Dr Elżbieta Gawrońska - strona 2

Instrukcja include-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Instrukcja include aby uz˙ywac´ symboli nie be˛da˛cych cze˛s´cia˛ samego je˛zyka C++, (np. elementów biblioteki standardowej) nalez˙y doła˛czyc´ do programu odpowiedni plik nagłówkowy instrukcja˛ #include #include jest dyrektywa˛ preprocesora plik nagłówkowy odpowiedzialny za bibliotek˛e wej´scia-...

Instrukcja using namespace-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Instrukcja using namespace przykładowy kod ´zródłowy: 1 #include 2 using namespace std ; 3 int main ( ) 4 { 5 cout ...

Instrukcja wyboru-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Instrukcja wyboru instrukcja wyboru: switch (selektor) { case warto´s´c_całkowita1: instrukcja1; break; case warto´s´c_całkowita2: instrukcja2; break; case warto´s´c_całkowita3: instrukcja3; break; ... default: instrukcja_d; } selektor posiada wartos´c´ całkowita˛, jest porównywany kolejno z warto´...

Jednostki informacji I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Jednostki informacji I Dokładnie 1 bit - 1 b 1 bajt ( ang. byte ) - 1 B = 8 b na jednym bajcie mo˙zna zapisa´c 28 czyli 256 ró˙znych informacji 210 B = 1024 B = 1 kB (kilobajt) 220 B = 1048576 B = 10242 B = 1024kB = 1 MB (

Jednostki informacji II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Jednostki informacji II Z układu SI 103 B = 1000 B = 1 kB (kilobajt) 106 B = 1 B = 1000kB = 1 MB (megabajt) 109 B = 1 B = 1000MB = 1 GB (gigabaj...

Jeżyk C++-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Jeżyk C++ Odpowiednik czynno´sci w algorytmie to w j˛ezyku C++ wyra˙zenie . Wyra˙zenie zako´nczone ´srednikiem to instrukcja - najmniejszy samodzielny element programu. Plik ´zródłowy - plik stworzony przy pomocy edytora tekstowego zawieraja˛cy tres´c´ programu (zgodnie z przyje˛ta˛ konwencja˛ plik...

Klasy złożoności I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Klasy złożoności I Klasa złoz˙onos´ci obliczeniowej to zbiór je˛zyków spełniaja˛cych okres´lone kryterium (tzn. czas i pami˛e´c). Podstawowe klasy zło˙zono´sci: TIME ( f ( n )) - oznacza zbiór j˛ezyków L akceptowalnych przez determistyczna˛maszyne˛ Turinga M o złoz˙onos´ci czasowej f ( n ) , SPACE ...

Klasy złożoności II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Klasy złożoności II Klasy złoz˙onos´ci czasowej, w których funkcje sa˛wyła˛cznie asymptotyczne: P - deterministyczny czas wielomianowy, problem decyzyjny A nale˙zy do klasy P , jes´li moz˙na podac´ jego rozwia˛zanie w czasie wielomianowym - sa˛ to problemy ”łatwe” lub inaczej ”szybko rozwia˛zywalne...

Klasy złożoności III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

Klasy złożoności III problem decyzyjny A 2 NP nale˙zy do klasy NPC ( NP-Complete ), jez˙eli wszystkie problemy z klasy NP moga˛ byc´ wielomianowo zredukowane do problemu A ka˙zdy problem NPC mo˙ze by´c wielomianowo zredukowany do innego problemu NPC dla problemów klasy NPC znane sa˛ deterministyczn...

Klasy złożoności IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Klasy złożoności IV problem decyzyjny A 2 NP nale˙zy do klasy NPH ( NP-Hard ), je˙zeli istnieje dla niego redukcja wielomianowa do problemów NPC . nie wiadomo jak przekształci´c problem NPC do problemu NPH klasa co Ü NP to klasa problemów, które sa˛ dopełnieniami problemów z klasy NP. W szczeg...