Działalność gospodarcza - triada nauki o przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 7035
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza - triada nauki o przedsiębiorstwie  - strona 1 Działalność gospodarcza - triada nauki o przedsiębiorstwie  - strona 2 Działalność gospodarcza - triada nauki o przedsiębiorstwie  - strona 3

Fragment notatki:

zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in.: triada nauki o przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość), cechy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo z perspektywy historycznej, forma prawna przedsiębiorstwa, poziom integracji procesów i zakładów, decyzje poprzedzające proces uruchomienia działalności gospodarczej, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku, bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstwa, teorie finansowania. Notatki są w formie dokumentu tekstowego i zajmują 12 stron.

WYKŁAD 11.10.2010
T: Triada nauki o przedsiębiorstwie- przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - to ogół zdolności i przymiotów przedsiębiorcy, zapewniających racjonalną i efektywną koordynację zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Powinny one zapewnić bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i podstawy jego rozwoju. Wynagrodzeniem dla przedsiębiorcy jest zysk
Przyczyny rozwoju przedsiębiorczości:
- motywacja- czynnik dynamizujący zachowania pro efektywności
- rywalizacja ( konkurencja) między przedsiębiorstwem i ludźmi pełniącymi odpowiednie role w przedsiębiorstwie
- innowacyjność- wprowadzenie zmian i stawianie oporu stagnacji
-ryzyko- rezultat podjętych lub niepodjętych innowacji, wiąże się z konsekwencjami materialnymi i niematerialnymi
Sposoby rozumienia przedsiębiorczości:
- jako cechę ogólną przedsiębiorstwa wyrażającą się w nieskrępowanych działaniach, podejmowanych z własnej inicjatywy i na własny rachunek
- jako sposób postępowania ludzi charakteryzuje się chęcią podejmowania nowych ryzykownych działań, pełnych energii i inicjatywy
Rodzaje przedsiębiorczości:
-niezależna
-kooperacyjna
PRZEDSIĘBIORCA (def. Ekonomiczna) to osoba, która posiadając zasób jakim jest przedsiębiorczość, jest w stanie odkrywać intratne obszary gospodarowania oraz łączyć różne czynniki wytwórcze w efektywne kombinacje.
Funkcje przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie:
-tworzy i organizuje działalność gospodarczą
-inspiruje i realizuje postęp techniczny
- tworzy nowe produkty i znajduje do nich rynki zbytu
- ponosi odpowiedzialność i ryzyko za funkcjonowanie przedsiębiorstwa
- otrzymuje korzyści z działania
Najważniejsze cechy dobrego przedsiębiorcy:
-silne pragnienie osiągnięć
-ciężka praca
- chłonność na wiedzę
- akceptowanie odpowiedzialności, orientacja na nagrodę
-optymizm
-orientacja na działalność
- dobra organizacja
-orientacja na zysk
Rodzaje przedsiębiorców:
- samozatrudnieni indywidualiści
-,, budowniczowie”
- wynalazcy
- powielacze wzorów
- ekonomiści dużej skali
- akwizytorzy
- specjaliści od kupna sprzedaży
PRZEDSIĘBIORSTWO- to zespół osobowych, rzeczowych oraz finansowych zasobów gospodarczych zorganizowanych i skoordynowanych w firmie wyodrębnionego przedsięwzięcia gospodarczego w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności:
- nazwę przedsiębiorstwa
- własność nieruchomości lub ruchomości
- prawa wynikające z umów i dzierżawionych nieruchomości lub ruchomości
- wierzytelność prawa i papierów wartościowych i środków pieniężnych


(…)

… ze środków finansowania (np. środki z UE)
Pozyskiwanie środków na rynku finansowym. Rynek finansowy to rynek pieniężny (kredyty, bony skarbowe, czek, weksel, lokata, bon pieniężny) dewizowy, kapitałowy (własne obligacje, kredyty i dotacje średnie i długoterminowe) papiery wartościowe (akcje , obligacje kupowane) instrumenty pochodne ( futures, swap, kontrakty, opcje)
Teorie finansowania:
Teoria hierarchii…
… Działalności:
- rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa
-rybołówstwa i rybactwa
-przetwórstwa przemysłowego
- wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę
-budownictwa
-handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów
- hotelowe i restauracyjne
- transportu, gospodarki magazynowej i łączności
- pośrednictwa finansowego
- obsługi nieruchomości i firm
-administracji publicznej, obrony narodowej…
… i wielkością wkładów kapitałowych.
b. zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowego. Gdy brak jest ograniczeń zakresu odpowiedzialności i majątku osobistego, wówczas brak jest również ograniczeń ryzyka kapitałowego. Dotyczy to przedsiębiorstw jednoosobowych i spółek osobowych z wyjątkiem komandytariuszy w spółkach komandytowych , w spółkach kapitałowych i spółdzielniach mamy do czynienia z organizowaniem odpowiedzialności do wysokości majątku przedsiębiorców a zatem i ryzyko zostaje ograniczone do wysokości jego wkładu.
c. możliwości finansowe działalności ( rygory dotyczące wielkości kapitału założycielskiego oraz możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału). Spółki mające więcej niż jednego założyciela dysponują szerokim dostępem do kapitału, co pozwala na rozszerzenie działalności…
… średnio rocznie mniej niż 10 pracowników
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości 20 złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2mln euro
b) za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz