Dr inż. Zbigniew Jan Wasiak - strona 2

note /search

Prawa osobiste-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Prawa osobiste- prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawa do: Autorstwa utworu- 2 postaci: Negatywna- do wszystkich innych osób skierowany jest zakaz...

Prawa pokrewne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616

PRAWA POKREWNE Art. 85. 1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczeg...

Prawo cywilne i dobro-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Prawo cywilne - (stanowione) wg. definicji klasycznej: prawo stanowione jest to rozumne rozporządzenie mające na celu dobro ogółu. Def. Klasyczna - ma związek z prawem rzymskim. Ojczyzna prawa - Rzym - źródło prawa podstawowego). Prawo to jest wydane i ogłoszone przez prawowite władze. Prawo sta...

Prawo prasowe - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1008

PRAWO PRASOWE - jest to ustawa pochodząca wprawdzie z czasów PRL-u (1982r.) , ale w III RP wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja - 1999r. Ustawa ta zawiera w swej treści wiele powtórzeń lub uszczegółowień, które wymienia Konstytucj...

Schematy retoryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Schematy retoryczne, za pomocą których nagłaśniane są problemy społeczne (retoryki i kontrretoryki) Schematy retoryczne- Ibara i Kitsuse zajmowali się tym, w jaki sposób problemy społeczne sa nagłaśniane lub wyciszane. Wyróżnia się 5 retoryk: Retoryka utraty- własna zbiorowość lub podmiot jest prz...

Prawo prasowe i autorskie-spis lektur

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Prawo prasowe i autorskie Lektury: 1. B. Michalski „Podstawowe problemy prawa prasowego”, Warszawa 1998 r. 2. J. Barta i J. Dobosz „Prawo prasowe”, Kraków 1989 r. 3. J. Sobczak „Prawo prasowe w systemie polityczno - prawnym Rzeczpospolitej...

Udzielanie koncesji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Udzielanie koncesji Koncesja na rozpowszechnianie programu może być udzielona osobie fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie lub osoba prawna mająca stałą siedzibę w Polsce. Koncesja spółki z udziałem kapitału zagranicznego nie może przekraczać 33% (art.35 ). Art. 35: 1. Koncesja może być ud...

Ustawa o radiofonii i telewizji-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 861

USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI Powstała w 1993r.. Ostatni raz była nowelizowana 16 XII 2005r.Do radiofonii i telewizji ogólnie stosuje się przepisy prawa prasowego. Zadania radiofonii i i telewizji: (!!!) 1. dostarczanie informacji - podstawowe zadanie to przekazywanie prawdy. Obecnie obserwuj...

Utwory audiowizualne i komputerowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

UTWORY AUDIOWIZUALNE I KOMPUTEROWE Są to wszelkie utwory składające się z ruchomych obrazów, niezależnie od sposobu utrwalenia. Wspólna cecha: rejestracja ruchu metodami fotograficznymi. Twórca- osoby, które przyczyniły się w sposób twórczy do powstania utworu: reżyser, muzycy, tancerze, dźwiękowc...

Pojęcie utworu, rodzaje i różnice między nimi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

Pojęcie utworu, rodzaje i różnice między nimi UTWÓR- przedmiot prawa autorskiego. (art.1) Każdy przejaw działalności twórczej); ma indywidualny charakter ( coś, co wcześniej nie istniało); niezależnie od wartości, przeznaczenia, sposobu wyrażenia. może go stworzyć tylko człowiek musi mieć indywid...