Działania prawne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania prawne-opracowanie - strona 1 Działania prawne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DZIAŁANIA PRAWNE
zdarzenia prawne - są to zdarzenia które wywołują skutki prawne
działania - zdarzenia zależne od woli ludzkiej i wywołujące skutki prawne (drzewko ze wstępu)
a) Czynności formalne
- czynności w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie, jej uchybienie powodowało nieważność
- czynności formalne (negotia stricti iuris) wywodziły się z ius civile; do ważności wymagały wypowiedzenia słów, dokonania symbolicznych gestów, powołania i obecności świadków itd
- najważniejszymi były czynności dokonywane przy użyciu spiżu i wagi (per aes et libram), były to :
najstarsza forma kupna - sprzedaży (mancipatio)
archaiczna forma pożyczki (nexum)
pozorny proces windykacyjny za pomocą którego przenoszono określone prawa ze zbywcy na nabywcę (in iure cessio)
- początkowo czynności formalne były tylko ustne, forma pisemna rozpowszechniła się dopiero pod wpływem praw hellenistycznych
b) Czynności nieformalne
- powstawały pod wpływem kontaktu z peregrynami, dla swej ważności ni wymagały odpowiedniej formy ale porozumienia - konsensu stron
- dzięki działalności pretora czynności te uzyskały zaskarżalność
- w czynnościach nieformalnych oświadczenie woli mogło być złożone w dowolnej formie
Czynności jednostronne - do dokonania czynności wystarczy oświadczenie woli jednej tylko strony (np. sporządzenie testamentu)
Czynności dwustronne - wymagają zgodnego oświadczenia woli dwóch stron (wszelkie umowy np. kupna sprzedaży, pożyczki itd.)
Czynności między żyjącymi (inter vivos) - wywołują skutki za życia stron (np. kupno-sprzedaż, pożyczka)
Czynności mortis causa - czynność na wypadek śmierci, skutki czynności następują dopiero z chwilą śmierci
Czynności rozporządzające - powodują bezpośrednią i natychmiastową zmianę w majątku osoby dokonującej czynności (np. przeniesienie prawa własności)
Czynności zobowiązujące - te jedynie rodzą zobowiązanie do dokonania w przyszłości czynności rozporządzającej (np. mandatum - zobowiązanie do wykonania zlecenia)
Czynności odpłatne - na ich podstawie obydwie strony uzyskują korzyści majątkowe, np. umowa kupna sprzedaży
Czynności nieodpłatne - na jej podstawie tylko jedna ze stron uzyskuje korzyści majątkowe (commodatum - darowizna)
Czynności przyczynowe (kazualne) - czynności, których ważność uzależniona jest od istnienia przyczyny ich dokonania (causa). Jeśli okaże się, że causa nie istnieje lub jest niezgodna z prawem, to czynność kazualna jest nieważna (np. wydano posag, a do zawarcia małżeństwa nie doszło, nie następowało wtedy przeniesienie własności)


(…)

… :
nabycie pierwotne - jest wtedy gdy nie wywodzi się go z praw poprzednika (np. zawłaszczenie dzikiego zwierzęcia)
nabycie pochodne - jest wtedy gdy wywodzi się go z praw poprzednika, dzieli się na :
nabycie pod tytułem szczególnym (sukcesja syngularna) - gdy za pomocą jakiejś czynności prawnej nabywa się jedno wyodrębnione uprawnienie
nabycie pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna) - gdy za pomocą…
… fiducjarne (powiernicze) - były oparte na fides (zaufaniu). Strony przenosząc za pomocą mancipatio lub In iure cessio własność rzeczy, prawo lub władztwo nad osobą dodawały do tej czynności zastrzeżenie iż nabywca zachowa się w określony sposób w stosunku do nabytej rzeczy, prawa lub osoby (np. zwróci daną rzecz)
ELEMENTY CZYNNOŚCI PRAWNEJ
1) ESSENTIALIA, NATURALIA I ACCIDENTALIA NEGOTII
Essentialia negotii…
… sprzedaży przyjmuje się odpowiedzialność za wady itp)
Accidentalia negotii - postanowienia nietypowe, dodatkowe dodawane do podstawowej treści czynności prawnej. Najczęściej były to : warunek (conditio), termin (dies), polecenie (modus)
2) WARUNEK (conditio) - zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego zależy skuteczność (powstanie lub ustanie skutku) czynności prawnej
warunki zawieszające - skutki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz