Dotacje z UE jako źródło MSP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dotacje z UE jako źródło MSP - strona 1 Dotacje z UE jako źródło MSP - strona 2 Dotacje z UE jako źródło MSP - strona 3

Fragment notatki:

Dotacje z Unii Europejskiej jako jedno ze źródeł finansowania działalności w sektorze MSP
Łódź 2003
Spis treści
Nr strony
Wstęp 3
Programy dostępne w ramach funduszu PHARE 4
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 7
Bibliografia 11
WSTĘP
Według danych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8 % ogólnej liczby przedsiębiorstw i pełnią ważną rolę w gospodarce, wpływając na tak istotne kwestie jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury gospodarczej i wielkość bezrobocia.
Poszukiwanie przez firmy zewnętrznych źródeł finansowania jest nierozłącznie związane z celami działania każdego przedsiębiorstwa. Korzystanie z zewnętrznego finansowania jest racjonalne tylko wtedy gdy służy realizacji tych celów długo oraz krótkookresowych.
Podstawowym długookresowym celem działalności firmy jest maksymalizacja jej wartości, ponieważ wzrost wartości przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli.
Krótkookresowym celem przedsiębiorstwa jest natomiast zapewnienie nieprzerwanej działalności, a więc utrzymanie płynności finansowej czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, oraz zapewnienie wystarczającego do prowadzenia bieżącej działalności poziomu zapasów i środków pieniężnych. Firma aby móc prowadzić działalność i realizować wymienione cele musi dysponować różnymi środkami w postaci budynków (na pomieszczenia biurowe, produkcyjne, magazyny, świadczenie usług itp.), maszyn i urządzeń, środków transportu itp. Oprócz tego musi posiadać majątek obrotowy w postaci surowców, materiałów do produkcji i zapasów, które umożliwią ciągłość produkcji, sprzedaży czy świadczenia usług.

(…)

… dostępne po akcesji to np.: EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), EFS (Europejski Fundusz Społeczny), FIWR (Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa).
PROGRAMY DOSTĘPNE W RAMACH FUNDUSZU PHARE
PHARE jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są dostępne dla różnych sektorów gospodarki. MSP w Polsce mogą korzystać…
… także funkcje Jednostek Kontraktujących (w Łodzi jest to Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego).
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych został ustanowiony dla małych i średnich przedsiębiorców (MSP) na współfinansowanie kosztów wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstwa.
CELE PROGRAMU Celem strategicznym programu jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności…

Komisja Oceniająca - ocenia wnioski pod względem zgodności administracyjnej; ocena techniczna i finansowa Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej - reprezentuje interesy Unii Europejskiej
Beneficjent - wnioskodawca - mały lub średni przedsiębiorca, któremu przyznano dotację w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych.
PROFIL BENEFICJENTA
O dotację w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych mogą starać się wnioskodawcy spełniający następujące kryteria:
 są małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) Art.54 i 55  mają siedzibę na terenie Polski,
 są bezpośrednio odpowiedzialni za przygotowanie i wdrożenie przedsięwzięcia (nie mogą pełnić roli
pośrednika),
 mają odpowiednie środki finansowe zapewniające…
…, które umożliwią ciągłość produkcji, sprzedaży czy świadczenia usług. Na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej jednym ze źródeł wsparcia finansowego dla sektora MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) są fundusze UE dostępne w ramach programów przed i po akcesyjnych. Do funduszy dostępnych w dniu dzisiejszym zaliczamy między innymi PHARE, SAPARD oraz IEdE (Inteligentna Energia dla Europy), natomiast fundusze…
…, lub promesę kredytową wystawioną przez bank, dotyczącą wdrażania planowanych działań kwalifikowanych.
4) studium wykonalności przedsięwzięcia, w którym wykazane będą techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia przedsięwzięcia potwierdzające jego wykonalność i trwałość co najmniej do końca grudnia 2007 r
5) ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, jeśli ocena taka jest wymagana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz