Dr Elżbieta Gawrońska - strona 7

note /search

Wskaźniki I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Wskaźniki I int * wsk; - jest definicja˛wskaz´nika wsk słuz˙a˛ca˛ do pokazywania na zmienne typu int ustawienie wskaz´nika na zmienna˛ odbywa sie˛ poprzez przypisanie do niego adresu tej zmiennej: wartos´cia˛wskaz´nika nie moz˙e byc´ wartos´c´ nie be˛da˛ca adresem przykładowy kod ´zródłowy: 1 int a...

Wskaźniki III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Wskaźniki III odniesienie do wartos´ci zmiennej, na która˛ pokazuje wskaz´nik, odbywa si˛e przy pomocy operatora wyłuskania - * : przykładowy kod ´zródłowy: 1 int a = 5 ; 2 int _ wsk = & a ; 3 std : : cout ...

Wskaźniki II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Wskaźniki II typ wskaz´nika niesie w sobie informacja˛ dla kompilatora o sposobie interpretowania obszaru pamie˛ci znajduja˛cego sie˛ pod konkretnym adresem i rozmiar tego obszaru wskaz´nik słuz˙a˛cy do pokazywania na obiekty jednego typu, nie moz˙e pokazywa´c na obiekty innego typu przykładowy kod...

Wyszukiwanie binarne oszacowanie złożoności-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Wyszukiwanie binarne oszacowanie złożoności powy˙zszy algorytm to binarne wyszukiwanie elementu X w N Ü ele mentowej tablicy T idea algorytmu polega na skracaniu obszaru poszukiwa´n o połow˛e liczba porównan´ wykonywanych w algor...

Zakres ważności zmiennych I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Zakres ważności zmiennych I zakres lokalny - zmienne zdefiniowane w ka˙zdym fragmencie programu ograniczonym { } , nie sa˛ inicjowane zakres pliku (globalny) - zmienne zdefiniowane poza wszystkimi funkcjami, sa˛ inicjowane zerami przykładowy kod ´zródłowy: 1 double glob ; / / zmienna g l o b a l n ...

Złożoność algorytmów I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Złożoność algorytmów I Aby okres´lic´ wydajnos´c´ algorytmu w zakresie rozwia˛zywania danego problemu nale˙zy podda´c go analizie. W tym celu wykorzustuje si˛e miar˛e, która jest niezale˙zna od komputera, j˛ezyka programowania, programisty i wsz...

Złożoność algorytmów II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Złożoność al gorytmów II Najcz˛esciej rozpatruje si˛e czas wykonania algorytmu w zale˙zno´sci od rozmiaru danych, tj. złoz˙onos´c´ obliczeniowa˛ czasowa˛. Rzadziej analizuje sie˛ złoz˙onos´c´ obliczeniowa˛ pamie˛ciowa˛, tj. rozmiar pamie˛ci potrzebnej do wykonania algorytmu. W charakterze czasu wyk...

Złożoność obliczeniowa i asymptotyczna-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1295

Złożoność obliczeniowa i asymptotyczna Funkcja opisuja˛ca zwia˛zek pomie˛dzy n i t jest zwykle złoz˙ona, a kaz˙da składowa tej funkcji, która nie zmienia istotnie warto´sci tej funkcji jest z niej eliminowana, w wyniku czego uzyskuj...

Zmienne I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zmienne I identyfikator zmiennej (nazwa zmiennej) to dowolny cia˛g liter, cyfr i znaków ' _ ' identyfikator nie mo˙ze rozpoczyna´c si˛e od cyfry identyfikator nie mo˙ze by´c jednym ze słów kluczowych j˛ezyka C++ identyfikator reprezentuje pewien obiekt definicja poła˛czona z inicjowaniem zmiennej f...

Zwrot wartości przez funkcje-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Zwrot wartości przez funkcje rezultat (warto´s´c) funkcji jest zwracany przy pomocy instrukcji: return wartosc; typ zwracanej wartos´ci powinien byc´ typu okres´lonego przed nazwa˛ funkcji o ile jest to mo˙zliwe warto´s´c zwracana poddana zostaje niejawnemu przekształceniu (konwersji) na typ okres´...