Dr Aldona Uziębło - strona 7

Grupy interesu(lobby)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Grupy interesu (Lobby) Wzrost zadań współczesnego państwa przyczynia się do rozszerzenia zakresu kompetencji jego organów i obejmowania nim coraz to nowych dziedzin stosunków społecznych. To z kolei komplikuje relacje zacho­dzące pomiędzy organami państwa i społeczeństwem, implikując powsta­nie ró...

Modele egzekutywy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2688

Model monistycznej egzekutywy Władza wykonawcza skupiona jest w ręku jednego, jednoosobowego organu (monarcha, prezydent). Nie ma w jej ramach żadnych podziałów wewnętrznych. Nie występuje zwłaszcza samodzielny, kolegialny organ posiadający kompetencje wykonawcze (rząd). Osoby kierujące poszczegól...

Pojęcie i klasyfikacja organu państwowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1008

Pojęcie organu państwowego. W państwie demokratycznym naród sprawuje władzę bezpośrednio lub poprzez organy państwowe. Organy nie stoją więc ponad, czy obok suwerena, ale zobowiązane samowykonywać jego wolę. Organ państwowy (od łac. organum - narzędzie) to ce­lowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębn...

Geneza konstytucji wspóczesnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1603

Geneza konstytucji współczesnej Już w starożytnej Grecji w V wieku p.n.e. niektórych państwach-mia­stach istniały akty prawne stwarzające podwaliny ich ustroju i znano pojęcia zasad regu...

Konstytucyjne uregulowania obowiązywania prawa wspólnotowego w systemi...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 826

Konstytucyjne uregulowania obowiązywania prawa wspólnotowego w systemie prawnym państw europejskich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Lexemburgu przyznaje prawu ponadnarodowemu pozycję nadrzędną nawet nad konstytucjami państw członkowskich. Stanowiska tego nie podziela się jednak w praktyce u...

Pojęcie prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

Pojęcie prawa konstytucyjnego: a) oznacz­ać ono może zespól norm prawnych wyodrębnionych w systemie prawa i tworzących określoną jego gałąź; Prawo konstytucyjne to całokształt norm pra­nych dotyczących ustroju państwowego (Chodzi tu nie tylko o normy konsty­tucyjne sensu stricte, ale też o normy z...

Szczególna nazwa konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 602

.Szczególna nazwa konstytucji Rezultatem świadomej decyzji ustrojodawcy, nakierowanej na wyposażenie konstytucji w walor najwyższej mocy prawnej, jest nadanie jej szczególnej, indywidualnej nazwy, Której nie ma żaden inny akt prawny w całym systemie prawa. Są znane różne określenia spełniające tę...

Teorie obowiązywania prawa międzynarodowego w systemie wewnętrznym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1127

Teorie obowiązywania prawa międzynarodowego w systemie wewnętrznym. Dualizm - prawo krajowe i prawo międzynarodowe są odmiennymi porządkami prawnymi, których odrębność przejawia się w tak zasadniczych dziedzinach, jak źródło obowiązywania normy, przedmiot regulacji czy podmioty, przez co niemożliwe...

Teorie stosowania konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2072

Teorie stosowania konstytucji Stosowanie Konstytucji polega na, wydawaniu aktów indywidualnych i konkretnych bezpośrednio i wyłączne na podstawie normy konstytucyjnej, tzn. bez potrzeby jej rozwinięcia i konkretyzacji w drodze ustawy zwykłej. a) bezpośrednio (samoistnie) -tzn. bez konieczności roz...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (27 stron) Wykłady

 • dr Aldona Uziębło
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4361

Dr Aldona Uziębło WYKŁAD 1 24.02.2007 Finanse - stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych Finanse przedsiębiorstw: zjawiska i procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkami środków pieniężnych na cele d...