Egzamin z Finansów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z Finansów  - strona 1

Fragment notatki:

Rok akademicki 2007/2008
Egzamin Z Finansów
Zarządzanie I
Test:
Aport w Spółce Akcyjnej jest to / posiadanie akcji uprzywilejowanych / wkład niepieniężny / wkład pieniężny / prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Skonto jest to / upust dla stałego klienta / posezonowa bonifikata / brak poprawnej odpowiedzi
Osłona podatkowa polega na / umorzeniu podatku / przyznaniu ulgi podatkowej / możliwości wliczenia do kosztów „podatkowych” odsetek od zobowiązań/ brak poprawnej odpowiedzi
Cena emisyjna akcji jest ceną / rynku pierwotnego / rynku wtórnego / służąca wycenie bilansowej
Wynagrodzenie pracownika jest przykładem strumienia / rynkowego / transferu
Wpływy z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych są / długiem publicznym / elementem dochodów budżetu państwa / elementem przychodów budżetu państwa
Wniesienie dopłat przez wspólników spółki Z.O.O zawsze wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego / Tak / Nie
Właściciel Akcji zwykłej ma bezwzględne prawo do corocznej dywidendy / Tak / Nie
Otrzymany kredyt jest / przychodem / wpływem / wydatkiem / wynikiem finansowym
Fundusz udziałowy w spółdzielni musi wynosić co najmniej /50 000 zł / 100 000 zł / brak poprawnej odpowiedzi
Kontrahent zalega z zapłatą za dostarczony mu towar, pozycja ta w bilansie dostawcy jest / zobowiązaniem / należnością / kapitałem własnym / nie mieści się w żadnym elemencie bilansu
W każdej Spółce Akcyjnej są akcje uprzywilejowane / Tak / Nie
W spółce Z.O.O wszystkie udziały mają taka samą wartość nominalną / Tak / Nie
Rozłożenie podatku na raty jest / pomocą publiczną czynną / pomocą publiczną bierną
Rozliczenia między przedsiębiorstwami powinny być / z reguły bezgotówkowe / nie ma w tym względzie żadnych uregulowań prawnych
Wynik finansowy jest zawsze równy podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym / Tak / Nie
Zapłacony podatek dochodowy jest / kosztem / wydatkiem / jednym i drugim
Składka ubezpieczenia emerytalnego obciąża w całości / koszty pracodawcy / wynagrodzenie pracownika / budżet państwa / brak poprawnej odpowiedzi
Otrzymana przez przedsiębiorstwo państwowe dotacja na sfinansowanie inwestycji powiększy / fundusz przedsiębiorstw / fundusz założycielski / zysk netto / fundusz załogi
Instrumentami polityki pieniężnej państwa są między innymi / ulgi podatkowe / dotacje / stopa rezerw obowiązkowych banków komercyjnych / stopy procentowe NBP
Otwarte:
Na czym polega II-filarowy system ubezpieczeń emerytalnych?
Zadanie 1:
W S.A. stan dotychczasowy wygląda następująco: kapitał zakładowy 200 000; kapitał zapasowy 30 000; ilość akcji 100 000. Wyemitowane zostało pod koniec roku dodatkowe 50 000 akcji, ich cena emisyjna 7 zł. Koszt emisyjny wyniósł 1% wpływów z emisji. Na końcu roku spółka ta wykazała 40 000 zł zysku netto. Czy, jeśli tak to ile zł. Z zysku netto spółka ta powinna przeznaczyć na kapitał zapasowy. Jaki jest jej aktualny kapitał zakładowy?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz