Ekonomia - niezbędne informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - niezbędne informacje - strona 1 Ekonomia - niezbędne informacje - strona 2 Ekonomia - niezbędne informacje - strona 3

Fragment notatki:W niniejszym dokumencie znajdziemy informacje o tym czym zajmuje się ekonomia oraz krótkie charakterystyki takich pojęć jak: potrzeba, dobro, produkcja, praca, ziemia, kapitał, proces gospodarowania, podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo. Kolejnym tematem który znalazł się w tekście jest własność i jej odmiany: własność prywatna, publiczna i spółdzielcza. Ponadto omówiono też tematykę typów własności prywatnej, w tym: własności kapitalistycznej indywidualnej, kapitalistycznej własności zbiorowej, kapitalistycznej własności międzynarodowej, a także własności drobnotowarowej, pracowniczej oraz publicznej. W dalszej części dokumentu znajdziemy też zagadnienia: gospodarka, system gospodarczy, krzywa transformacji, koszt alternatywny, zasada racjonalnego gospodarowania, rachunek ekonomiczny, kategorie ekonomiczne, teorie ekonomiczne, prawo popytu i podaży, prawo malejących przychodów, ceteris paribus oraz model ekonomiczny. Kolejny szerszy temat to geneza polityki makroekonomicznej, scharakteryzowane tu zostały takie zagadnienia jak: ekonomia klasyczna, ekonomia neoklasyczna, keynesizm, monetaryzm
nowa ekonomia klasyczna, szkoła neoaustriacka, ekonomiczna teoria polityki, ekonomia podaży oraz instytucjonalizm. Rozdział v dotyczy zagadnień: pieniądz, cena, pojęcie i funkcje rynku, popyt, podaż, cena równowagi rynkowej. Następnie pojawiają się również pojęcia: gospodarstwo domowe, konsumpcja, zysk, przedsiębiorstwo, akcja, obligacje, przedsiębiorstwo spółdzielcze i państwowe, rodzaje kosztów, aktywa, pasywa oraz wynik operacyjny. W dalszej części dokumentu znajdziemy krótkie opisy spółek, w tym: spółka cywilna, prawa handlowego, osobowa jawna, komandytowa, z o.o. i S.A.. Kolejny rozdział dotyczy zagadnień: wzrost gospodarczy, pojęcie pkb i jego obliczanie, produkt i dochód narodowy, podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego, czynniki wzrostu gospodarczego, zatrudnienie, kapitał i model Solowa. X i XI rozdział dotyczą tematyki państwa. Można tu znaleźć informacje na temat pojęć: państwo, gospodarcza funkcja państwa, nurt etatystyczny i neoliberalny, ekonomiczne funkcje państwa, transformacja gospodarki, budżet państwa, zasady polityki budżetowej, podatki, wydatki państwa, polityka fiskalna, deficyt budżetowy i dług publiczny. Następnie w notatce mowa jest o pieniądzu i systemie bankowym, a także o kreacji pieniądza, banku centralnym, popycie i podaży na pieniądz. Dalej znajdziemy informacje na temat cyklu koniunkturalnego. W dwóch ostatnich rozdziałach znajdziemy takie zagadnienia jak: siła robocza, współczynnik aktywności zawodowej, bezrobocie, przyczyny bezrobocia, polityka państwa na rynku pracy, powiązania gospodarcze, handel międzynarodowy, elementy polityki handlowej oraz kursy walutowe.

ROZDZIAŁ I
CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMIA
Ekonomia- nauka o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania, czyli gospodarczą działalnością ludzi Prawa ekonomiczne- prawidłowości rządzące procesem gospodarowania Gospodarowanie- działalność ciągła, powtarzająca się, uwarunkowaniem ograniczoność zasobów gospodarczych- zasoby ludzkie, naturalne i będące wynikiem wcześniejszej działalności człowieka Funkcja poznawcza ekonomii- dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych, ich przyczynach i skutkach
Funkcja aplikacyjna- ustalenia i wynikające z nich wnioski pomagają w prowadzeniu gospodarstw, przedsiębiorstw i państwa- ułatwiają podejmowanie decyzji
Mikroekonomia- bada elementy tworzące gospodarkę, czyli gospodarstwa domowe, przedsię

(…)

… wielkości ekonomicznych (np. majątek ,kapitał) w danym momencie
strumienie - przedstawia wartości wielkości ekonomicznych w jakimś określonym przedziale czasu (np. sprzedaż firmy w ciągu roku)
GENEZA POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ
Ekonomia klasyczna A. Smith, D. Ricardo
Liberalizm gospodarczy (laisseze faire)
niewidzialna ręka rynku - inne regulacje nie potrzebne
koncepcja homo economicus
J.B.Say
Produkcja…
… gospodarczy, tylko o cel zarobkowy; w spółce osobowej może chodzić tylko o jedną transakcję; za zwyczaj na większą skalę niż spółka cywilna; wspólnicy odpowiadają całym majątkiem
spółka osobowa komandytowa - odmian spółki jawnej; dwa rodzaje wspólników: komplementariusze - odpowiadają za zobowiązania całym wkładem i majątkiem i komandytariusze - odpowiadają tylko do wysokości wkładów, czyli sumy komandytowej
… PIENIĄDZA
Stopa rezerw obowiązkowych - ustalą ją bank centralny, minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów banków komercyjnych
Współczynnik kreacji depozytów (mnożnik kreacji pieniądza) - mówi jaka będzie podaż pieniądza bankowego wywołana pojawieniem się depozytu pierwotnego; odwrotność stopy obowiązkowych rezerw bankowych; informuje ile razy zwiększy się suma depozytów bankowych w wyniku pojawienia…
… są skłonne do podnoszenia kosztów kredytu, by zrekompensować sobie ich mniejszą możliwą wartość
Obniżenie stopy rezerw obowiązkowych powoduje: - ogólnie wzrost aktywności gospodarczej
powiększenie kwot przeznaczonych na kredyty
mnożnik kreacji pieniądza rośnie
podaż pieniądza w obiegu rośnie
Zmiany stopy rezerw obowiązkowych to instrument:
powolny
długofalowy
dotykający wszystkie banki stopa redyskontowa…
… nie ponosi, ale by mogło, gdyby musiał np. korzystać wyłącznie z kredytów bankowych
zysk normalny - zysk niezbędny do zatrzymania zasobów w danej działalności gospodarczej (np. zysk potrzebny do opłacenia pracowników)
koszty ekonomiczne - koszty księgowe, koszty domniemane i zysk normalny
zysk bilansowy - różnica między przychodami ze sprzedaży produktów a kosztami księgowymi zysk ekonomiczny - całkowite…
… inwestycyjnych; jego wysokość zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji
DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO W OKRESIE DŁUGIM
Produkcja faktyczna - produkcja rzeczywiście wytwarzana w gospodarce
Produkcja potencjalna - produkcja, którą można stworzyć w gospodarce przy pełnym wykorzystaniu istniejących czynników produkcji
Długookresowy wzrost produkcji w gospodarce wyznaczony jest przez wzrost produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz