Prawa pokrewne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa pokrewne-opracowanie - strona 1 Prawa pokrewne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PRAWA POKREWNE
Art. 85.
1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod
ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania
aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i
mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania
wykonania.
Art. 86.
1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy,
wyłączne prawo do:
1) ochrony dóbr osobistych, w szczególności w zakresie:
a) wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy
pominięcie jest zwyczajowo przyjęte,
b) decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania
anonimowości albo posłużenia się pseudonimem,
c) sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym
zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię;
2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie
utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny
niż określony w lit. b - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania,
chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza,
a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego
wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego
wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określone
w umowie albo przyznane w przepisach ustawy.
3. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykonania
za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy
przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia.
Chronią głównie interesy podmiotów, dzięki którym utwory są rozpowszechniane, np. wykonawcy, producenci.
Prawo do artystycznych wykonań
- osoby, które przyczyniły się w sposób twórczy do powstania utworu: reżyser, muzycy, tancerze, dźwiękowcy itp.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz