Ekonomiczna teoria demokracji Downsa - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna teoria demokracji Downsa - omówienie - strona 1 Ekonomiczna teoria demokracji Downsa - omówienie - strona 2 Ekonomiczna teoria demokracji Downsa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI ANTHONY'EGO DOWNSA
Anthony Downs 1956 - An Economic Theory of Democracy
“W celu wyjaśnienia roli rządu w gospodarce, zarówno na poziomie normatywnym, jak i pozytywnym, ekonomiści muszą wziąć pod uwagę konstytucję polityczną danego społeczeństwa, zatem ekonomia i polityka powinny zostać zespolone w zunifikowana teorię ”działania społeczeństwa”.
- tak, jak istnieją różne teorie rynku, tak nie ma jednej, uniwersalnej teorii rządu;
- kontynuacja teorii J. Schumpetera - założenie; człowiek kieruje się interesem własnym, dąży do maksymalizacji użyteczności jednostki;
- metoda analizy systemu politycznego: ekonomiczna analiza rynku; proceduralna, a nie normatywna;
Model Downsa oparty jest na następujących założeniach:
1) w wyborach odbywających się co jakiś czas partia lub koalicja partii jest upoważniona przez większość wyborców do sprawowania władzy przez jedną kadencję;
2) podczas wyborów każdy pełnoletni obywatel dysponuje w każdym gło­sowaniu jednym głosem;
3) nielegalne przejęcie władzy lub próby ograniczenia czynnego i bierne­go prawa wyborczego są niedopuszczalne;
4) istnieją, co najmniej dwie partie, które konkurują ze sobą w celu zdoby­cia władzy; (Schumpeter - wybory rywalizacyjne, wymóg konieczny istnienie partii opozycyjnej)
5) preferencje polityczne wszystkich obywateli można w spójny sposób uszeregować na skali od lewicowych do prawicowych;
6) preferencje wyborców są ściśle określone na skali politycznej: co oznacza, że jeśli uszereguje się wszystkie rozważa­ne alternatywy na osi, to funkcja preferencji każdego wyborcy będzie miała tylko jedno maksimum (będzie funkcją wklęsłą);
7) partie są w miarę dobrze poinformowane o preferencjach politycznych wyborców;
8/ wyborcy są w miarę poinformowani o preferencjach politycznych partii ( program, cele partii).
Downs:- Partie są w demokracji odpowiednikiem przedsiębiorców na rynku; programy partii i rzeczywiste dokonania to oferowane dobra, pieniądz to głosy wyborców.
- partie i wyborcy kierują się regułami racjonalności instrumentalnej, maksymalizacja korzyści, interesu własnego.
I. Analiza logiki głosowania:
-wyborca uszeregowuje partie polityczne kierując się oceną działań partii sprawującej władzę (subiektywna użyteczność)
- ocena stopnia wypełniania obietnic wyborczych i porównywanie działań władzy z tym, co proponują inne partie;
- podjęcie decyzji wyborczej: czynnik trendu i ocena działalności rządu w praktyce;
-problem: istnienie więcej niż dwóch partii (możliwość tworzenia koalicji - konieczność przewidywania zachowań wyborczych innych wyborów)


(…)

…;
najważniejszy czynnik - rozkład preferencji wyborców. MODELE:
1/ jednowierzcholkowy w systemie dwupartyjnym - konwergencja programów partii
2. dwuwierzchołkowy w systemie dwupartyjnym - polaryzacja elektoratu.
KSZTAŁT ROZKŁADU PREFERENC\JI TO GŁÓWNY CZYNNIK DETERMINUJĄCY ROZWÓJ SYSTEMU POLITYCZNEGO: jego stabilności, liczby partii, kształt programów wyborczych.
Model czterowierzchołkowy
Konkluzje A. Downsa:
1/ główny cel polityków - zdobycie władzy, środek programy;
2/ w modelu jednowierzchołkowym - wspólne punkty programów rywalizujących partii; mniejsza rola ideologii;
3/ system wielopartyjny z koalicyjnym rządem jest mniej efektywny niż system dwupartyjny;
4/ zmiany ekonomiczne, społeczne mogą powodować zmianę preferencji wyborców i powstawanie nowych partii;
5/ rządy demokratyczne mają tendencję…
… do redystrybucji dochodów na rzecz biedniejszej części społeczeństwa;
6/ decyzja wyborcy: ocena dokonań rządu w kwestiach społecznych na końcu kadencji, wielu wyborców nie posiada odpowiednich informacji (nie interesuje się polityką, ale głosuje); zależność wiedzy od poziomu dochodu;
7/ rola mediów w kształtowaniu opinii i decyzji wyborców;
8/ wyborcy o niższym dochodzie rzadziej głosują;
9/ w systemach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz