Dr Ewelina Bobrus - strona 13

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne, które osiągnęły jakikolwiek dochód. Każdy człowiek, który osiągnął jakiś dochód staje się płatnikiem pod. doch. od os. fiz. Musze powiadomić

Zasady podatkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

8. Zasady podatkowe Zasady podatkowe - są to postulat doktryny skierowane do twórców systemu podatkowego, określający jak powinien być on zbudowany, aby optymalnie realizować swoje zadania. Możemy wyróżnić postulaty wynikające z nauki lub praktyki, jak też postulaty wynikające z przepisów prawa (po...

Definicja strony post_powania podatkowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

. Definicja strony postępowania podatkowego. Art. 133 op. Stroną postępowania podatkowego mogą być: @ podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, (z uwagi na swój interes prawny żądają czynności

Doręczenie zastępcze

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Doręczenie zastępcze tzw. podwójne awizo (art. 150 o.p.). Art. 150 op. Przywrócona niedawno instytucja tzw. podwójnego awizo oznacza, że poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej (gdy pisma doręcza poczta) lub pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta;...

Elektorniczne doręczenie pisama podatkowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Doręczenie pisma w formie elektronicznej - kiedy może mieć miejsce? warunki skuteczności (art. 144a i art. 152 § 3 o.p.). Art. 144, 152, 152a op. Warunki dopuszczalności doręczenia pisma w formie elektronicznej: @ pisma podatkowe z wyjątkiem zaświadczeń @ strona wnosi o zastosowanie takiego spos...

Elementy decyzji podatkowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

. Jakie elementy powinna zawierać decyzja podatkowa? Art. 210 op. Decyzja podatkowa powinna zawierać: @ oznaczenie organu podatkowego @ datę jej wydania @ oznaczenie strony @ powołanie podstawy prawnej @ rozstrzygnięcie @ uzasadnien...

Zastosowanie się do urzędowej interpretacji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

. Co to znaczy, że zastosowanie się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może szkodzić? Jest to wyrazem ZASADY NIE SZKODZENIA. Wyrażona jest w art. 14k op. Ogólnie mowa jest o tym, że zastosowanie się do interpretacji ogólnej lub indywidualnej przed jej zmianą (indywidualna/ogólna) lub ...

Nadpłata - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Pojęcie nadpłaty (art. 72 o.p.) Art. 72 op. NADPŁATA to kwota: @ nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku @ podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej @ zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub in...

Odsetki naliczane za zwłokę - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Kiedy naliczane są odsetki za zwłokę wg niższej stawki? Art. 56 § 1a - 1b op. Odsetki za zwłokę naliczane wg. niższej stawki w sytuacji, kiedy dokonamy skutecznej korekty deklaracji z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacimy w całości zaległość podatkową w terminie 7 dni od złożenia korekty  wt...

Odstąpienie od naliczania odsetek - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

. W jakich sytuacjach ustawodawca odstąpił od naliczania odsetek (art. 54 o.p.) - 3 przykłady? @ za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych @ w przypadku zawieszenia postępowania z...