Dowody nienazwane - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowody nienazwane - wykład - strona 1 Dowody nienazwane - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dowody nienazwane: -opinie instytutów naukowych lub naukowo badawczych
-orzeczenia powiatowych zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych),
-dowody z filmu, utrwalonego obrazu telewizyjnego, z fotokopii, planów, rysunków, płyt, taśm dźwiękowych, maszynowe wypisy urządzeń liczących impulsy telefoniczne.
Zasady postępowania dowodowego * Ogólna zasada kształtująca postępowanie dowodowe to zasada prawdy obiektywnej
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. *zasady szczególne:
1. zasada dysponowania zakresem postępowania dowodowego przez prowadzący postępowanie organ administracji publicznej(organ decyduje jakie dowody na jakie okoliczności należy uwzględnić) 2. zasada bezpośredniości postępowania dowodowego(wszystkie czynności musi przeprowadzić organ samodzielnie); 3. zasada otwartego systemu dowodów; 4. zasada równej mocy dowodowej środków dowodowych(wszystkie odwody są równie ważne, wyjątkiem są dokumenty urzędowe(ważniejsze)); 5. zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym 6. zakaz prekluzji 7. zasada swobodnej oceny dowodów Ad 1. Zasada oficjalności postępowania dowodowego - organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
-jakie dowody są niezbędne do ustalenia stanu faktycznego,
-jakie okoliczności faktyczne mają znaczenie prawne w sprawie i jakie dowody są niezbędne do ich ustalenia
-organ ma obowiązek rozpatrzenia całego materiału dowodowego
-ograniczenia przeprowadzenia postępowania dowodowego dotyczą faktów notoryjnych oraz znanych organowi z urzędu.
-Organ prowadzący postępowanie określa zakres postępowania dowodowego w formie postanowienia (postanowienie dowodowe), którym nie jest związany i może je w każdym stadium postępowania zmienić, uchylić lub uzupełnić.
Ad 2. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego -oznacza, że pełne, zgodne z zasadą prawdy obiektywnej rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy jest uwarunkowane przeprowadzeniem postępowania dowodowego przez organ orzekający w sprawie. Organ zatem sam ustala stan faktyczny w sprawie. Dopuszczalny wyjątek: pomoc prawna innego organu administracji.
Ad 3 Zasada otwartego systemu dowodów - jako dowód należy dopuścić wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia w sprawie, a nie jest sprzeczne z prawem


(…)


wyraża prawo (nie obowiązek) strony do udziału w ustalaniu stanu faktycznego jej sprawy oraz prawo do jej udziału w czynnościach postępowania dowodowego. Strona ma też prawo żądania przeprowadzenia dowodów.
Ad 6 zakaz prekluzji
-KPA nie wprowadza zakazu uwzględniania „nowości” w postępowaniu odwoławczym. Strona może zatem przytaczać nowe okoliczności w postępowaniu nadzwyczajnym i organem drugiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz