Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 1,2,3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 1,2,3 - strona 1 Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 1,2,3 - strona 2 Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 1,2,3 - strona 3

Fragment notatki:

Skrypt z przedmiotu Ekonomika przedsiębiorstw. Notatka zawiera 14 stron, obejmuje poniższą tematykę. Pojęcie ekonomiki przedsiębiorstw, celi działania współczesnych organizacji. Rodzaje kapitalizmu występującego w praktyce. Metodologia badań nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw: podejście czynnikowe, podejście decyzyjne, podejście systemowe, podejście sytuacyjne, podejście zorientowane na pracę, podejście marketingowe, podejście marketingowe. Rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie: podejście neoklasyczne, koncepcja menedżerska, podejście behawiorystyczne przedsiębiorstwo jako mechanizm alokacji zasobów, teoria agencji, teoria zasobowa firmy. Istota i cele przedsiębiorstwa. Podejście Schumpetera, Kirznera, zintegrowany model przedsiębiorczości, przedsiębiorczość niezależna, przedsiębiorczość korporacyjna. Prawo przedsiębiorczości: definicja przedsiębiorstwa, podmiotowość przedsiębiorstwa, podział przedsiębiorstw według wielkości. Grupy interesów a cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Nadzór korporacyjny, interesariusze, modele ładu korporacyjnego: monistyczny, dualistyczny, pluralistyczny. Formy prawno organizacyjne przedsiębiorstw: przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka cywilna, spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna; spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Proces tworzenia przedsiębiorstwa, upadłość, likwidacja przedsiębiorstwa. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. Kapitał przedsiębiorstwa, kapitał własny i kapitał obcy.

Nauka o przedsiębiorstwie zajmuje się gospodarstwami wytwarzającymi dobra i usługi zaspokajające cudze potrzeby ( nie obejmuje gospodarstw domowych, które maja charakter głównie konsumpcyjny nie zaś wytwórczy).
Współczesne przedsiębiorstwa (z wyjątkiem niektórych krajów o izolowanej gospodarce) działają w warunkach gospodarki kapitalistycznej, co wiąże się z konkurencją na rynku:
Być lepszym od konkurenta
Zaspakajać potrzeby klienta
Zdobyć jego uznanie
co pozwala w dłuższym czasie osiągnąć sukcesy gospodarcze.
Typy w obrębie gospodarki rynkowej:
Agresywny kapitalizm - amerykański
Kapitalizm koncyliacyjny - kapitalizm społeczny - niemiecki
Typy kapitalizmu R.Boyera:
Kapitalizm rynkowy (USA, Nowa Zelandia, Austria, Kanada, w mniejszym stopniu Anglia) charakteryzuje się:
Rządzi prawie wszystkimi sferami aktywności gospodarczej
Przestrzeganie praw do własności
Ograniczenie roli państwa (słaba ochrona socjalna)
Kapitalizm mezokorporacyjny (Japonia) charakteryzuje:
Koordynacja sił rynkowych
Stabilizacja wykwalifikowanej siły roboczej w firmie
Współpraca: dyrektor i pracownicy najemni
Kapitalizm socjaldemokratyczny (Szwecja)
Rokowania między pracodawcami, związkami zawodowymi i rządami państwa, co daje konkurencję na dalszą metę i stały wzrost dochodów oraz przestrzeganie równości
Kapitalizm etatystyczny (kraje romańskie, Francja)
Trudność negocjacji, ponieważ pracodawcy są niedostatecznie potężni by narzucać swoją strategię
Cechą każdego przedsiębiorstwa jest przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatyw we wszystkich sferach życia przedsiębiorstwa, łącznie z uwzględnieniem ryzyka. Przedsiębiorstwo, aby istnieć musi wykazać się innowacyjnością. Zysk nie stanowi jedynego celu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Są nimi również:
Zdobycie pozycji na rynku
Przodowanie w niektórych rodzajach działalności
Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa
Określone świadczenia na rzecz załogi
W gospodarce występują podmioty/o

(…)

… na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Przy budowie nowego obiektu wymagane jest pozwolenie budowlane(wydaje je urząd gminy), pozwolenie jest także koniecznie na przebranżowienie przedsiębiorstwa;
Niekiedy wymagany jest raport dotyczący ochrony środowiska;
Wymagane spełnienie wymagań sanitarnych;
Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia…
… komercjalizacji
rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez jego sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie do odpłatnego korzystania. Prywatyzacja pośrednia: polega na komercjalizacji, czyli przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa a następnie zbyciu…
… w przedsiębiorstwie, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki. -W spółkach kapitałowych najczęściej nie ma więzi między działalnością spółki i osobistą pracą wspólników, a ci ostatni nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli(spółka odpowiada swoim kapitałem)
-regulację prawną spółek handlowych stanowi Kodeks spółek handlowych;
-działanie spółki cywilnej regulują przepisy…
… działalności, rodzaju i wysokości wkładów, zasady udziału wspólników w stratach i zyskach oraz zasad rozwiązania spółki.
-nie ma osobowości prawnej. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki do pełnej ich wysokości, jest zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
-jest odpowiednia do prowadzenia przez ludzi darzących się dużym zaufaniem
-ustalona w Kodeksie spółek handlowych graniczna wielkość…
… ubezpieczeniem
Przedsiębiorca musi opłacać składki na Fundusz Pracy;
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia w ramach umowy o pracę, zobowiązany jest odprowadzać za pośrednictwem ZUS składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(ubezpieczenie w razie niewypłacalności pracodawcy);
Jeśli w przedsiębiorstwie jest zatrudnionych więcej niż 25 osób(w przeliczeniu na pełnoetatowych) musi ono dokonywać wpłat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz