Dr Sławomir Czarnecki - strona 2

Posługiwanie się funkcjami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Posługiwanie się funkcjami Visual C++ 6.0 Funkcja jest sparametryzowanym opisem czynności. W miejscu wywołania funkcji musi być znana jej deklaracja albo definicja. W szczególności oznacza to, że wywołanie sum(10, 20) funkcji sumującej argumenty, musi być poprzedzone albo jej definicją int sum(...

Priorytety operatorów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Priorytety operatorów Visual C++ 6.0 Operatory wyszczególniono w kolejności malejącego priorytetu. Wiązanie Operator prawe :: lewe Type:: lewe [] . - () Type() lewe ++ -- (następnikowe) prawe ++ -- (poprzednikowe) prawe sizeof + - ~ ! & * new

Przetwarzanie łańcuchów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Przetwarzanie łańcuchów Visual C++ 6.0 Łańcuchem jest dowolna sekwencja elementów tablicy znakowej, zakończona elementem o wartości 0. Ponieważ każdy literał łańcuchowy jest nazwą takiej właśnie sekwencji elementów, więc jest nazwą łańcucha. W s...

Przetwarzanie plików - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Przetwarzanie plików Visual C++ 6.0 Przetwarzanie plików odbywa się za pośrednictwem zmiennych strumieniowych klas ifstream i ofstream, zadeklarowanych w nagłówku fstream.h. Po utworzeniu zmiennej strumieniowej należy otworzyć skojarzony z nią plik, a następnie upewnić się, że otwarcie było pomyśl...

Skojarzenia powrotne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Skojarzenia powrotne Visual C++ 6.0 W chwili zakończenia wykonywania funkcji rezultatowej (o typie różnym od void) następuje skojarzenie jej rezultatu z wyrażeniem występującym w instrukcji powrotu. Odbywa się to według tych samych zasad co skojarzenie parametru z argumentem i polega na zainicjowa...

Struktura listowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Struktura listowa Visual C++ 6.0 #include #include #include struct Item { Item *pNext; double value; }; struct List { Item *pFirst; int count; }; List list = { 0 }; int readData(char *fileName, List &list); double getAverage(List &list); double getResult(List &list, do...

Struktura tablicowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Struktura tablicowa Visual C++ 6.0 #include #include #include int readData(char *fileName, double *&pData); double getAverage(double *pData, int count); double getResult(double *pData, int count, double average); void freeMemory(double *pData); int main(int noOfArgs, char *pArg[]) {...

Widoczność deklaracji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Widoczność deklaracji Visual C++ 6.0 Identyfikatorem zmiennej, funkcji i typu można posługiwać się tylko w miejscu, w którym jest widoczna jego deklaracja. Zaleca się, aby w tym samym zakresie, identyfikator użyty do zadeklarowania zmiennej, funkcji albo typu nie został użyty do zadeklarowania inn...

Wykonywanie instrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Wykonywanie instrukcji Visual C++ 6.0 Do napisania dowolnego programu wystarczy zaledwie kilka instrukcji. Najważniejszymi z nich są: instrukcja pusta, grupująca, warunkowa (if), iteracyjna (while) i powrotu (return). Opis pozostałych ograniczono do przykładów.

Wykonywanie operacji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wykonywanie operacji Visual C++ 6.0 Wykonanie programu sprowadza się do wykonania operacji na danych. W Dodatku A zamieszczono kompletny wykaz operacji, a w Dodatku B omówiono zasady opracowywania wyrażeń. Podane tam opisy stanowią istotny element niniejszego opracowania. Operacje przypisania Pr...