Egzamin Geomorfologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin Geomorfologia - strona 1 Egzamin Geomorfologia - strona 2 Egzamin Geomorfologia - strona 3

Fragment notatki:


EGZAMIN- GEOMORFOLOGIA (dr Jan Klementowski) 1. R odzaje wietrzenia chemicznego Chemiczne - podstawowym czynnikiem tu działającym jest woda (z rozpuszczonymi gazami - dwutlenek węgla, chlor, tlenki siarki)
Hydroliza - wietrzenie odbywa się w formie jonowej. 2KAlSi 3 O 8 + 2H + + 2OH - - 2 HAlSi 3 O 8 + 2 KOH
Związki te są niestabilne - dobrze rozpuszczalne. W wyniku rozpuszczenia skalenia potasowego powstaje kaolinit.
2HAlSi 3 O 8 + 9H 2 O - Al2Si 2 O 5 (OH) 4 + 2H 4 SiO 4 Powstaje kwas ortokrzemianowy, który jest rozpuszczalny w wodzie.
Hydratacja CaSO 4 = 2H 2 O ↔ CaSO 4 + 2 H 2 O Anhydryt zmienia się w gips. Jest to reakcja odtwarzalna
2 Fe 2 O 3 + 3H 2 O 2 FeO 3 + 3 H 2 O
Hematyt czerwony zmienia się w limonit żółty. Tutaj molekuły wody nie są rozkładane. Utlenianie - zwiększanie wartościowości poszczególnych pierwiastków.
Proces krasowienia CaCo 3 +H 2 CO 3 ↔Ca(HCO 3 ) 2 Reakcja odwracalna
Krystalizacja soli - najgroźniejszymi solami niszczącymi skały są siarczany
Sole, w których w skład wchodzi kation - hydraty 2. Ź ródła energii- proce sów górotwórczych Egzo i endogeniczne.
3. H oloce n- kiedy i co się w nim działo ? Od 11,7 tys. lat temu - koniec ostatniego zlodowacenia powstanie i rozwój Bałtyku , rozwój ludzkiej cywilizacji. 4. Orogenezy Karpat i Sudetów- daty i co się, w której wypię trzyło ? Karpaty to góry które powstały przez sfałdowanie i wypiętrzenie w okresie kredy i trzeciorzędu podczas orogenezy alpejskiej. Podział Karpat wyróżnia dwie podstawowe jednostki. Sudety zostały wypiętrzone podczas orogenezy kaledońskiej oraz orogenezy hercyńskiej . Wtedy nastąpiła metamorfoza wcześniej powstałych skał osadowych i wulkanicznych oraz intruzje skał magmowych , przede wszystkim granitów . Następnie, przez około 200 mln lat, Sudety były niszczone przez czynniki zewnętrzne . W wyniku ich działania Sudety zostały niemal całkowicie zrównane, a następnie pokryte dość grubą warstwą osadów, zarówno lądowych jak i morskich, głównie piaskowców . Gdyby nie kolejna orogeneza - alpejska - Sudetów w sensie orograficznym by nie było. Sztywne i grube warstwy skorupy ziemskiej nie zostały jednak sfałdowane , lecz potrzaskane na kilkanaście części, z których każda została wyniesiona na inną wysokość. Tak powstały góry zrębowe. 5. D eflacja Wywiewanie materiału mineralnego i następnie przenoszenie go w inne miejsce. Deflacji podlegają jedynie luźne okruchy skalne o rozmiarach odpowiednich do siły wiatru w danym momencie, tak więc proces ten może działać tylko w obrębie utworów nieskonsolidowanych (np. piasków) lub uprzednio rozdrobnionych przez wietrzenie.


(…)

…; utwory korytowe przyrostu pionowego; duży udział utworów organicznych.
11. Rozpad a rozkład
Rozpad skały - obejmuje procesy wietrzenia fizycznego. Następuje tu zmiana właściwości fizycznych skał. Nigdy nie prowadzi do zmiany chemizmu skały.
Rozkład skały - obejmuje osłabienie zwięzłości skały poprzez zmianę chemicznego składu skały.
12. Konfluencja
13.Wymienić ruchy masowe dla zimnych klimatów…
… struktura pakietu ulega coraz większym deformacjom, pojawiają się wtórne powierzchnie ścięcia, a w pewnych przypadkach osuwisko może przekształcić się w ruch masowy o charakterze spływu gruzowego lub błotnego.
Spływy - istotą spływu jest taki ruch materiału, w którym odkształcenie jest ciągłe, nieodwracalne i prowadzi do całkowitej zmiany pierwotnej struktury. Poszczególne ziarna mineralne przemieszczają…
…, już w warunkach kontaktu z powierzchnią terenu. Ruch ten odbywa się ze znaczną prędkością rzędu 1-100 m s-1 i na znaczne odległości, często wielu kilometrów. Przemieszczający się materiał to w większości bloki i głazy skalne poruszające się w chmurze piasku i pyłu, bez udziału wody, zatem tę formę ruchu nazwano lawiną kamienną.
Przewracanie jest rodzajem ruchu masowego zajmującego pozycję przejściową pomiędzy…
… rozmarzanie w lecie przypowierzchniowej warstwy wiecznej zmarzliny.
Pełzanie gruntu jest najwolniejszym i najmniej efektownym wśród grawitacyjnych ruchów masowych, jednak praktycznie stałe występowanie na całej powierzchni stoku powoduje, że jego efektów nie można lekceważyć. Mechanizm pełzania jest najczęściej przedstawiany jako suma drobnych ruchów ziaren mineralnych po zygzakowatej drodze, wynikających z okresowych zmian objętości przypowierzchniowej warstwy gruntu. Zmiany objętościowe powodowane są dwoma głównymi czynnikami: przemarzanie i tajaniem gruntu, czemu towarzyszy uwięzienie i odpływ wody, oraz zmianami wilgotności.
Osiadanie może być traktowane jako specyficzna odmiana ruchów masowych, kiedy przemieszczenie odbywa się wyłącznie w pionie, a składowa pozioma ruchu jest zerowa. Tempo osiadania…
… pierwiastków.
Proces krasowienia
CaCo3 +H2CO3 ↔Ca(HCO3)2 Reakcja odwracalna
Krystalizacja soli - najgroźniejszymi solami niszczącymi skały są siarczany
Sole, w których w skład wchodzi kation -> hydraty 2. Źródła energii- procesów górotwórczych
Egzo i endogeniczne.
3. Holocen- kiedy i co się w nim działo?
Od 11,7 tys. lat temu - koniec ostatniego zlodowacenia powstanie i rozwój Bałtyku, rozwój ludzkiej…
… powstały na obszarze o budowie monoklinalnej wskutek różnej odporności warstw skalnych na denudację (erozja selektywna).
21. Jak powstają terasy?
Według najprostszego scenariusza powstawanie terasy rzecznej odbywa się w następujących etapach:
Etap pierwszy (A) - w wyniku erozji powstaje forma dolinna;
Etap drugi (B) - transport i depozycja prowadzą do powstania równiny zalewowej w najniżej położonej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz