Ekonomia - opracowanie wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - opracowanie wykładów - strona 1 Ekonomia - opracowanie wykładów - strona 2 Ekonomia - opracowanie wykładów - strona 3

Fragment notatki:


1.Przedmiot funkcje i podział ekonomii: Ekonomia - jest to nauka badająca procesy gospodarcze, analizująca zjawiska i kategorie, odkrywająca zjawiska między nimi, które są określane prawem ekonomicznym. Prawa ekonomiczne mają charakter obiektywny, są niezależne od świadomości i woli człowieka, mają charakter praw statystycznych [ stochastycznych] są prawami wie l kich liczb. Prawa ekonomiczne dzieli się na: przyczynowo-skutkowe - 1 przyczyna kilka skutków,
Współistnienia - kilka przyczyn 1 skutek.
Nazwa ekonomia wywodzi się z j. greckiego od słów „oikos ” - dom - gospodarstwo nomo; „ nomos” - norma - reguła - nauka. Początek współczesnej ekonomii datuje się na rok 1615.
Funkcje ekonomii: poznawcza - poprzez odkrywanie nowych zjawisk, formułowanie nowych kategorii, analizuje wzajemności między nimi, a opracowywane wnioski i odkryte relacje są podporządkowane innym przedmiotom gospodarczym, organom administracji państwowej, organizacjom ponad narodowym, które wykorzystują je w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. aplikacyjna - polega na wykorzystywaniu wyników badań ekonomii w praktyce gospodarczej.
Działy ekonomii: mikro-ekonomia - bada poszczególne elementy tworzące system gospodarczy (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych organów samorządowych - część itp.).
makro-ekonomia - analiza gospodarcza jako całości oraz jej powiązania z gospodarką innych krajów, instytucjami ponad narodowymi takimi jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, powiązań z ugrupowaniami imigracyjnymi. Do nauk ekonomicznych zalicza się: makro i mikro-ekonomię, finanse, marketing, statystykę ekonomiczną, naukę o bankowości.
Kategorie ekonomii : ekonomia zajmuje się procesami produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji, środków, które zaspakajają potrzeby człowieka:
biologiczne,
materialne,
niematerialne. 2.Prawa ekonomiczne i ich cechy: Należą do praw naukowych stanowią konsekwencję działań ludzi w procesie gospodarowania, które to działania mogą być nieprzewidywalne, subiektywne związku z tym sam charakter praw będzie nieco różnił się od praw w naukach przyrodniczych. Działanie ludzi uwarunkowane historycznie, ludzie działają tak, jakie znają warunki miedzy tymi działaniami pojawiają się różne zależności, które odbywają się w tym samym czasie lub z pewnym opóźnieniem przyczyna → skutek. Prawa ekonomiczne, zatem należy rozumieć jako istotne związki między faktem, zjawiskami ogólnym, koniecznym względnie trwałym i często przyczynowo skutkowym. Zjawiska ekonomiczne w odróżnieniu od przyrodniczych znacznie trudniej poddają się kontroli nawet, jeżeli pozornie są bardzo proste jak np. zależność między ceną a popytem.

(…)

…. Po osiągnięciu punktu przegięcia staje się wypukła, czyli wznosi się w tempie rosnącym, co oznacza, że koszty przyrastają bardziej niż proporcjonalnie.
Koszt zmienny przeciętny
Koszt zmienny przeciętny wskazuje, jaka wielkość kosztów zmiennych Jest przypisana Jednostce produktu. Krzywa kosztu zmiennego przeciętnego jest do pewnego momentu nachylona wprawo w dół. a po przekroczeniu określonej wartości produkcji…
… niewystarczająca będzie tzw. „niewidzialna ręka rynku”. Konieczna będzie zatem interwencja państwa. Graficzną interpretacje rozbieżności między oszczędnościami i inwestycjami w sytuacji exante pokazuje rysunek. Równowaga zachodzi tylko w punkcie M w którym nie ma pełnego zatrudnienia. Na prawo i na lewo od tego punktu występują stany niezrównoważenia. Jeżeli inwestycje >oszczędności mamy lukę inflacyjną…
… publiczno-prawna, na którą państwo wywiera bezpośredni wpływ.
W innym podziale mamy giełdy:
towarowe,
pieniężne,
usług - głównie fraktowych i ubezpieczeniowych.
Najważniejsza giełda to: Nowy Jork, Tokio, Londyn, Amsterdam, Frankfurt nad Menem,
Znaczenie giełdy - mają zasadniczy wpływ na:
kształtowanie się cen,
wypracowane zwyczaje - przenikają do handlu wewnętrznego i zagranicznego,
giełda zapewnia obrót…
… - ustala w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i normy prawne zasady dopuszczenia danego papieru do obrotu.
Izba maklerska - organ samorządowy pełni funkcję organizacyjną, centralną, prawną, rozstrzyga spory itp.
Sądy - rozjemczy i honorowy,
Biuro rozliczeń - rozlicza transakcje, przyjmuje całość dokumentacji, dokonuje obciążeń maklerów,
Uczestnictwo w giełdzie - uzyskuje się przez tzw. dopuszczenie. Wyróżnia…
….Pojęcie i funkcje pieniądza:
W historycznym rozwoju ludzkości od społeczeństw pierwotnych do dnia dzisiejszego dokonywała się ewolucja pieniądza wraz z rozwojem gospodarki towarowej. Można wyróżnić następujące etapy gospodarka naturalna - wymiana towaru za towar, niektóre towary zaczynają pełnić rolę pośrednika w wymianie (bydło, muszle, korale, bursztyn, miód wyroby z metali itd.)
bimetalizm - pieniądz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz