Dr Elżbieta Gawrońska - strona 5

Referencje-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Referencje referencja (ang. reference ), inaczej pseudonim (ang. alias ) wprowadza nowa˛ nazwe˛ dla istnieja˛cego obiektu referencja pozwala odnosi´c si˛e po´srednio do obiektu w podobny sposób, jak za pomoca˛wskaz´nika, ale nie wymaga składni wskaz´ników referencja musi zosta´c zainicjowana przykł...

Rekurencja I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Rekurencja I Rekurencja (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie si˛e funkcji, definicji, procedury, czy programu do samego siebie. n ! = n _ ( n Ü 1 ) _ ( n ÛÜ 2 ) _ _ _ _ _ ...

Rekurencja II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Rekurencja II algorytm “główny” obliczaja˛cy 10! : wywołaj silnia z 10 algorytm iteracyjny obliczania n ! (silnia): podprogram silnia z n zapisz k = 1 ; zapisz l = 2 ; wykonaj co nast˛epuje...

Rozwiazywanie problemów-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Rozwiazywanie problemów Pisza˛c program nalez˙y wzia˛c´ pod uwage˛ jego dwa podstawowe aspekty: okres´lenie zbioru algorytmów na rozwia˛zywanie poszczególnych zadan´, dostarczenie danych, na któych be˛da˛wykonywane okres´lone algorytmy, tak aby moz˙na było uzyskac´ jednoznaczne rozwia˛zanie. Aspekt...

Rozwiązywalność problemów-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Rozwiązywalność problemów Wychodza˛c ze zrozumienia poje˛cia algorytmu, wszystkie problemy, mo˙zna podzieli´c na dwie klasy problemy nierozstrzygalne , czyli problemy dla rozwia˛zania, których algorytm nie istnieje (pewne przypadki szczególne tych problemów moga˛ byc´ rozwia˛zane, np. przez zgadnie...

Sortowanie bąbelkowe-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Sortowanie bąbelkowe zamiana = TAK; dopóki (zamiana == TAK) wykonuj: X = 0; zamiana = NIE; dopóki (X ...

Szacowanie złożoności algorytmów-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Szacowanie złożoności algorytmów dla naste˛puja˛cego zestawu akcji podstawowych: przypisanie porównanie mi˛edzy poszczególnymi porównaniami mo˙ze wykona´c si˛e co najwy˙zej sko´nczona liczba instrukcji (przypisania) aby oszacowa´c zło˙zono´s´c algorytmu w sensie notacji O ( _ ) , wystarczy policzy´...

Tablice wielowymiarowe-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Tablice wielowymiarowe tablice wielowymiarowe w C++ to tablice tablic , np.: double ttt[3][4]; to trzyelementowa tablica tablic czteroelementowych typu double lub pro´sciej tablica dwuwymiarowa o wymiarach 3 na 4 typu double odwołanie do elementu tablicy ttt o indeksach i j : ttt[i][j] elementy umi...

Tablice-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Tablice definicja: int tab[4]; powoduje stworzenie czteroelementowej tablicy (wektora) elementów typu int liczba w nawiasie kwadratowym okre´sla rozmiar tablicy, który musi by´c znany na etapie kompilacji - moz˙e byc´ okres´lony jedynie przez stała˛ lub literał n -elementowa tablica posiada n eleme...

Typy całkowite I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Typy całkowite I typy okres´laja˛ce zmienne całkowite: short int lub short - pół słowa int - jedno słowo long int lub long - jedno lub dwa słowa char - jeden bajt, słu˙zy tak˙ze do przechowywania znaków alfanumerycznych powyz˙sze typy moga˛wyste˛powac´ w wersjach ze znakiem lub bez: signed - ze zna...