Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wykład  - strona 1 Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wykład  - strona 2 Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Temat: 2. Eksploatacja w warunkach zagrożeń.
2.1. Wybieranie pokładów pod obiektami chronionymi
W polskim górnictwie stosuje się następujące podstawowe rozwiąza­nia technologiczne eksploatacji filarów ochronnych:
- częściową eksploatację pokładów węgla,
- całkowitą eksploatację pokładów węgla systemem wybierania długimi przodkami z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej lub pneumatycznej.
Częściową eksploatację pokladów węgla w filarze ochronnym pro­wadzi się systemem wybierania krótkimi przodkami - pasami (szero­kości do kilkunastu metrów) z zastosowaniem filarów węglowych podtrzymujących warstwy skał stropowych między wybranymi pasami oraz podsadzki hydraulicznej do podsadzania przestrzeni poeks­ploatacyjnych. System ten pozwala na wybranie 50 do 60% złoża w filarze ochronnym. Jest on całkowicie bezpieczny dla podbieranych obiektów, gdyż współczynnik osiadania powierzchni utrzymuje się w granicach 2 do 5% grubości wybieranego pokładu; nosi on nazwę metody eksploatacji z ochroną stropu i stosowany był od 1920 roku. Obecnie metoda eksploatacji z ochroną stropu znajduje niewielkie zastosowanie w specjalnych przypadkach, a mianowicie dla ochrony szczególnie czułych obiektów przy małych głębokościach eksploatacji (100 do 150 m).
Pewną odmianą tej metody jest wybieranie systemem komorowym z podsadzaniem wybranej przestrzeni betonem lub podsadzką utwar­dzoną. System ten stosuje się do wybierania złóż cynkowo-ołowianych w filarach pod miastami i obiektami przemysłowymi w razie małej głębokości eksploatacji, nie przekraczającej 80 do 100 m. Pozwala on na wybranie 60 do 70% złoża przy maksymalnym osiadaniu terenu do 5% grubości wybieranego pokładu. Stosowanie tego systemu jest ekonomićznie uzasadnione jedynie do wybierania złóż o wysokiej wartości gospodarczej.
Wieloletnie prace badawcze oraz analizy z doświadczeń eksploatacji wielu filarów ochronnych pozwoliły prawie na całkowite wyelimino­wanie metody częściowej eksploatacji oraz spowodowały powszechne wprowadzenie do eksploatacji filarów ochronnych metody calkowitej eksploatacji pokladów. Stosuje się przy tym w zasadzie system wybiera­nia długimi przodkami (ścianami) z zastosowaniem podsadzki hyd­raulicznej lub pneumatycznej zależnie od warunków zalegania złoża, grubości wybieranych pokładów oraz kategorii ochrony podbieranych obiektów.
W górnictwie polskim, szczególnie w Zagłębiu Górnośląskim, stosuje się głównie podsadzkę hydrauliczną umożliwiającą dokładne podsadzenie poeksploatacyjnej przestrzeni i ograniczajcej osiadanie terenu do wielkości nie przekraczajcej 10 do 15, a czasami do 20% grubości wybieranego pokładu.
Podsadzka pneumatyczna, przy której współczynnik osiadania terenu wynosi 20 do 30%, jest z powodzeniem stosowana w Zagłębiu Dolnośląskim i w rejonie

(…)

….
Przez nawadnianie pokladu w celu zapobieżenia tąpaniom należy rozumieć wtłaczanie wody pod wysokim ciśnieniem do calizny węg­lowej dla obniżenia jej naturalnej skłonności do tąpań.
Rys. 2.3. Schemat metod zwalczania tąpań w kopalniach węgla kamiennego
Otwory odprężające wierci się o większych średnicach. W roku 1989 w kop. Pstrowski, w warunkach szczególnie niebezpiecznych, w pokł. 620 wiercenie rozpoczęto koronką
… ciśnieniem zmniejsza wydzielanie się metanu.
Temat: 2.3. Wybieranie pokładów skłonnych do samozapalenia.
Pożary powstałe wskutek samozapalenia węgla nazywa się endogeni­cznymi. Ich liczba w kopalniach węgla odniesiona do ogółu pożarów przekracza 90%.
Przyczyną powstania pożaru endogenicznego w kopalni może być: - skłonność węgla do samozapalenia,
- nieodpowiedni system eksploatacji,
- nieodpowiedni sposób przewietrzania kopalni. Przewietrzanie kopalni można podporządkować systemowi eks­ploatacji, który w sposób decydujący wpływa na powstanie pożaru. Dobierając właściwy system eksploatacji pokładu skłonnego do samozapalenia należy uwzględnić:
- sposób rozcięcia pokładu, - schemat przewietrzania, - czas trwania eksploatacji, - czystość wybierania,
- wypełnianie zrobów,
- zruszenie pokładu naokoło wyrobisk…
…;
- unikać nadmiernego rozcinania pokładu wyrobiskami koryta­rzowymi w pokładach silnie tąpiących; wyrobiska korytarzowe zakładać jest najkorzystniej w strefach odprężonych, tj. przy zrobach (tzw. chodniki ociosowe - rys. 2.2) lub prowadzić je równocześnie z frontem wybierania;
- unikać prowadzenia wyrobisk w poprzek uławicenia;
- stosować właściwy system eksploatacji, przy czym jeżeli to jest możliwe, eksploatację prowadzić z zawałem stropu;
Rys. 2.2. Chodnik ociosowy
- przy systemach eksploatacji z zawałem stropu przestrze­gać regularnego i pełnego zawału skał stropowych, a przy systemach z podsadzką hydrauliczną lub suchą - dokład­nego oraz terminowego podsadzania zrobów i zbędnych wyro­bisk;
- stosować wytrzymałą obudowę wyrobisk i prawidłowo ją wykonywać.
Odprężenie pokladu zagrożonego tąpaniami…
… przestrzegać wybierając złoża silnie metanowe? 5. Opierając się na jakich czynnikach należy dobrać system eks­ploatacji pokładu skłonnego do samozapalenia?
6. W jaki sposób można dokonać odprężenia pokładu zagrożonego tąpaniami?
7. Jak należy prowadzić roboty górnicze, aby zapobiec koncentracji naprężeń?
8. Podaj ogólne zasady eksploatacji pokładów przy zagrożeniu wod­nym.
9. Na czym polega postępowanie…
… stopniu przez: - prowadzenie eksploatacji w sposób zapobiegający koncentracji naprężeń,
- odprężenie pokładu zagrożonego tąpaniami.
Koncentracji naprężeń można zapobiec, zachowując następujące podstawowe warunki prowadzenia robót górniczych:
- unikać pozostawiania nie wybranych resztek pokładu; - utrzymywać regularny prosty front wybierania;
- unikać zbliżania się frontów wybierania do siebie…
… się:
- strzelanie wstrząsowo-urabiające, - strzelanie wstrząsowe,
- nawadnianie pokładu w celu zapobieżenia powstaniu tąpań. Strzelanie wstrząsowo-urabiające i wstrząsowe polega na odpaleniu dużej ilości materiału wybuchowego (kilkudziesięciu do kilkuset kilo­gramów) w taki sposób, aby wywoływać możliwie maksymalny wstrząs górotworu. Ma to na celu wywołanie tąpnięcia wtedy, gdy załoga jest wycofana w bezpieczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz