Ekowskaźniki

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekowskaźniki - strona 1

Fragment notatki:


EKOWSKAŹNIKI - instrumenty o zastosowaniu wewnętrznym, służące projektantom do analizowania, projektowania i wyboru spośród różnych możliwości rozwiązań najbardziej przyjaznych ekologicznie.
SKUTKI ŚRODOWISKOWE - ich działanie prowadzi do uszkodzenia ekosystemu lub do stworzenia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wyróżniamy: a) efekt cieplarniany - podnoszenie się temperatury powietrza atmosferycznego w rezultacie zwiększonej koncentracji gazów ograniczających promieniowanie cieplne Ziemi; b) niszczenie warst wy ozonowej - podnoszenie poziomu promieniowania ultrafioletowego na Ziemi, spowodowane wzrostem dekoncentracji warstwy ozonowej na dużych wysokościach; c) zakwaszenie - degradacja lasów np. przez kwaśne deszcze; d) eutrofizację - zniknięcie rzadkich roślin rosnących na ubogich glebach jako rezultat emisji substancji wywołujących efekt żyzności i zmian w ekosystemie wodnym; e) smog - problemy zdrowotne dla ludzi z dolegliwościami układu oddechowego, spowodowane dużą koncentracją ozonu w niskich partiach atmosfery lub wywołane przez pył i związki siarki; f) substancje toksyczne - te, których rzeczywiste działanie toksyczne jest większe niż opisywane np. metale ciężkie, pestycydy; g) wydzielanie substancji toksycznych łatwo ulegających rozkładowi - czyli substancji istotnych dla środowiska pracy, lecz nieistotnych dla środowiska naturalnego; h) wyczerpywanie surowców mineralnych ; i) wytwarzanie dużej ilości odpadów ETAPY STOSOWANIA EKOWSKAŹNIKÓW : 1) Określenie celu kalkulacji ekowskaźnika : -opis produktu lub komponentu będącego przedmiotem analizy, -ustalenie, czy przedmiotem kalkulacji jest analiza produktu, czy porównanie go z innym produktem, -zdefiniowanie wymaganego poziomu dokładności; 2) Zdefiniowanie cyklu życia -doskonalenie systematycznego przeglądu cyklu życia produktu ze szczególnym uwzględnieniem jego produkcji, użytkowania oraz procesów usuwania odpadów; 3) Określenie ilościowego charakteru materiałów i procesów : -określenie części funkcjonalnych, -kwantyfikacja wszystkich odnośnych procesów z drzewa cyklu życia, -ustalenie wszystkich brakujących danych; 4) Wypełnienie formularza : -wypisanie w formularzu materiałów i procesów właściwych dla danego drzewa produkcji i określenie ich liczby, -wyznaczenie ekowskaźników stosownych dla poszczególnych materiałów i procesów oraz wprowadzenie tych wartości do formularza, -kalkulowanie wyników drogą mnożenia liczby produktów przez wartość ekowskaźnika, -sumowanie wyników; 5) Interpretacja wyników : -przyporządkowanie wynikom określonych wniosków, -sprawdzenie efektu wyjaśnienia przypuszczeń i wątpliwości, -korekta wniosków, -odpowiedź na pytanie: czy cele kalkulacji zostały osiągnięte?;
ZASOBY ŚRODOWISKA - zalicza się do nich tzw. zasoby przyrody, bogactwa mineralne, substancje roślinne i zwierzęce, wodę i powietrze. Do zasobów przyrody zalicza się także pewne energie, np. energię kinetyczną rzek lub wiatru, energię cieplną otrzymywaną ze słońca lub z Ziemi. Wszystko to są pewne substancje mierzalne i stąd względnie łatwo jest określić stopień zasobności środowiska geograficznego w te substancje


(…)

… i podejmowane decyzje co dalej z normą.
STRUKTURA ISO 14000: Możemy ją podzielić na 2 kategorie: 1)System norm specyfikacyjnych: a)system specyfikacyjny zarządzania środowiskowego; b)system oceny oddziaływania organizacji na środowisko: -podsystem auditowania, -podsystem oceny obszaru środowiskowego, -podsystem oceny działania środowiskowego; c)system oceny produktu: -podsystem klasyfikacji środowiskowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz