Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstwa - strona 1 Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstwa - strona 2 Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

IV. POJĘCIE I RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo (firma)  – wyodrębniona pod względem ekonomicznym jednostka prowadząca  działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest  osiągnięcie jak największego zysku (nadwyżka między przychodami a wydatkami). Odrębność ekonomiczna  – wydzielenie określonego majątku, pokrywanie wydatków z własnych  przychodów i posiadanie w banku odrębnego rachunku rozliczeniowego. Formalnym wyrazem odrębności ekonomicznej jest  osobowość prawna firmy . Jest to zdolność do  zawierania umów i wstępowania w stosunki cywilno prawne z innymi podmiotami. Funkcje przedsiębiorcy:  inicjowanie i uruchamianie działalności gospodarczej oraz różnego typu innowacji  techniczno organizacyjnych   podejmowanie kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy  podejmowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  wprowadzeniem innowacji Wszystkie istniejące w gospodarce przedsiębiorstwa zróżnicowane są pod względem: • rozmiarów  – kryterium rozmiarów przedsiębiorstwa to liczba zatrudnionych pracowników,  wartość produkcji sprzedanej lub wartość majątku trwałego. Przedsiębiorstwo małe zatrudnia  do 100 osób,  średnie 100 – 300, duże ponad 300 • form własności :   przedsiębiorstwa prywatne  przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela (własności indywidualnej)     – każde  przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez jedną osobę i będące jej własnością.  Ograniczenia wynikające bezpośrednio z istoty tej własności: • rozmiar firmy i skala jej operacji nie mogą rosnąć bardziej niż pozwalają na to  źródła finansowe właściciela • właściciel nie może korzystać z rady i wsparcia współwłaścicieli • właściciel przejmuje wszystkie zyski ale narażony jest też na wszystkie  niepowodzenia • działalność przedsiębiorstwa wygasa z chwilą śmierci właściciela (jest on  kierownikiem, właścicielem i wykonawcą) Zalety małych, prywatnych firm to: • zdolność do tworzenia silnej motywacji nakierowanej na realizowanie celów • elastyczne działanie i szybkie dostosowywanie do zmian popytu Wady: • nikła możliwość zgromadzenia dużego kapitału  spółka     – umowa, na mocy której wspólnicy podejmują wspólną działalność  gospodarczą i dążą do osiągnięcia wspólnego celu. Powody łączenia przedsiębiorstw  w spółki: • korzyści skali, które pojawiają się wówczas, gdy wraz ze wzrostem rozmiarów  produkcji jednostkowe koszty produkcji obniżają się • względy finansowe – do realizacji większości celów potrzebne są znacznie 

(…)

…. wspólnicy bierni), którzy odpowiadają za
zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych udziałów
kapitałowych (do tzw. sumy komandytowej).
Spółka taka powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru handlowego i nie
posiada osobowości prawnej.
o kapitałowe (istotny jest udział kapitału złożony z akcji lub udziałów) – istnieją,
gdy powstaje kapitał założycielski złożony z akcji lub wkładów. To
organizacja prowadząca w sposób prawnie dozwolony działalność
produkcyjną lub handlową.
Rodzaje:
 spółka akcyjna (korporacja)
Warunki powstania spółki akcyjnej:
- posiadanie własnego statutu
- wniesienie kapitału założycielskiego
- emisja akcji (podstawy istnienia spółki akcyjnej)
Organy statutowe spółki akcyjnej:
1) zarząd – organ operatywnego kierowania
2) rada nadzorcza – organ kontroli i nadzoru; bierze udział…
… dywidend od akcji uprzywilejowanych
- odliczeniu tzw. zysku niepodzielnego (część zysku odłożona na inwestycje firmy)
- jedna akcja = jeden głos
akcje uprzywilejowane:
- udział w zysku w formie dywidendy bez różnicy na zysk lub stratę
- przywilej głosowania (jedna akcja to więcej niż jeden głos, ale nie więcej niż pięć głosów
na akcję)
- korzysta w pierwszej kolejności z bonusa
- gdy firma znajduje się w stanie likwidacji poza spłaceniem wierzycieli, muszą być
spłacone akcje uprzywilejowane
BONUS – dodatkowa forma uczestniczenia w zyskach spółki; występuje sporadycznie, a jeśli już
wystąpi, to nie musi być podany do publicznej wiadomości; może być ustalony kwotowo lub w
formie dodatkowych akcji.
OBLIGACJA – forma pożyczki, papier wartościowy emitowany przez państwo lub przedsiębiorstwa,
przynoszący…
… sami tylko zatrudniają managerów).
Źródła finansowania i rozszerzania działalności spółek akcyjnych:
- wewnętrzne (niepodzielny zysk, fundusz amortyzacji)
- zewnętrzne (akcje, obligacje, kredyty bankowe)
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.):
- posiada osobowość prawną
- jest z ograniczoną odpowiedzialnością
- aby ją utworzyć potrzebny jest kapitał założycielski
- udziały w tej spółce…
… skarbu państwa.
 przedsiębiorstwa komunalne – są własnością władz lokalnych, organizowane są w
dziedzinach użyteczności publicznej związanej najczęściej z gospodarką komunalną
określonego miasta lub regionu (np. zarząd dróg i zieleni, oczyszczanie miasta)
 przedsiębiorstwa będące własnością pracowników (samorządowe) – powstają w celu
ochrony interesów pracowniczych. Podstawową formą jest akcjonariat
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz