Dr Aldona Uziębło - strona 2

note /search

Instytucja zgromadzenia ludowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 952

Instytucja zgromadzenia ludowego. Jest to zebranie ogółu uprawnionych do podejmowania decyzji. Ze względu na rozmiary współczesnych państw jest ono rzad­kością. Występuje w trzech małych kantonach szwajcarskich. Podczas zgromadzeń ludowych podejmuje się w nich decyzje w najważniejszych sprawach da...

Klasyfikacje partii politycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1834

Klasyfikacje partii politycznych ze względu na rodzaj przywództwa. 1) partie zdecentralizowane, oparte na zasadzie demokracji wewnętrz­nej - cechuje je autonomia organizacji terytorialnych i pozostawianie w gestii organizacji terenowych, lokalnych ważnych decyzji politycz­nych; zdarza się nawet gw...

Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2240

Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy. A) teoria rozgraniczenia sfer interesów i woli podmiotów . Przedmiotem prawa w ogóle jest wyznaczanie granic dla naturalnej swobody jednostki w związku z tym rozgraniczanie wzajemnych uprawnień i obowiązków poszczególnych podmiotów, stosun­ki między obywatel...

Koncepcje obowiązywania praw podstawowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 5040

Koncepcja bezpośredniego horyzontalnego obowiązywania praw podstawowych. Horyzontalnego obowiązywania praw podstawowych - ich obowiązywanie w stosunkach między osobami fizycznymi albo między nimi osobami fizycznymi z jednej strony, a osobami prawnymi prawa cywilnego z drugiej. Polega na traktowaniu...

Konsekwencje najwyższej mocy prawnej konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1890

Konsekwencje najwyższej mocy prawnej konstytucji Zasada zwierzchniej pozycji ustawy za­sadniczej w systemie źródeł prawa oznacza: a)zakaz wydawania aktów pra­wnych sprzecznych z konstytucją (Odnosi się to nie tylko do treści norm niż­szego szczebla, ale także do przestrzegania trybu uchwalania oraz...

Konstytucje nominalne,normatywne,semantyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5803

Konstytucje nominalne, normatywne, semantyczne Konstytucje nominalne - wywo­dzą się z władzy ustrojodawczej narodu (suwerena), określają zasady organizacji państwa (przede wszystkim podział władz), gwarantują podstawowe prawa czło­wieka i obywatela wobec państwa (wolność, równość i możność politycz...

Kontrola konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1484

Materialne i formalne gwarancje konstytucji Materialne gwarancje konstytucji -zasady ustroju społeczno-politycznego czy podstawowe mechanizmy systemu politycznego. Formalne gwarancje konstytucji -instytucje prawne umożliwiające i zapewniające prawidłowość procesu prawotwórczego lub (ogólniej) proce...

Metody badań prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2100

Metody badań prawa konstytucyjnego Metody: prawno - dogmatyczna - prawo obowiązujące w określonym czasie i miejscu; pozwala na ustalenie woli prawodawcy, właściwości badanych norm prawnych, instytucji prawnych oraz na tworzenie pojęć służących do dalszego badania obowiązującego prawa; (wada: oderw...

Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1407

Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw - stron. Z jednej strony, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i działalność organów Rady Europy powołanych do ochrony gwarantowanych w niej praw stymulu...

Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 3514

.Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa Prawo konstytucyjne jako gałąź prawa wewnętrznego w mniejszym lub większym stopniu wyznacza treść norm, wchodzących w zakres pozostałych dziedzin prawa (normy konstytucji mają tu szczególne znaczenie nie tylko ze względu na ich najwyższą moc prawną, a...