Ekonomia - wykład 1 - 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - wykład 1 - 14 - strona 1 Ekonomia - wykład 1 - 14 - strona 2 Ekonomia - wykład 1 - 14 - strona 3

Fragment notatki:


EKONOMIA WYKŁAD 1 Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw statystycznych [ stochastycznych] są prawami wie l kich liczb. Prawa ekonomiczne dzieli się na: przyczynowo-skutkowe - 1 przyczyna kilka skutków,
Współistnienia - kilka przyczyn 1 skutek.
Nazwa ekonomia wywodzi się z j. greckiego od słów „oikos ” - dom - gospodarstwo nomo; „ nomos” - norma - reguła - nauka. Początek współczesnej ekonomii datuje się na rok 1615.
Funkcje ekonomii: poznawcza - poprzez odkrywanie nowych zjawisk, formułowanie nowych kategorii, analizuje wzajemności między nimi, a opracowywane wnioski i odkryte relacje są podporządkowane innym przedmiotom gospodarczym, organom administracji państwowej, organizacjom ponad narodowym, które wykorzystują je w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. aplikacyjna - polega na wykorzystywaniu wyników badań ekonomii w praktyce gospodarczej.
Działy ekonomii: mikro-ekonomia - bada poszczególne elementy tworzące system gospodarczy (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych organów samorządowych - część itp.).
makro-ekonomia - analiza gospodarcza jako całości oraz jej powiązania z gospodarką innych krajów, instytucjami ponad narodowymi takimi jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, powiązań z ugrupowaniami imigracyjnymi. Do nauk ekonomicznych zalicza się: makro i mikro-ekonomię, finanse, marketing, statystykę ekonomiczną, naukę o bankowości.
Kategorie ekonomii : ekonomia zajmuje się procesami produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji, środków, które zaspakajają potrzeby człowieka:
biologiczne,
materialne,
niematerialne. Potrzeby są zaspakajane poprzez konsumpcje dóbr i usług. Dobra dzielą się na:
Dobra wolne - normalne (naturalne) - powietrze, ziemia, woda.
Dobra materialne - wszystko wytwarzane przez człowieka: produkcyjne;
nieprodukcyjne.
Produkcja - celowa i świadoma działalność człowieka prowadzącą do wytwarzania dóbr lub świadczenia usług. Praca jest pojęciem węższym. Produkcja - wiele prac.
Czynniki produkcji:
praca
ziemia
kapitał - obejmuje to co potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
Dwie formy: a) kapitał rzeczowy - zmaterializowany w istniejących środkach produkcji (hale, dworce itp.).
b) kapitał finansowy - zasób środków pieniężnych i papierów wartościowych w różnych formach.


(…)

… walut netto)
Bilans obrotów kapitałowych i finansowych odzwierciedla ruch w zakresie kapitałów długo-, średnio-, krótkoterminowych oraz zmiany w stanie rezerw walutowych państwa. Pozycja korygująca w bilansie płatniczym stanowi saldo błędów i opuszczeń (czarny rynek dewizami).
TEORIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Teoria kosztów absolutnych (A. Smith). Wymiana między krajami pojawia się wówczas, gdy koszty…
… bardziej urodzajnej o wyższej bonitacji, oraz z tych, w które poprzednio inwestowano (melioracja, nawożenie),
renta monopolowa - dochody z działek ziemi o nadzwyczajnych właściwościach, które pozwalają na uprawę określonych owoców, warzyw, roślin pastewnych itp.
renta w budownictwie - opłaty związane z wykorzystaniem ziemi dla celów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego.
Cena ziemi - rynkowa wartość ziemi
(1) D…
… o dużym stopniu samodzielności i małej ingerencji państwa.
model niemiecki - instytucja publiczno-prawna, na którą państwo wywiera bezpośredni wpływ.
W innym podziale mamy giełdy:
towarowe,
pieniężne,
usług - głównie fraktowych i ubezpieczeniowych.
Najważniejsza giełda to: Nowy Jork, Tokio, Londyn, Amsterdam, Frankfurt nad Menem, Znaczenie giełdy - mają zasadniczy wpływ na:
kształtowanie się cen…
… (strój pracowników giełdy), na czele stoi prezes,
Komisja do spraw dopuszczeń nowych walorów - ustala w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i normy prawne zasady dopuszczenia danego papieru do obrotu.
Izba maklerska - organ samorządowy pełni funkcję organizacyjną, centralną, prawną, rozstrzyga spory itp.
Sądy - rozjemczy i honorowy,
Biuro rozliczeń - rozlicza transakcje, przyjmuje całość dokumentacji…
… kredytu kupieckiego - wyróżnia się 2 rodzaje weksli :
weksel własny lub sola
weksel trasowany (ciągniony) gwarancyjną - polega ba tym, że kolejni posiadacze zwani indosatariuszami potwierdzają na odwrotnej stronie weksla jego przyjęcie. Udzielenie gwarancji odbywa się z kolei przez złożenie podpisu na pierwszej stronie weksla (awal). Osoba wystawiająca weksel to emitent albo trasant. Osoba przyjmująca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz