Powtórzenie do zaliczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtórzenie do zaliczenia - strona 1 Powtórzenie do zaliczenia - strona 2 Powtórzenie do zaliczenia - strona 3

Fragment notatki:

„Powtórzenie do zaliczenia z finansów przedsiębiorstw a ” Przedsiębiorstwo - zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej.
Definicję przedsiębiorstwa znajdziemy w:
Kodeksie cywilnym w artykule 55 ze znaczkiem 1
art. 55 1 Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kodeksie spółek handlowych
Jaki jest cel działalności przedsiębiorstwa :
Kiedyś podstawowym celem przedsiębiorstwa była maksymalizacja zysku, obecnie celem głównym przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Cel: maksymalizacja bogactwa właścicieli :
Dwa zasadnicze elementy w konstrukcji tego celu:
Przyrost bogactwa właściciela na skutek wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa
Suma dochodów, jakie otrzymał właściciel z tytułu kapitałowego zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa
Jakie są cechy przedsiębiorstwa (jako podmiotu gospodarczego):
przedsiębiorczość samodzielność samo finansowanie racjonalność działania
Rejestracja przedsiębiorstwa odbywa się:
W urzędzie gminy
Rejestracja w KRS
GUS nadaje regon
System 1 okienka - rejestracja przedsiębiorstwa w jednym okienku - „teoretycznie” powinien działać
Jest przerost biurokracji
Akty prawne dotyczące przedsiębiorstw :
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa kodeks spółek handlowych (od 2000 roku już nie Kodeks handlowy)
Ustawa kodeks cywilny


(…)

…,
biegły rewident,
broker ubezpieczeniowy,
doradca podatkowy,
makler papierów wartościowych,
doradca inwestycyjny
lekarz,
lekarz dentysta,
lekarz weterynarii,
notariusz,
pielęgniarka,
położna,
radca prawny,
rzecznik patentowy,
rzeczoznawca majątkowy,
tłumacz przysięgły.
Organy korporacyjne:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Udziałowcy
Rada nadzorcza / pełnomocnik wspólnika
Zarząd
Spółka akcyjna…
… może:
Zrestrukturyzować kredyt
Ogłosić upadłość przedsiębiorstwa
Banki spółdzielcze są bardziej skłonne udzielać kredytów, ale mają mniejszy kapitał.
Kapitał pracujący - jest to część kapitału stałego (kapitał własny i kapitały obce długoterminowe) finansująca aktywa obrotowe. Dostarcza informacji
Kapitał stały - aktywa trwałe > 0 dodatni kapitał pracujący Z punktu widzenia zarządu jest to struktura bardziej korzystna, bo prezes nie musi „ścierać zelówek” załatwiając nowych źródłeł finansowania w krótkich odstępach czasu, ale dla właścicieli jest to niekorzystne, bo koszt kapitału długoterminowego jest zdecydowanie wyższy.
Kapitał stały - aktywa trwałe = 0 zerowy kapitał pracujący Kapitał stały - aktywa trwałe < 0 ujemny kapitał pracujący Z punktu widzenia zarządu jest to struktura nie korzystna, bo prezes musi „ścierać…

Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
Ile powinien wynosić wskaźnik płynności - to zależy od:
Danych branży
Danych historycznych
Danych innych przedsiębiorstw
Badanie i zatwierdzanie bilansu:
Biegły rewident ma 3 miesiące na badanie bilansu
Sprawozdanie zatwierdza rada i zarząd - ma na to również 3 miesiące
Razem: 3 + 3 = 6 [miesięcy]
Wskaźniki statyczne:
Wskaźnik płynności 3 stopnia - najszerzej rozumiany…
… - wyższa stabilność
Niższe koszty - niższa stabilność
Optymalna struktura zależy od tego, kim się jest w przedsiębiorstwie
Przyjmuje się, że kapitał pracujący powinien być lekko dodatni (kapitałami stałymi powinny być finansowane zapasy i część należności)
Zapewnić stabilność najmniej płynnym z najbardziej płynnych
Wielkość kapitału pracującego można porównać w stosunku do:
Innych przedsiębiorstw
Całego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz