Dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieci z zaburzeniami w rozwoju - strona 1 Dzieci z zaburzeniami w rozwoju - strona 2

Fragment notatki:


Dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Zaburzenia rozwoju to wszelkie niekorzystne odchylenia zarówno w budowie, jak i funkcjonowaniu organizmu niezależnie od stopnia, zakresu i przyczyn, które je wywołały. Zaburzenia funkcjonowania OUN mogą być przyczyną makro i mikrodefektów:
Mogą całkowicie uniemożliwiać wypełnianie wymagań otoczenia (zaburzenia globalne)
Dziecko ma trudności w wypełnianiu niektórych wymagań (zaburzenia parcjalne)
Nieprawidłowości mogą powodować pojawienie się subtelnych zakłóceń w rozwoju psychomotorycznym trudnych do wykrycia i sklasyfikowania (zaburzenia fragmentaryczne)
Mikrozaburzenia utrudniają wywiązywanie się ze stawianych wymagań, ale nie uniemożliwiają ich.
Opisując patomechanizm rozwoju ruchowego uwzględniamy:
Rodzaj zaburzenia
Głębokość:
W znaczeniu statystycznym - taki poziom sprawności funkcji, który jest istotnie niższy od średniej
W znaczeniu klinicznym - obecność obiektywnie obserwowalnych symptomów patologicznych i symptomów subiektywnych (jak znacznie te symptomy wpływają na specyfikę funkcjonowania dziecka)
W znaczeniu teoretycznym - istotne odstępstwo względem przyjętych norm i wzorów zachowań społecznych
Dynamikę - zaburzenia pogłębiające się w tempie stałym lub zmiennym, o zmianach względnie trwałych vs nietrwałych
Rozległość - globalne, parcjalne, fragmentaryczne
Etiologię - czy zaburzenia, trudności dziecka są wynikiem czynników zewnętrznych czy wewnętrznych; zawsze występują oba czynniki, ale jeden zapoczątkował zaburzenie lub oddziałuje mocniej
Klasyfikacje zaburzeń:
Wg skali DSM - IV
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu:
Lekkim (skala Wechslera) 55 - 69; (skala Stanford - Bineta) 52 - 68 Umiarkowanym 40 - 54; 36 - 51
Znacznym 39 20 - 35
Głębokim - 0 - 1
Zaburzenia uczenia się (pisanie, czytanie, liczenie, nieokreślone)
Zaburzenia umiejętności ruchowych (rozwojowe zaburzenia koordynacji)
Zaburzenia komunikacji (zaburzenia ekspresji języka, rozumienia, fonologii, jąkanie)
Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta)
Syndrom AD/HD i zachowania niszczycielskie (opozycyjno- buntownicze [do 9 r.ż.] i zaburzenia zachowania [powyżej 9 r.ż.])
Zaburzenia karmienia i odżywiania (anoreksja, bulimia)
Tiki (ruchowe, głosowe, zaburzenia wydalania, mimowolne moczenie się, mimowolne zanieczyszczanie się kałem)
Inne (zespół lęku separacyjnego np. u dzieci często hospitalizowanych, z domu dziecka; mutyzm wybiórczy, stereotypie ruchowe, depresja dziecięca, zaburzenia snu - somnabulizm)
Wg ICD - 10
Dzieci z tzw. kryterium organicznego - dzieci z :


(…)

… uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania dziecka Genotyp (wyposażenie genetyczne) Środowisko fizyczne - czynniki działające w okresie prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym Stan somatyczny Stan OUN - waga urodzeniowa - budowa - sprawność organizmu - funkcjonowanie - odporność organizmu Poziom i styl aktywności własnej Tempo i dynamika rozwoju (w wymiarze czasowym i energetycznym)

… - mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, afazja dziecięca
Deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych np. dzieci z dysleksją, dyskalkulią rozwojową
Dzieci z tzw. kryterium psychicznego (psychologicznego) - dzieci z :
Obniżoną wyuczalnością (o niższym niż przeciętny potencjale intelektualnym, czyli dzieci z tzw. klinicznego pogranicza normy)
Niepełnosprawnością intelektualną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz