egzamin - orientacja produkcyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin - orientacja produkcyjna - strona 1 egzamin - orientacja produkcyjna - strona 2 egzamin - orientacja produkcyjna - strona 3

Fragment notatki:

0101W orientacji produkcyjnej uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa koncentruje się na:
1. masowej produkcji standardowych produktów,
2. wytwarzaniu produktu po niskich kosztach,
3. doskonaleniu technologii wytwarzania produktu,
4. badaniu preferencji i popytu konsumentów na produkty wytwarzane przez firmę.
Odpowiedź jest: A - poprawna C - błędnie (2)
B - błędnie (1) D - błędnie (3) E - błędnie (4) 0102 Firma produkująca rowery zamierza w dłuższej perspektywie koncentrować się na:
- rozbudowie centrów hurtowych, doskonaleniu systemu logistyki,
- poprawie terminowości dostaw, zintensyfikowaniu reklamy,
- wprowadzaniu prowizyjnego systemu wynagradzania działu sprzedaży.
Orientację taką można określić jako:
A - produkcyjną C - sprzedażową E - strategiczną B - pola rynkowego D - marketingową
0103 Orientacja marketingowa jako filozofia działania przedsiębiorstwa rozwija się w Europie Zachodniej w okresie: A - od pierwszej rewolucji przemysłowej, C - po okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego,
B - od I -szej wojny światowej, D - przed II wojną światową,
E - po II wojnie światowej. 0104 Głównymi przesłankami wykształcenia się marketingowej orientacji przedsiębiorstw były:
1.wzrost nasycenia rynku i konkurencji,
2.wzrost funduszu swobodnej decyzji,
3.globalizacja rynków,
4.zmniejszenie się możliwości doskonalenia i różnicowania produktów.
A - poprawnie C - błędnie (2) E - błędnie (4) B - błędnie (1) D - błędnie (3)
0105 Orientacja marketingowa za punkt wyjścia działań przedsiębiorstwa bierze pod uwagę:
A - konieczność uzyskiwania przez firmę wysokiego zysku,
B - zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesu produkcji,
C - życzenia, preferencje, oczekiwania konsumentów D - konieczność zwiększenia skali działania firmy,
E - zwiększenie ilości i jakości wytworzonych produktów
przez firmę.
0106 Ujęcie tradycyjne utożsamia marketing z:
A - zaspokojeniem potrzeb konsumenta w drodze wymiany, B - czynnościami wykonywanymi na szczeblu zbytu przedsiębiorstwa, C - doskonaleniem jakości produktu i systemu produkcji,
D - planowaniem, koordynacją wszystkich działań przedsiębiorstwa
ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu,
E - działalnością zorientowaną na rynek i zysk.


(…)

….
Etap: wybór metody doboru obiektów badanych do próby (c) jest realizowany w kolejności jako:
A pierwszy D czwarty
B drugi E piąty
C trzeci
1013 Której z podanych poniżej technik doboru próby badawczej,NIE można zaliczyć do metod doboru losowego?
A losowanie warstwowe D losowanie zespołowe
B losowanie nieograniczone E losowanie wielostopniowe
C losowanie proporcjonalne (kwotowe)
1014 Którego z podanych…
… z zachowaniem pewnych wymogów
D pytania kwestionariusza badania ankietowego, mogą mieć charakter pytań otwartych, bądź pytań zamkniętych
E rozpoczęcie właściwego badania ankietowego, winien poprzedzać tzw. pilotaż
1018 ........... to rodzaj badania, w którym zostaje stworzona sztuczna sytuacja przez badacza, dla zbioru obiektów badanych, w oparciu o hipotetyczny zbiór zmiennych ich zachowaä.
W miejsce kropek…
… - błędnie (1) C - błędnie (2) D - błędnie (3) E - błędnie (4)
0401 Do głównych uwarunkowań, które powodują konieczność stosowania segmentacji rynku należą:
1. różnicowanie się potrzeb konsumentów
2. konieczność lepszego dostosowania oferty przedsiębiorstwa do zróżnicowanych potrzeb konsumentów
3. powstanie wielu rynków, co sprawia, że przedsiębiorstwo nie może obsłużyć efektywnie wszystkich potrzeb klientów
4. nasilanie się konkurencji
A - poprawnie B - błędnie (1) C - błędnie (2) D - błędnie (3) E - błędnie (4)
0402 Które z podanych niżej kryteriów segmentacji nie można zaliczyć do kryteriów demograficznych
A - wiek B - stan cywilny C - styl życia D - płeć E - wykształcenie
0403 Firma Euroscan dokonując segmentacji rynku artykułów kosmetycznych stosuje następujące kryteria podziału klientek…
…, która nie boi się oryginalności, prestiżu, ani klasycznej ekstrawagancji o wykształceniu średnim lub wyższym o poziomie dochodu powyżej 1500 zł miesięcznie. ZPO "Vistula" S.A. stosują kryteria segmentacji rynku:
A - demograficzne, B - ekonomiczne, C - społeczne, D - behawioralne,
E - zintegrowane, opisujące cechy nabywców i wzorce zakupów.
0405 Oceniając atrakcyjność segmentu rynku należy uwzględnić m.in.:
1…
… finalny
730 Przedsiębiorstwo "Populus" produkuje miedzy innymi musztardę w słoikach o pojemności 0.25 l. Swojemu głównemu musztardę w słoikach o pojemności 0.25 l. Swojemu głównemu odbiorcy hurtowemu, firmie "Taxus", przedsiębiorstwo "Populus" zleciło umieszczanie na słoikach z musztardą stosownych etykiet. W zamian za wykonywanie tej czynności, firma "Populus" udziela firmie "Taxus" rabatu na swój…
… województwa kieleckiego"
E "w II półroczu br. zwiększyć w stosunku do I półrocza br. Wielkość marży brutto z tytułu sprzedaży pralek automatycznych o 10% na rynku województwa nowosądeckiego.
1133 Której z poniższych charakterystyk NIE można przypisać strukturze służb marketingowych zorientowanych według produktów?
A struktura ułatwia koordynację działań marketingowych na szczeblu przedsiębiorstwa i stwarza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz