Dr Elżbieta Gawrońska

note /search

Cechy dobrego algorytmu - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3528

Cechy dobrego algorytmu Kaz˙dy dobry algorytm powinien posiadac´ naste˛puja˛ce cechy: mie´c okre´slone operacje podstawowe, ka˙zdy krok jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniowany, ka˙zdy mo˙zliwy przypadek przewidziany, mo˙ze korzysta´c z danych wej´sciowych, prowadzi do jednej lub wi˛ecej danych wyj...

Czytanie skomplikowanych definicji - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3339

Czytanie skomplikowanych definicji rozpoczynamy od nazwy przesuwamy sie˛ w prawo czytaja˛c znajduja˛ce sie˛ tam operatory jez˙eli napotkamy koniec definicji lub nawias zamykaja˛cy przesuwamy si˛e w lewo jez˙eli napotkamy otwieraja˛cy nawias, to wychodzimy na zewna˛trz i przechodzimy do punktu drugi...

Problemy - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2086

Dlaczego... Kaz˙dy problem moz˙e byc´ rozwia˛zany na kilka sposobów. Kaz˙dy problem posiada, wie˛c kilka alternatywnych (ba˛dz´ nie) algorytmów rozwia˛zuja˛cych go. Złoz˙onos´c´ obliczeniowa algorytmów jest jednym z najwaz˙niejszych parametrów charakteryzuja˛cych algorytm. Cele, dla których wyznacz...

Drzewa - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2702

Drzewa drzewo to hierarchiczne uło˙zenie danych w˛ezeł to punkt w drzewie korzen´ to we˛zeł znajduja˛cy sie˛ na poziomie 1 potomstwo korzenia to we˛zły znajduja˛ce sie˛ na poziomie 2, potomstwo w˛ezłów z poziomu 2 znajduje si˛e na poziomie 3, itd. lis´c´ to we˛zeł nie posiadaja˛cy potomstwa gała˛z´...

Funkcja int main I - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2471

Funkcja int main() I w ka˙zdym programie w j˛ezyku C++ musi znale´z´c si˛e specjalna funkcja main od tej funkcji rozpoczyna si˛e działanie programu tre´s´c tej funkcji (jej ciało ) jest umieszczone mi˛edzy dwoma nawiasami klamrowymi: { } przykładowy kod ´zródłowy: 1 int main ( ) / / i n t main ( i ...

Gdzie warto zajrzeć II - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2205

Gdzie warto zajrzeć II Aho A. V., Ullman J. D., Wykłady z informatyki z przykładami w j˛ezyku C , Helion 2003 Eckel B., Thinking in C++ , Helion 2002 Plugger P. J., Biblioteka standardowa C++ , WNT 1997 Stroustrup B., J˛ezyk C++ , W...

Gdzie warto zajrzeć I - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2352

Gdzie warto zajrzeć I Wsze˛dzie tam, gdzie zawarte sa˛ informacje z zakresu materiału przedstawianego na wykładzie i ´cwiczeniach Brookshear J. G., Informatyka w ogólnym zarysie , WNT 2003 Harel D., Rzecz o istocie informatyki, algorytmika , W...

Historia maszyn liczących-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2380

Historia maszyn liczących 4000-1200 p.n.e. - Sumerowie zapisuja˛ transakcje handlowe na glinianych tabliczkach 3000 lat p.n.e. - W ´srodkowej Azji wynaleziono liczydło (ang. "abacu...

Inicjalizacja tablic-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2051

Inicjalizacja tablic inicjalizacja poszczególnych elementów tablicy odbywa si˛e: int tab[4] = {war1, war2, war3, war4 }; co powoduje przypisanie elementowi tab[0] warto´sci war1 , tab[1] warto´sci war2 , tab[2] warto´sci war3 oraz tab[3] war...

Inne instrukcje sterujące-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1827

Inne instrukcje sterujące instrukcja break powoduje opuszczenie p˛etli, bez wykonania pozostałych, zawartych w niej instrukcji instrukcja continue zatrzymuje wykonanie aktualnej iteracji, powoduja˛c powrót do pocza˛tku pe˛tli w celu rozpocze˛cia nowej iteracji instrukcja skocz do: goto etykieta; .....