Ekonomia menadżerska - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia menadżerska - test - strona 1 Ekonomia menadżerska - test - strona 2 Ekonomia menadżerska - test - strona 3

Fragment notatki:

1. Model deterministyczny to:
a) Taki model, który opisuje zbiór moŜliwych przyszłych wyników, przypisując kaŜdemu z
nich określone prawdopodobieństwo. b) To taki model w którym wynik jest pewny .
c) To taki model w którym wynik jest niepewny.
d) Taki model, który przewiduje przyszłe wyniki, poprzez rachunek prawdopodobieństwa.
2. W procesie decyzyjnym:
a) Analiza wraŜliwości pozwala z duŜym prawdopodobieństwem ocenić, czy zmieniłby się
wybór optymalnej decyzji, gdyby uległy zmianie podstawowe wielkości ekonomiczne lub
warunki działania.
b) Analiza wraŜliwości pozwala ocenić prawdopodobieństwo zmiany optymalnej decyzji,
gdyby uległy zmianie podstawowe wielkości ekonomiczne lub warunki działania. c) Analiza wra Ŝ liwo ś ci pozwala oceni ć , jak zmieniłby si ę wybór optymalnej decyzji, gdyby uległy zmianie podstawowe wielko ś ci ekonomiczne lub warunki działania. d) Analizę wraŜliwości robi się tylko w teorii. e) Istot ą analizy wra Ŝ liwo ś ci jest badanie, jak zmieni si ę optymalna decyzja w przypadku zmiany najwa Ŝ niejszych parametrów lub czynników ekonomicznych. f) Istotą analizy wraŜliwości jest badanie, jak zmienią się najwaŜniejsze parametry i czynniki
ekonomiczne w przypadku zmiany optymalnej decyzji.
g) Analizę wraŜliwości przeprowadza się tylko w modelach.
3. Proszę wybrać zdanie fałszywe:
a) Strata jest minimalna gdy przychód krańcowy równy jest kosztom krańcowym.
b) Zysk osiąga maksimum gdy przychód krańcowy równy jest kosztom krańcowym.
c) Optymalizacja jest to minimalizacja lub maksymalizacja. d) Optymalizacja jest to maksymalizacja wszystkich mo Ŝ liwych wyników ekonomicznych 4. Wykorzystując kategorię zysku krańcowego oraz mając dane:
X= 9 - 0,03P i TC= 120 + 38X proszę ustalić:
a) Cenę towaru, która gwarantuje maksymalny zysk.
b) Optymalną wielkość sprzedaŜy.
c) Rozmiary zysku.
X=9-0,03P MR=300-66,6X
0,03P=9-X TC=120+38X TO MC=38
P=300-33,3X
MC=MR P=300-33,3*3,93
38=300-66,6X P=169,01
X=3,93 TR=P*X TC=120*38*3,93
TR=169,01*3,93 TC=269,34
TR=664,17 fi=TC-TR
5. Wiesz, Ŝe TC=100+50x ; MR= 150-50x. Zakładając, Ŝe koszt krańcowy jest constans,
dokonaj analizy wraŜliwości odpowiadając na pytanie: co się stanie jeśli przychód krańcowy
wzrośnie?
TC=100+50X BO MC=0+50
MR=150-50X
50=150-50X
50X=100
X=2
ZYSK SPRZEDAZY BĘDZIE WIEKSZY


(…)

… narzutu na koszty krańcowe optymalną cenę samochodu.
Dane: Edp=-2,1, P=5%, MC=10 j.
Delta X/x1 - zmiana w sprzedaz Edp=delta P/P1
D x/x1=-2,1*5%=-10,5% - nastapi spadek sprzedazy o 10,5%
P=(Edp/1+Edp)*MC=(-2,1/1+(-2,1)) * 10=(-2,1/-1,1)*10=19,09
20. Cenowa i dochodowa elastyczność popytu wynoszą odpowiednio, Edp=-0,33 i Edi=1,6. W
nadchodzącym roku naleŜy spodziewać się, Ŝe przeciętne ceny biletów…
… jako procent ceny), będącego podstawą konstrukcji ceny, jest wprost
proporcjonalna do cenowej elastyczności popytu na dane dobro.
b) Wielkość stosowanego przez przedsiębiorstwo narzutu (narzutu ponad koszt krańcowy
wyraŜonego jako procent ceny), będącego podstawą konstrukcji ceny, jest odwrotnie
proporcjonalna do elastyczności dochodowej popytu na dane dobro.
c) Wielkość stosowanego przez przedsiębiorstwo narzutu, będącego podstawą konstrukcji
ceny, jest odwrotnie proporcjonalna do cenowej elastyczności popytu na dane dobro.
24. Dyskryminacja cenowa polega na tym, Ŝe:
a) Koszty produkcji w poszczególnych segmentach rynkowych są takie same więc cena zaleŜeć
będzie od elastyczności cenowej popytu. W segmencie o wyŜszej elastyczności cena będzie
wyŜsza.
b) Koszty produkcji w poszczególnych segmentach…
… się wzajemnie.
d) pozwala wyznaczyć takie wartości parametrów, które minimalizują sumę kwadratów odchyleń
wartości teoretycznych od wartości empirycznych.
31. Współczynnik R2 zwany współczynnikiem determinacji:
a) Informuje, jaka część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej (zaleŜnej) stanowi
zmienność wyjaśniona przez model. Pokazuje w jakim stopniu równanie regresji pasuje do
danych empirycznych.
b…
…, jednej dziesiątej).
d) są najczęściej stosowaną miarą dyspersji.
33. Prognostyczny model strukturalny:
a) określa zaleŜność interesującej nas zmiennej ekonomicznej od innych zmiennych.
b) moŜe przyjąć taką oto postać: X=25+3Y+PK-2P
c) koncentruje się na ustalaniu prawidłowości zmian określonych zmiennych ekonomicznych w
czasie. Przykładem takiego modelu jest analiza szeregów czasowych.
d) to obliczona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz