Ekotoksykologia w materiałach niebezpiecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekotoksykologia w materiałach niebezpiecznych - strona 1 Ekotoksykologia w materiałach niebezpiecznych - strona 2 Ekotoksykologia w materiałach niebezpiecznych - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Ekotoksykologia w oznaczaniu materiałów niebezpiecznych, Systemy zarządzania środowiskowego Transport: Powietrze: gazy spalinowe, aerozole, pyły
Woda: wycieki paliwa, skażenie morza, odpady z usuwania lodu Gleba: osady kwasów, substancji chemicznych ze stacji przeładunkowych, produkty paliwa
Źródła przypadkowe: Powietrze: gazy w trakcie wybuchu wulkanów
Woda: wycieki z podziemnych zbiorników Gleba: drewno impregnowane, zużyte ogniwa, amunicja, korozja metali GŁÓWNE KRYTERIA SZKODLIWOŚCI SUBSTANCJI: Ocena subst pod względem ich szkodliwości dla człowieka i środowiska następuje w wyniku różnego rodzaju badań fiz-chem.:
Oceny takie przeprowadza się na podstawie następujących informacji: Informacje ogólne - nazwa substancji, synonimy, czystość, zaniczyszczenia, wzór sumaryczny, strukturalny
Zbiór wybranych właściwości
Badania toksyczności
Ocena ekotoksyczności
Ekspozycja
Zachowanie się w środowisku
Wartości graficzne Nazwenictwo chemiczne w układzie międzynarodowym: zgodnie z nomenkluaturą stosowana przez Chemical Abstracts Service (CAS) w USA. Oprócz nazwy podawany jest nr rejestru CAS przyjęty na całym świecie.
W krajach UE: lista istniejących substancji chem EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances). Reaktywność - nazwą tą charakteryzowane są przede wszystkim właściwości chem: zachowanie się substancji w procesie utleniania, redukcji, hydrolizy, fotolizy. Informacje te mogą służyć do prognoz dotyczących: Zachowania się substancji w procesach rozkładu i transformacji a przez to o ruchliwości oraz trwałości w środowisku Możliwych teoretycznie reakcji matabolicznych i reakcji rozkładu
Możliwych przemian substancji w ramach procesów technologicznych, jak: oczyszczanie wody, ścieków, palenie i przechowywanie odpadów Toksyczność - zdolność substancji chem do spowodowania uszkodzenia biosystemu. Najważniejszymi kryteriami są wyniki ostrych, chronicznych oraz subchronicznych testów toksyczności.
Substancje trujące - właściwości toksyczne
Trucizny - substancje mające silne właściwości toksyczne
Toksykologiczna ocena związków chemicznych oceniana może być oddziaływaniem: biochemicznym, fizjologicznym, morfologicznym, genetycznym, kancerogennym, mutagennym, teratogennym, toksycznym dla płodu. Dane o jakości oddziaływania, a także o genetycznie toksycznym oddziaływaniu mają dla człowieka charakter orientacyjny, pochodzą z: Eksperymentów na zwierzętach
Badań na mikroorganizmach
Kulturach komórkowych wyższych organizmów LD - skal do ilościowej oceny i porównania toksycznych właściwości związków

(…)

… do CO2, H2o, NH3 (metodą osadu czynnego) Nitryfikacja, czyli utlenienie NH3 za pomocą pewnej bakteriiNitrosomonas do azotynów Denitryfikacja przemiana azotanów do postaci ….. ? Oczyszczanie ścieków za pomocą metody osadu czynnego: Proces oczyszczania metodą osadu czynnego prowadzony jest w komorach napowietrzanych zapewniających równomierne unoszenie klaczków (osad czynny to zawieszone kolonie…
… nich są gatunki chorobotwórcze wywołujące dur brzuszny, czerwonkę, cholerę, gruźlicę, schorzenia skóry. Wskaźniki oceny zanieczyszczeń ścieków: Zaniecz. Fizyczne: temp, odczyn, zawiesiny ogólne, zawiesiny łatwoopadające Zanieczyszczenia chemiczne: organiczne: BZT - 5osobowe biologiczne …. Wskaźniki: podstawowe ( temp, odczyn, zawiesina, BZT5, ChZt, OWO) i eutroficzne (azot ogólny, amonowy, azotanowy III i V, fosforany) Klasyfikacja technologiczna zanieczyszczeń ścieków: Zaniecz. Mechaniczne (zawiesiny, koloidy) Związki organiczne Związki biogenne (biomasa, zakwity glonów)
Drobnoustroje patogenne (wirusy)
Związki refrakcyjne W procesach oczyszczania ścieków komunalnych stosuje się metody: Mechaniczna
Chemiczne
Biologiczne
Mieszane
Dezynfekcję Schemat blokowy oczyszczalni ścieków Metody mechaniczne oczyszczania…
… za pomocą gazów. Osadnik wstępny - po usunięciu piasku ścieki zawierają zanieczyszczenia organiczne rozpuszczone, koloidalne i zawiesinę. W osadniku wstępnym dokonuje się usunięcia zawiesin łatwo opadających poprzez zapewnienie wystarczająco Metody chemiczne oczyszczania ścieków: koagulacja i nawapnianie ścieków
Usuwanie fosforanów Wstepne oczyszczanie ścieków fiz -chem polega na działaniu substancjami chemicznymi sa ścieki, co pozwala na: Zobojętnienie ścieków Wydzielenie ze ścieków substancji stałych Wydzielenie ze ścieków subst organicznych, koloidalnych, związków rozpuszczalnych, soli metali ciężkich Odkażenie ścieków
Usunięcie przykrego zapachu Koagulacja i nawapnianie ścieków: koagulacja - proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe agregaty tworzące fazę ciągłą…

Mieszany - połączenie podst rodzajów osadów
Obciążenia osadów ściekowych
Organizmy patogenne (bakterie rodzaju salmonella, baktereie coli typu fekalnego, jaja pasożytów jelitowych ludzi i zwierzat,
Metale ciężkie (ołów, kadm, chrom, rtęć)
Toksyczne związki organiczne (polichlorowane bifenyle, halogenowane związki organiczne
Dioksyny i furany
Wielopierścieniowe związki aromatyczne
Związki powierzchniowo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz