Dr Ewelina Bobrus - strona 14

Podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

. Wymień podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa. Podatki stanowiące dochód SP: - Podatek od towarów i usług (PTU, VAT; realizują naczelnicy US) - Podatek akcyzowy (realizują naczelnicy UC) - Podatek od gier (realizują nacze...

Zobowiązania prawne powstjące z mocy prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Wskaż podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa. Podatki, w których zobowiązanie powstaje z mocy prawa podatek dochodowy od osób fizycznych (CIT), podatek dochodowy od osób prawnych (PIT),

Zobowiązania podatkowe przez doręczenie decyzji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

42. Wskaż podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego  podatek od nieruchomości, rolny i leśn...

Samoobliczanie podatku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1393

Na czym polega i w jakich podatkach występuje tzw. samoobliczenie podatku? SAMOOBLICZENIE PODATKU jest to jeden ze sposobów obliczania kwoty podatku w przypadku zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa. Podatnik samodzielnie oblicza wysokość zobowiązania poda...

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 511

Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Art. 67a op. Rodzaje ulg w spłacie: @ odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty @ odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w odrębnej decyzji (53a op.) @ um...

Uznaniowy charakter ulg - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

. Co to znaczy, że ulgi w spłacie zobowiązań mają charakter uznaniowy? Art. 67a § 1 op. Charakter uznaniowy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wyraża się w tym, że stwierdzenie przez organ podatkowy przesłanek zastosowania ulg w spłacie...

Zaległość podatkowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Jakie świadczenia uznaje się za zaległość podatkową? Art. 51-52 op. Za zaległość podatkową uznaje się: @ podatek nie zapłacony w terminie płatności @ niezapłacona w terminie rata/zaliczka podatku @ należności niewypłacone z tych tytułów przez płatnika lub

Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania- opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania. Art. 244 op. Organem właściwym jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu ww., o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który...

Definicja obowiązku podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

. Definicja obowiązku podatkowego. Art. 4 op. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. O...

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 217

. Wymień efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. Art. 59 op. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: @ zapłata (wpłata przy zobowiązaniach płatnikach i inkasentach) @ pobranie podatku przez płatnika/inkasenta @ potrącenia @ zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku @ prze...