Zdarzenie cywilnoprawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5096
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenie cywilnoprawne - strona 1 Zdarzenie cywilnoprawne - strona 2

Fragment notatki:

ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE Zdarzenia cywilnoprawne są to takie zdarzenia, z którymi prawo cywilne łączy powstanie stosunku prawnego, jego zmianę lub ustanie.
Przykład: zdarzeniem będzie spalenie się dwu domków letniskowych, ale zdarzeniem cywilnoprawnym będzie spalenie się tylko tego domku, którego właściciel zadbał o ubezpieczenie go. Spalenie się ubezpieczonego domku, którego właściciel zawarł stosowną umowę rodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela.
WŚRÓD ZDARZEŃ WYRÓŻNIAMY: zdarzenia sensu stricto , które są niezależne od woli człowieka, jak upływ czasu, powódź, śmierć człowieka, działania , które są świadome i zależne od woli człowieka; mogą przybrać postać czynienia pozytywnego lub powstrzymywania się od niego, czyli zaniechania . SKUTKIEM ZDARZEŃ CYWILNOPRAWNYCH może być: powstanie stosunku cywilnoprawnego, przy czym każdy stosunek cywilnoprawny powstaje na skutek zdarzenia cywilnoprawnego, zmiana jego podmiotu , z tym że nie we wszystkich stosunkach cywilnoprawnych zmiana taka jest dopuszczalna, np. prawa niezbywalne, zmiana treści stosunku cywilnoprawnego, zgaśnięcie stosunku cywilnoprawnego. 2. TYPY ZDARZEŃ PRAWNYCH: czynności prawne,
orzeczenia sądowe,
decyzje administracyjne.
CZYNNOŚCI PRAWNE to działania zmierzające do wywołania skutków prawnych tego działania. Konstytutywne ORZECZENIA SĄDOWE , czyli takie, które powodują zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego, np. rozwiązanie umowy, wyrok rozwodowy.
AKT ADMINISTRACYJNY jest jednostronnym oświadczeniem organu administracji publicznej, wydawanym na podstawie wyraźnego przepisu prawnego, który władczo określa sytuację indywidualnie oznaczonego adresata w konkretnej sprawie.
Akty administracyjne mogą samodzielnie wywoływać skutki prawne, np. decyzja o wywłaszczeniu, bądź stanowią przesłankę wywołania określonego skutku prawnego. Jedną z kategorii zdarzeń prawnych jest czynność prawna. 3. DEFINICJA CZYNNOŚCI PRAWNEJ czynność prawna jest to takie działanie osoby fizycznej lub osoby prawnej, które zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia konkretnego stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli .
Cechą czynności prawnych jest przede wszystkim celowe dążenie podmiotów do wywołania pożądanych przez nie skutków prawnych. Ta celowość i dążenie odróżnia czynność prawną od innych zdarzeń pranych. 4. TREŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ kształtuje:
oświadczenie woli stron,


(…)

… prawnej,
ustalone zwyczaje,
możność stosowania określonych klauzul generalnych, np. zasad współżycia społecznego.
5. OŚWIADCZENIE WOLI
W rozumieniu prawa cywilnego oświadczenie woli stanowi uzewnętrznioną decyzję podmiotu prawa cywilnego, zmierzającą do ustanowienia, zmiany lub zniesienia dotychczasowego stosunku prawnego.
Niezbędnym elementem każdej czynności prawnej jest co najmniej jedno oświadczenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz