Dr Elżbieta Gawrońska - strona 6

Typy złożoności algorytmu-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Typy złożoności algorytmu zło˙zono´s´c pesymistyczna reprezentuje zło˙zono´s´c algorytmu wykonywanego dla danych, przy których algorytm wykonuje si˛e najdłu˙zej zło˙zono´s´c optymistyczna reprezentuje zło˙zono´s´c algorytmu wykonywanego dla danych, przy których algorytm wykonuje si˛e najkrócej ´sre...

Ulepszenia algorytmów przykład I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Ulepszenia algorytmów przykład I dany jest zbiór N punktów na płaszczyz´nie, znajduja˛cych sie˛ w I ´cwiartce kartezja´nskiego układu współrz˛ednych, okre´slonych przez współrz˛edne ( xi ; yi ) , oraz dany jest ekran o rozmiarach ekranx na ekrany ; zadanie polega na przeliczeniu (przeskalowaniu) ws...

Wartość wyrażenia-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Wartość wyrażenia ka˙zde wyra˙zenie w j˛ezyku C++ jest zbudowane z jednego lub wielu argumentów oraz z operacji, które maja˛ byc´ wykonane na tych argumentach najprostsza˛ postacia˛wyraz˙enia jest pojedyncza stała (literał) lub obiekt, np. wyra˙ze...

Wieże Hanoi III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Wieże Hanoi III algorytm rekurencyjny podpr ogramu wypisuja˛cego sekwencje˛ kroków stanowia˛cych rozwia˛zanie zadania Wiez˙ Hanoi: podprogram przenie´s N z A na B u˙zywaj ˛ ac C je´sli N j...

Wieże Hanoi IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Wież e Hanoi IV liczba operacji (w przybliz˙eniu), jaka˛ nalez˙y wykonac´ w celu ułoz˙enia wiez˙ Hanoi dla 64 kra˛z˙ków, to L = 264 = 184467440737096 zakładaja˛c moz˙liwos´c´ wykonania 1 operacji na 1 s , czas potrzebny na ich uło˙zenie to t = 18446744073709 ; 6 sekund t = 307445734561 ; 83 minut t...

Wskaźniki 1-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Wskaźniki I int * wsk; - jest definicja˛wskaz´nika wsk słuz˙a˛ca˛ do pokazywania na zmienne typu int ustawienie wskaz´nika na zmienna˛ odbywa sie˛ poprzez przypisanie do niego adresu tej zmiennej wartos´cia˛wskaz´nika nie moz˙e byc´ wartos´c´ nie be˛da˛ca adresem przykładowy kod ´zródłowy: 1 int a ...

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki I wska´znik do stałej to taki, który pokazuje na obiekty stałe ( const ) i nie pozwala ich modyfikowa´c, np:. const double pi = 3.14; const double * wsk_sta = π *wsk_sta = 10.1; //BLAD!!! stały wska´znik to taki, któremu nie mo˙zna niczego przypisa´c (czyl...

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Wskaźniki do stałej, stałe wskaźniki II stały wska´znik do stałej to taki, który pokazuje na obiekty stałe ( const ), nie pozwala ich modyfikowa´c oraz taki, któremu nie mo˙zna niczego przypisa´c (czyli nie mo˙zna go przestawia´c), np.: const double pi = 3.14; const double g = 9.81; const double * ...

Wskaźniki do stałej-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Wskaźniki do stałej, stałe wskaźniki II stały wska´znik do stałej to taki, który pokazuje na obiekty stałe ( const ), nie pozwala ich modyfikowa´c oraz taki, któremu nie mo˙zna niczego przypisa´c (czyli nie mo˙zna go przestawia´c), np.: const double pi = 3.14; const double g = 9.81; const double * ...

Wskaźniki II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wskaźniki II z kaz˙dym wskaz´nikiem zwia˛zany jest jakis´ typ typ wska´znika niesie w sobie informacj˛e dla kompilatora o sposobie interpretowania obszaru pamie˛ci znajduja˛cego sie˛ pod konkretnym adresem i rozmiar tego obszaru wskaz´nik słuz˙a˛cy do pokazywania na obiekty jednego typu, nie moz˙e ...