Ekonomia rozwoju - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia rozwoju - wykład - strona 1 Ekonomia rozwoju - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład XVI – Ekonomia rozwoju
Teoria rozwoju pierwszej generacji
Cechy wspólne podejścia pierwszej generacji:
 Praktyczne podłoże teorii-próba rozwiązania realnego problemu krajów opóźnionych w rozwoju gospodarczym lub
zniszczonych(II WW)
 Związek ekonomistów z instytucjami Mn (takich jak ONZ i Bank Światowy)
 Uznawanie niezbędności interwencjonizmu państwowego przy akceptowaniu roli rynku w funkcjonowaniu
gospodarki
 Przekonanie, ze jedyna droga do przyspieszenia wzrostu gospodarczego prowadzi przez industrializację
(uprzemysłowienie)
 Zmiany gospodarce wymagają akumulacji kapitału, część kapitału musi przyjść z zewnątrz
Teorie rozwoju drugiej generacji
Cechy wspólne podejścia drugiej generacji:
 Spostrzeżenie, że wzrost nie zawsze jest tożsamy z rozwojem
 Rozwój jest utrudniony przez bariery instytucjonalne (słaba ochrona praw własności, niewydolność administracji) i
strukturalne ( dualna struktura gospodarek, podział na centrum i peryferie w skali Mn).
 Deformacja struktur gospodarczych państw słabo rozwiniętych (peryferie) pod napływem wymuszonych (przez
centrum) nie ekwiwalentnych stosunków międzynarodowych.
 Teoretyczne uzasadnienie dla strategii industrializacji przez substytucję importu.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój (sustainable development) jest rozwojem ukierunkowanym na zapewnienie obecnym i przyszłym
pokoleniom dostatecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno kulturowych, w granicach
naturalnych wytrzymałości Ziemi, przy poszanowaniu zasad sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i
międzypokoleniowej(równość w poziomie życia).
Zrównoważony rozwój ma trzy aspekty:
 Społeczny-zdolność zachowania pożądanych wartości społecznych, tradycji, instytucji, kultury
 Ekologiczny- zachowanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, a ochroną środowiska
naturalnego(człowiek nie powinien wykorzystywać zasobów naturalnych w stopniu nie pozwalającym na ich
odtworzenie)
 Ekonomiczny- zachowanie w procesie zmian gospodarczych, całkowitych zasobów na niezmiennym lub
zwiększonym poziomie.
Główne postulaty ekonomii zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do MSG:
1. MN system walutowy- w odróżnieniu od ekonomii tradycyjnej, która na ogół opowiada się za elastycznymi
kursami walutowymi i minimalizowaniu ingerencji państwa, EZR proponuje wprowadzanie systemu (Bretton
Woods II) ze
 stałymi kursami walutowymi
 ścisłą współpraca banków centralnych
 stosowaniem instrumentów przeciwdziałających Mn spekulacji, praniu brudnych pieniędzy i
wykorzystywaniu rajów podatkowych
2. Teoria handlu Mn – postulat przeformułowania teorii przewagi komparatywnej, tak by uwzględniała nie tylko
koszty produkcji, ale i zewnętrzne koszty społeczno-ekologiczne związane z handlem (zużycie energii i obciążenie
środowiska transportem)
Zewnętrzne koszty powinny zostać zinternalizowane, wymianie Mn powinny podlegać tylko te dobra, które -po
uwzględnieniu zinternalizowanych kosztów - posiadają na danym rynku przewagę konkurencyjną
3. Polityka handlowa – zakwestionowanie wolnego handlu jako polityki zwiększającej globalny dobrobyt.
Wolny handle w różny sposób odpowiada interesom poszczególnych krajów, w zależności od poziomu ich
zaawansowania gospodarczego. Tymczasem system GATT/WTO, zdominowany przez interesy krajów
uprzemysłowionych promuje liberalizację obrotów Mn dla wszystkich uczestników systemu.
4. Ramy instytucjonalne MSG – zrównoważony rozwój nie jest możliwy w warunkach niepohamowanej globalizacji,
bez globalnych ram porządkujących wymianę Mn. EZR proponuje m.in.:
 Wprowadzenie nowego porządku w handlu i konkurencji Mn ustalającego zasady dla przedsiębiorstw
Mn, w tym zakaz stosowania praktyk, które są niedozwolone dla tych przedsiębiorstw w ich krajach
macierzystych
 Wprowadzenie systemu regulacji i stabilizacji Mn rynków finansowych, w tym opodatkowanie transferu
kapitału i dochodów z kapitału
 Wprowadzenie standardów społeczno-ekonomicznych kontrolowanych przez nową ONZ lub
reformowaną WTO
Prof. Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład XVI – Ekonomia rozwoju
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz