Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych - Hipoteka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych - Hipoteka - strona 1 Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych - Hipoteka - strona 2

Fragment notatki:

Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych Przepisy o innych wierzytelności pieniężnych stosuje się do tych wierzytelności, które nie zostały uregulowane odrębnie i zostały opisane wcześniej. Wyjątek: art 89 par 2 ustawy egzekucyjnej - można stosować do wierzytelności z tytułu dostaw robót i usług, mimo że wierzytelności takie w chwili zajęcia jeszcze nie istniały.
Zajęcie odbywa się poprzez:
organ przesyła do dłużnika zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, wzywa również aby nie uiszczał bez jego zgody należnej zobowiązanemu kwoty lecz wpłacał ją organowi egzekucyjnemu. Kwota zajęta to suma egzekwowanych należności + odsetki + koszty egzekucji.
Aby ustalić ewentualne przeszkody organ wzywa dłużnik do złożenia oświadczenia zawierającego jego stanowisko w sprawach:
czy uznaje zajętą wierzytelność
czy przekaże organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie egzekwowanej należności albo z jakiego powodu odmawia tego przekazania
czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność
Dłużnik ma 7 dni na złożenie oświadczenia od momentu doręczenia zawiadomienia o zajęciu.
Organ zawiadamia o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika i że nie wolno mu rozporządzać zajętą sumą. Zobowiązanemu doręcza się odpis tytułu wykonawczego. Zajęcie następuje w momencie doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zajęciu. NSA: ewentualne zmiany warunków umowy między stronami nie mogą wywierać skutków na egzekucję.
W przypadku zabezpieczenia wierzytelności hipoteką organ składa wniosek o wpis w księdze wieczystej i uczestniczy w podziale sumy uzyskanej z egzekucji przedmiotu hipoteki z pierwszeństwem przysługującym zobowiązanemu jako wierzycielowi hipotecznemu.
W przypadku wierzytelności obciążonej zastawem , jeżeli na zastawie są inne wierzytelności objęte zastawem organ wstrzymuje egzekucję, wznawia ją gdy wygasną one bez przeniesienia zajętej wierzytelności. Kolejność zaspokajania wierzycieli ustala organ.
W przypadku wierzytelności obciążonej zastawem rejestrowym podlega ona zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dłużnik wstrzymuje wówczas realizację egzekucji i powiadomić o tym fakcie organ egzekucyjny. Jeżeli organ stwierdzi, że jego wierzytelności przysługuje pierwszeństwo przed zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, to powiadamia o tym dłużnika zajętej wierzytelności, który powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji zajęcia.
Jeżeli wierzytelność należy się zobowiązanemu od organów będących jednocześnie jednostkami budżetowymi to organy te są dłużnikami wierzytelności.


(…)

… zastawem rejestrowym, to powiadamia o tym dłużnika zajętej wierzytelności, który powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji zajęcia.
Jeżeli wierzytelność należy się zobowiązanemu od organów będących jednocześnie jednostkami budżetowymi to organy te są dłużnikami wierzytelności.
W przypadku egzekucji z przekazów pocztowych wierzycielem jest zajętej sumy przekazu pocztowego jest adresat a dłużnikiem placówka pocztowa
art. 91 ustawy egzekucyjnej: jeśli dłużnik uznał zajętą wierzytelność, a uchyla się z jej spłatą to stosuje się art.71b - ściągnięcie zajętej sumy w drodze egzekucji administracyjnej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz