Ekologia - materiały z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - materiały z wykładów - strona 1 Ekologia - materiały z wykładów - strona 2 Ekologia - materiały z wykładów - strona 3

Fragment notatki:PODSTAWOWE RODZAJE UŻYTKÓW ŚRODOWISKA, ALBO FUNKCJI ŚRODOWISKA:
1) wspieranie procesów życiowych – środowisko zawiera składniki istotne dla życia, zdrowia i dobrobytu człowieka. Niektóre z nich zostały utracone lub zmienione pod wpływem dokonującego się rozwoju (np. warstwa ozonowa, skład atmosfery, naturalne piękno), inne natomiast, określane mianem skończonych, tracone są bezpowrotnie (np. różnorodność biologiczna).
2) Dostarczanie surowców i energii, zarówno zasobów odnawialnych jak i nieodnawialnych, wykorzystywanych w procesach wytwórczych i konsumpcji.
Zasoby odnawialne (np. gleby, lasy) można użytkować w sposób gwarantujący trwałość pełnionych funkcji, jednak na skutek nadmiernego i mało efektywnego pozyskiwania, również zasoby odnawialne mogą zostać całkowicie wyczerpane.
Zasoby nieodnawialne (np. mineralne) to takie, które mogą zostać wyesksploatowane

Instrumenty rynku zezwoleń na emisję zanieczyszczeń w USA:
- NETTING – pojedynczym firmom zezwala się na zwiększenie emisji w jednym oddziale pod warunkiem, że nastąpi rekompensujący spadek w innym
- OFFSETS – kompensacje, stosowane są w gałęziach gospodarki, które nie osiągają obowiązujących limitów – mechanizm ten dopuszcza wprowadzenie nowych emitentów zanieczyszczeń tylko wtedy, kiedy istniejące już firmy zmniejszają emisję
- BUBBLES – pozwalają one by istniejące źródła zwiększyły lub zmniejszyły emisję pod warunkiem, że ogólny poziom zanieczyszczeń nie przekroczy ustalonej normy
- BANKING – konta bankowe – umożliwiają firmom zmniejszającym bieżące zanieczyszczenie uzyskanie kredytu na przyszłość i zwiększenie emisji w późniejszym czasie

EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
Walery Goetel (1889 - 1972) - geolog, profesor i rektor AGH. Jeden z prekursorów nauki o ochronie środowiska, którą nazwał SOZOLOGIĄ.
Wybrane inicjatywy dydaktyczne:
1946 - powołanie w Akademii Górniczej seminarium: „Ochrona zasobów przyrody i zabezpieczenie trwałości ich użytkowania“
1956 - Walery Goetel: koncepcja oszczędnej gospodarki zasobami przyrody w trakcie kongresu IUCN w Edynburgu
1968 - szkoły letnie: „Człowiek i środowisko“, a następnie cykl Międzynarodowych Szkół na temat Zrównoważonego Rozwoju
1989 - Techniczny Uniwersytet Otwarty w AGH
1992 - Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetela
EKOLOGIA - nauka o związkach pomiędzy organizmami a środowiskiem.
ŚRODOWISKO - ogól elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności.
Termin środowisko w ujęciu popularnym odnosi się do warunków, w jakich żyje człowiek.
W odróżnieniu od środowiska, termin HABITAT określa się jako miejsce, w którym określone gatunki roślin oraz zwierząt żyją w warunkach naturalnych.
W literaturze polskiej odpowiednikiem terminu HABITAT jest SIEDLISKO.
PODSTAWOWE RODZAJE UŻYTKÓW ŚRODOWISKA, ALBO FUNKCJI ŚRODOWISKA:
wspieranie procesów życiowych - środowisko zawiera składniki istotne dla życia, zdrowia i dobrobytu człowieka. Niektóre z nich zostały utracone lub zmienione pod wpływem dokonującego się rozwoju (np. warstwa ozonowa, skład atmosfery, naturalne piękno), inne natomiast, określane mianem skończonych, tracone są bezpowrotnie (np. różnorodność biologiczna).
Dostarczanie surowców i energii, zarówno zasobów odnawialnych jak i nieodnawialnych, wykorzystywanych w procesach wytwórczych i konsumpcji.
Zasoby odnawialne (np. gleby, lasy) można użytkow

(…)

… określonego działania, aby do szkody nie dopuścić.
Rodzaje cywilnej odpowiedzialności prawnej:
odpowiedzialność kontraktowa - gdy szkoda jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania istniejącego między stronami zobowiązania (kontraktu)
odpowiedzialność deliktowa - gdy szkoda została spowodowana czynem niedozwolonym (deliktem)
KARNA odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska jest konsekwencją…
… - ponad zapisy normy ISO 14001:2004 - zawiera koordynację z innymi systemami zarządzania środowiskowego oraz promocję stosowania SZS przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  Polska wersja norm ISO 14001:2004 oraz ISO 14004:2004 Została wydana w 2005 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005 Norma pozwala zbudować SZS w oparciu o podejście procesowe. Doskonalenie SZS…
… międzynarodowym. W 1991r. publicznie zadłużenie Polski wobec rządów państw zrzeszonych w Klubie Paryskim wyniosło 32mld USD, co stanowiło podstawę do rozpoczęcia dyskusji i negocjacji w tamtym okresie. Prywatni wierzyciele Polski zrzeszeni są w Klubie Londyńskim. Banki te, ze względu na swój komercyjny stan, nie podjęły inicjatywy ekokonwersji długu Polski, który w 1991 r. wyniósł 13 mln USD. Ekofundusz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz