Ekologia - Bożydar Ziółkowski - materiał 1

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - Bożydar Ziółkowski  - materiał 1 - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia z dziedziny ekologii, ochrony środowiska
Ochrona środowiska (sozologia) to dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich
zanieczyszczeniem, np. ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin itp. Mówiąc o ochronie środowiska rozumie się
przez to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie bądź przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta
wyraża się w szczególności w racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju - przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz przywracaniu do stanu właściwego elementów
przyrodniczych. Wymienione problemy reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Ochrona przyrody to działalność mająca na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i
składników przyrody, np. tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych, narodowych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi itp. Sprawy związane z ochroną przyrody reguluje ustawa o ochronie
przyrody z 16 kwietnia 2004 r.
Ekologia - wywodzi się od połączenia 2 greckich słów "oikos" - oznaczającego dom, gospodarstwo, miejsce życia i słowa
"logos"-nauka. Jest to nauka biologiczna badająca wzajemne stosunki między organizmami lub zespołami organizmów a
otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną strukturą, funkcjonowaniem i ewolucją, tj. bada
miejsce zamieszkania i przystosowanie się organizmu do przyrodniczego środowiska.
Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą
niszę ekologiczną, tj. przestrzeń, która zapewnia im niezbędne warunki życiowe (terytorium, schronienie i pożywienie), oraz
funkcje, jakie spełnia w ekosystemie.
Biocenoza - zespół populacji różnych gatunków zwierząt i roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi
oraz konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową. Biocenoza jest żywą częścią ekosystemu.
Biotop - jednorodne środowisko (nieożywiona część ekosystemu) cechujące się swoistymi gatunkami organizmów żywych,
które przystosowały się do specyficznych warunków ekologicznych danego terenu. Zespół czynników abiotycznych biotopu
(światło, temperatura, woda, tlen, dwutlenek węgla, azot itp.) ulega przekształceniu pod wpływem działalności roślin i
zwierząt w nim występujących, np. torfowienie jezior. Wyróżnia się biotop lądowy i biotop wodny.
Ekosystem - jednostka ekologiczna (np. jezioro), w której zachodzi wymiana między biocenozą (częścią żywą) a biotopem
(częścią nieożywioną). Inaczej jest to fragment przyrody, którą tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów
roślinnych i zwierzęcych oraz przestrzeń fizyczna zajmowana przez te organizmy, wchodzące we wzajemne związki.
W każdym ekosystemie zachodzi przepływ energii i obieg materii dzięki istnieniu organizmów należących do trzech
podstawowych poziomów troficznych, tj.

(…)

… jest żywą częścią ekosystemu.
Biotop - jednorodne środowisko (nieożywiona część ekosystemu) cechujące się swoistymi gatunkami organizmów żywych,
które przystosowały się do specyficznych warunków ekologicznych danego terenu. Zespół czynników abiotycznych biotopu
(światło, temperatura, woda, tlen, dwutlenek węgla, azot itp.) ulega przekształceniu pod wpływem działalności roślin i
zwierząt w nim występujących…
…) to wszystkie biomy (ekosystemy) obecne na naszej planecie. Sięga ona od powierzchni ziemi wzwyż na
10-15 km (obejmując dolną część najniższej warstwy atmosfery tj. troposferę), całą hydrosferę i litosferę (do 1 km), a gleby do
3m.
Zarządzanie środowiskiem jest to zorganizowany sposób oddziaływania specjalnie wyłonionej grupy instytucji na
społeczność (inne organizacje, organizacje i osoby fizyczne) dla zachowania…
…) nadmierny wypas terenów trawiastych (odsłanianie powierzchni ziemi),
f) zgrabianie ściółki w lesie (niszczenie naturalnego ekosystemu decydującego o produktywności lasu),
g) przesuszanie terenu (ograniczanie możliwości uprawy roślin),
h) przenawożenie pól (zanieczyszczenie okolicznych wód i doprowadzenie do eutrofizacji).
Świadomość ekologiczna oznacza (w ujęciu szerszym) całokształt uznawanych idei…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz