Mechaniczne oczyszczanie ścieków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechaniczne oczyszczanie ścieków-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Sposoby oczyszczania ścieków najbardziej ogólnie można podzielić na trzy grupy:
- mechaniczne
-biologiczne
-fizykochemiczne.
Sposoby biologiczne oczyszczania ścieków oparte są na procesach biochemicznych, które związane są z działalnością życiową mikroorganizmów (bakterie i pierwotniaki). Procesy te oprócz naturalnych procesów samooczyszczania prowadzi się w warunkach półnaturalnych i sztucznych. W warunkach półnaturalnych stosuje się filtry gruntowe, pola nawadniane, stawy rybne. W warunkach sztucznych zastosowanie znajdują złoża biologiczne, rowy biologiczne, zbiorniki z osadem czynnym.
Sposoby fizykochemiczne wykorzystują procesy fizykochemiczne m.in. koagulację, sorpcję, zobojętnianie, redukcję, utlenianie, niekiedy elektrolizę. Do tego celu służą: dozatory, komory redukcji, mieszacze, urządzenia przygotowujące roztwory reagentów, urządzenia do chlorowania, komory flokulacji.
Mechaniczne oczyszczanie ścieków eliminuje większe ciała stałe, pływające
i wleczone, cząstki ziarniste o średnicy 0,1 mm i większe, zawiesiny łatwoopadające, oleje
i tłuszcze. Na całość zabiegów, określanych jako mechaniczne oczyszczanie ścieków, składają się następujące procesy:
-cedzenie - prowadzi do usunięcia ze ścieków substancji pływających i ciał wleczonych
o dużych wymiarach. Do cedzenia używa się krat i sit.
- wznoszenie (flotacja) - prowadzi do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń o gęstości
mniejszej niż woda. Na powierzchni ścieków zbierają się głównie oleje i tłuszcze,
a urządzenia używane do ich usuwania to tłuszczowniki
-sedymentacja - prowadzi do usunięcia zanieczyszczeń o małych wymiarach i gęstości
większej od wody. Proces sedymentacji zachodzi w osadnikach, przy odpowiedniej
prędkości przepływu ścieków lub w urządzeniach o pracy cyklicznej (nie
przepływowych)
-filtracja - służy do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń o znacznym stopniu rozdrobnienia. Proces oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych bywa zakańczany
filtracją, jeśli wymagania w zakresie zawartości zawiesin uzasadniają jej stosowanie.
W ciągu technologicznym mechanicznego oczyszczania ścieków, stosuje się przede
wszystkim: kraty, sita, piaskowniki, tłuszczowniki oraz osadniki wstępne.
Rys. Schemat mechanicznego oczyszczania ścieków
Kraty - służą do usuwania ze ścieków zawiesin i ciał pływających o dużych
wymiarach. Powstające osady nazywane są skratkami, które po higienizacji składuje się na


(…)

… się na
terenie do tego przygotowanym lub mogą stanowić dodatek w procesie kompostowania. Można wyróżnić trzy rodzaje krat, których podziału dokonuje się ze względu na:
wielkość prześwitu między prętami:
- kraty gęste (prześwit mniejszy od 6 mm),
- kraty rzadkie (prześwit 6-150 mm);
sposób ich czyszczenia:
- czyszczone ręcznie,
- czyszczone mechanicznie;
konstrukcje:
-kraty stałe,
-kraty ruchome.
Szybkość przepływu ścieków przez kraty nie może być mniejsza niż 0.6 m/s,
aby zapobiec osiadaniu piasku. Na kratach gęstych można usunąć 2-10% zawiesin ogólnych.
Sita - zatrzymują zawiesiny o wymiarach cząstek o średnicy powyżej 3 mm.
Unieszkodliwia się je, np. przez kompostowanie lub fermentację w komorach fermentacyjnych. Na sitach usuwa się dalsze 5-10% zawiesin ogólnych.
Piaskowniki - służą do usuwania…
badań laboratoryjnych. Osadniki mogą być końcowym etapem mechanicznego oczyszczania ścieków, co warunkowane jest wymaganym stopniem ich oczyszczania. W trójstopniowym pełnym cyklu oczyszczania ścieków: mechaniczne, biologiczne i chemiczne, instalowane są tzw. osadniki wstępne przed etapem biologicznego (bądź chemicznego) oczyszczania oraz osadniki wtórne do wydzielenia osadów po oczyszczaniu…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz