENIE NA ZEWNĄTRZ DEGRADACJE NA ZEWNĄTRZ ZWOLNIENIA Z PRACY REDUKCJE NOWO PRZYJĘCI DO PRACY AWANSE Z ZEWNĄTRZ PRZENIESIENIA Z ZEWNĄTRZ DEGRADACJE Z ZEWNĄTRZ PONOWNE ZATRUDNIENIE projektowanie nowych lepszych sposobów organizowania  współdziałania ludzi w pracy oraz z ułatwieniem przeprowadzania 

(…)

… organizacji na
rynku pracy ukierunkowane na
poinformowanie potencjalnych kandydatów
o firmie i warunkach uczestnictwa w niej
oraz wytworzenie pozytywnych postaw i
chęci zatrudnienia
Źródła rekrutacji:
Praca w nadgodzinach
Umowy zlecenia
Personel dodatkowy
Leasing pracowników
wewnętrzne – osoby zatrudnione w firmie
zewnętrzne – wszystkie niezatrudnione w firmie
osoby w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do
pracy
Proces zbierania informacji o kandydatach na
uczestników organizacji i dokonywania wyboru
najbardziej odpowiedniego (odpowiednich) na
wakujące stanowiska pracy.
Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów
Wstępna rozmowa z kandydatem
Test psychologiczny
Weryfikacja informacji podanych przez kandydata
Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z
kandydatem
Podjęcie decyzji o przyjęciu (odrzuceniu…

przemysłowa
Klienci:
• potrzeby
• nowi
u ytkownicy
• sugestie
zmian
Laboratoria:
• uniwersytety
• instytuty
naukowe
• badania
podstawowe
Laboratoria:
• badania
wdro eniowe
• prywatne
• państwowe
Laboratoria:
badań podstawowych – z reguły nie zajmują się
bezpośrednio praktycznymi innowacjami, jednak
ich działalność jest potrzebna do rozwiązania
zasadniczych problemów naukowych, które mogą
być podstawą wdro eń…
… wynikać z celu procesu.
Przykładowo je eli cel procesu brzmi: "Terminowa produkcja
wyrobu o wysokiej jakości przy jednoczesnej minimalizacji
kosztów wytwarzania" to mo emy monitorować: terminowość
produkcji, jakość (np. poziom strat) i koszty wytwarzania
(wykorzystane zasoby i koszty jakości).
Etap sprawdzenia pozwala na ocenę skuteczności oraz je eli to
mo liwe tak e efektywności procesu.
Z analizy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz