Dźwignia finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dźwignia finansowa - strona 1 Dźwignia finansowa - strona 2 Dźwignia finansowa - strona 3

Fragment notatki:

11-stronicowe opracowanie tematu dźwigni finansowej w formacie doc. Notatki z finansów - dźwignia finansowa. Poruszone zostały następujące zagadnienia: financial leverage, dźwignia finansowa, kapitał obcy, dodatni efekt dźwigni finansowej, stopień dźwigni finansowej, degree of financial leverage, poziom zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem według stanu bazowego, odsetki od kapitału obcego, ryzyko finansowe, ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności, efekt dźwigni finansowej, wskaźnik efektu dźwigni finansowej, mierzenie ryzyka finansowego, liczba wyemitowanych akcji, stałe koszty finansowe, udział długu w kapitale przedsiębiorstwa, dźwignia finansowa, a ryzyko, EBIT, graniczny poziom rentowności kapitału własnego, stopa podatku dochodowego, zysk operacyjny przed spłatą odsetek i opodatkowaniem.

Dźwignia finansowa
Pojęcie dźwigni finansowej
Wykorzystywanie kapitałów obcych pozwala na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw. Kredyty mogą umożliwić zwiększenie poziomu sprzedaży, poprawę jakości wytwarzanych produktów, wprowadzenie nowych technologii, a przez to również podniesienie poziomu wyniku finansowego. Zjawisko dźwigni finansowej (DFL) polega na takim ukształtowaniu struktury kapitału, które pozwala na uzyskanie większej zyskowności kapitału własnego. Aby uzyskać dodatni efekt dźwigni finansowej, zyskowność majątku ogółem mierzona zyskiem operacyjnym musi być większa od kosztu wykorzystania kapitału obcego. Nadmierny wzrost obcych źródeł finansowania, może jednak być postrzegany jako niosący większe ryzyko, co w efekcie może wpłynąć na zwiększenie kosztu pozyskiwania kapitału obcego. Ponadto na występowanie zjawiska dźwigni finansowej oddziaływuje tzw. współczynnik sfery pozaoperacyjnej. Wyraża on siłę wpływu czynników będących wynikiem powiązań z rynkiem finansowym (przychody i koszty pozyskania kapitału obcego), strat i zysków nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego na poziom zysku osiągniętego z działalności operacyjnej. Ujęcie Czekaja i Dreslera, wyrażające DFL jako relację procentowej zmiany zysku netto do procentowej zmiany zysku operacyjnego powoduje, że uwzględnione są czynniki, nie mające bezpośredniego związku ze strukturą kapitałów, jak: przychody finansowe, czynnik losowy (zyski i straty nadzwyczajne), polityka państwa (obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego)
Podobne zastrzeżenia można mieć do DFL prezentowanej przez Bienia, który w swym ujęciu eliminuje wpływ polityki państwa, wykorzystując jako podstawę odniesienia zysk brutto.
Zdaniem tego autora skala dźwigni finansowej zależy od tego czy i w jakiej wysokości przedsiębiorstwo ponosi koszty odsetek pomniejszających zysk operacyjny. Jednak w tym ujęciu, poza kosztami korzystania z obcych źródeł finansowania działalności, wpływ na wartość wskaźnika mają przychody finansowe oraz zyski i straty nadzwyczajne, które nie wynikają ze sposobu zarządzania strukturą kapitałów. Inne ujęcie dźwigni finansowej prezentuje J. Ostaszewski: Autor ten zauważa, że efekty dźwigni finansowej mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne; efekty pozytywne występują wtedy, kiedy stopa zysku przewyższa stopę oprocentowania kredytów; im bardziej stopa zysku przewyższa stopę oprocentowania kredytów, tym efekty dźwigni finansowej są wyższe; w warunkach występowania pozytywnych efektów dźwigni finansowej, każdy wzrost zadłużenia (przy stałej stopie zysku) powoduje wzrost zyskowności kapitałów własnych; kiedy stopa zysku jest równa stopie oprocentowania kredytów, wtedy wzr

(…)

… obcego
EBIT - zysk operacyjny przed spłatą odsetek i opodatkowaniem
Bibliografia: Bednarski L.: „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 r.
Bień. W.: „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”, Difin, Warszawa 1998 r.
Czekaj J., Z. Dresler: „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.
Ostaszewski J…
… (ang. Financial leverage) związana jest z angażowaniem kapitałów obcych do finansowania przedsiębiorstwa. Podobnie jak dźwignia operacyjna jest ona różnie definiowana. Przedstawia się ją jako: „ związek pomiędzy zadłużeniem i kapitałami własnymi w strukturze kapitałów”. Udział zadłużenia w finansowaniu przedsiębiorstwa oddziałuje na rentowność kapitałów własnych, podnosząc ją lub obniżając…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz