Pojęcie i klasyfikacja organu państwowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i klasyfikacja  organu państwowego - strona 1 Pojęcie i klasyfikacja  organu państwowego - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie organu państwowego.
W państwie demokratycznym naród sprawuje władzę bezpośrednio lub poprzez organy państwowe. Organy nie stoją więc ponad, czy obok suwerena, ale zobowiązane samowykonywać jego wolę. Organ państwowy (od łac. organum - narzędzie) to ce­lowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony zespół ludzi i środków, utworzony i działający na podstawie prawa, wykonujący w imieniu pań­stwa określone zadania i mogący dla ich realizacji korzystać ze środków władczych i stosować przymus państwowy.
Z pojęciem organu państwowego wiąże się pojęcie Kompetencji (od łac. competentin - odpowiedniość, zgodność) oznaczającej wynikającą z przepisów prawa zdolność organu państwowego do stosowania praw­nie określonych środków działania służących realizacji jego zadań. Kom­petencja nic jest tylko uprawnieniem, z którego organ państwowy może skorzystać, ale nakłada na niego obowiązek podjęcia określonych dzia­łań w sytuacjach prawem przewidzianych. Kompetencji organu państwowego nie można domniemywać. Zawsze powinna mieć ona podstawę w normie konstytucyjnej lub ustawowej. Funkcji, które należy rozumieć jako zespół skutków, głównie prawnych, jakie w określonej sferze rzeczywistości wywoływane są działaniem organu państwowego. W tym ujęciu funkcje to nic innego jak najważniejsze kierunki działalności danego organu. Formy działania - s ą to postacie pra­wne aktów, za pomocą, których realizuje on swoje funkcje, korzystając z przysługujących mu kompetencji.
Należy podkreślić, że wbrew formułowanym niekiedy opiniom żadne z tych trzech pojęć związanych z organem państwowym nie jest nad­rzędne wobec pozostałych. Jedna funkcja organu państwowego może np. być realizowana w różnych formach, przy wykorzystaniu wielu kompe­tencji, a z kolei jedna forma działania obejmująca kilka kompetencji może prowadzić do realizacji kilku funkcji Funkcje organu państwowego wypełniane są przez ludzi, których dzia­łania mogą być zarachowane na rzecz danego organu, przypisane mu, o ile wchodzą w zakres prawem określonych jego kompetencji. Nazywa się ich piastunami danego organu. Noszą oni z reguły nazwy wskazu­jące na ich związek z danym organem - np. poseł, sędzia, minister, wo­jewoda, prezydent. Akty prawne ustalają wymogi, jakie powinni wypeł­niać piastuni poszczególnych organów.
Klasyfikacje organów państwowych.
W doktrynie prawa konstytucyjnego występują różne klasyfikacje orga­nów państwowych przeprowadzane na podstawie rozmaitych kryteriów: 1) przyjmując kryterium liczby piastunów można wyróżnić organy jed­noosobowe (np. Prezydent RP, wojewoda) organy wieloosobowe (np. Sejm, Senat);
2) biorąc pod uwagę sposób powoływania

(…)

…, które jako całość wypełniają nałożone na nie zadania (np. Zgro­madzenie Narodowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) organy złożone, składające się z kilku jednostek organizacyjnych, które wspól­nie działając realizują kompetencje danego organu państwowego (np. parlament RP złożony z Sejmu i Senatu);
4) stosując kryterium terytorialnego zasięgu działalności dzieli się orga­ny państwowe na organy centralne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz