Egzamin zerowy 2 rok: 2004/2005

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin zerowy 2 rok: 2004/2005 - strona 1 Egzamin zerowy 2 rok: 2004/2005 - strona 2

Fragment notatki:


EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2004/2005 Termin zerowy 1. Oblicz (nie stosując gotowych wzorów) i wykreśl linią ciągłą krzywą miareczkowania  100 ml 0,1 mol/l metyloaminy (Kb  = 2,5·10-4) za pomocą 0,1 mol/l kwasu solnego.  Obliczeń dokonaj dla 0, 10, 50, 90, 100, 110 i 200% zmiareczkowania. Oblicz skok  krzywej miareczkowania.  2. Mimo że srebro jako metal szlachetny nie roztwarza się w rozcieńczonych roztworach  mocnych nieutleniających kwasów nieorganicznych, ulega jednak w obecności tlenu  działaniu siarkowodoru (reakcja heparowa) i cyjanków alkalicznych. Na podstawie  odpowiednich obliczeń wyjaśnij zjawisko utleniania srebra tlenem atmosferycznym w  obecności siarkowodoru i cyjanków. Obliczenia przeprowadź dla:              A:   blaszki srebrnej zanurzonej do 0,05 mol/l roztworu siarkowodoru w buforze o  pH=5,        B:  blaszki srebrnej zanurzonej w 2 mol/l roztworze cyjanku potasu zawierającym 10-5  mol/l [Ag(CN)2]-.       KSO{Ag2S} = 6,6·10-50, Ka1{H2S}= 9,1·10-8, Ka2{H2S}= 1,1·10-12, Ka{HCN}= 4,9·10-10,  β{[Ag(CN)2]-}=   1,3·1021,   E0{Ag+/Ag}   =   0,799   V,   E0{O2/H2O}=1,230   V,  E0{O2/4OH-}=0,401 V. Prężność cząstkową tlenu w powietrzu przyjąć p{O2}=0,21  atm. 3. 1 litr wody mineralnej zawierającej aniony wodorowęglanowe, chlorkowe i bromkowe  przepuszczono   przez   kolumnę   wypełnioną   mocnym   kationitem   w   formie   sodowej  (grupy –SO3- Na+) i otrzymany roztwór poddano następującej analizie: A: porcje roztworu o objętości 25 ml miareczkowano kwasem solnym wobec oranżu  metylowego  zużywając  średnio na jedną porcję 15,45 ml  HCl o stężeniu  0,04915  mol/l B:   dwie   porcje   roztworu   o   objętości   100   ml   zakwaszono   rozcieńczonym   kwasem  azotowym i dodano do nich po 20 ml roztworu azotanu srebra o stężeniu 0,1100 mol/l.  W   pierwszej   porcji   nadmiar   nieprzereagowanego   AgNO3  odmiareczkowano  roztworem rodanku amonowego wobec soli Fe3+  jako wskaźnika zużywając 14,6 ml  NH4SCN   o   stężeniu   0,1050   mol/l.   W   drugiej   porcji   wydzielony   osad   odsączono,  przemyto i wysuszono otrzymując 0,1021 g stałego produktu. Napisz równania reakcji zachodzących podczas tej analizy i oblicz zawartość anionów  wodorowęglanowych, chlorkowych i bromkowych w mg/l wody mineralnej. M{H}=1,01 g/mol,  M{C}=12,01 g/mol,  M{O}=16,00 g/mol,  M{Cl}=35,45 g/mol,  M{Br}=79,90 g/mol, M{Ag}=107,87 g/mol 1.Zapisz równania reakcji S2O32- z KMnO4 w środowisku kwaśnym i zasadowym? 2. Opisz krótko wpływ obcego i wspólnego jonu na rozpuszczalność osadów.

(…)

… rozpuszczalność osadu
b. związanie powstających podczas strącania jonów wodorotlenowych.
c. zapobiec wytrącaniu się galaretowatego osadu Mg(OH)2
d. zapewnić lepszą postać osadu podczas prażenia
7.Do nastawiania mina KMnO4 można użyć
a. roztworu mianowanego Fe2+
b. kwasu szczawiowego
c. arszeniku
d. dwuchromianu potasu
e. roztworu jodu
8. W miarę przebiegu reakcji redoks:
a. różnica pomiędzy potencjałami obu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz