dot. zarządzania Instytucjami kredytowymi cz I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dot. zarządzania Instytucjami kredytowymi cz I - strona 1 dot. zarządzania Instytucjami kredytowymi cz I - strona 2 dot. zarządzania Instytucjami kredytowymi cz I - strona 3

Fragment notatki:

Przykładowe pytania egzaminacyjne dotyczą takich zagadnień jak: stopa procentowa swapu zakwotowanego, wartość netto banku, cena obligacji, zestawienie terminów kontraktowych, duration instrumentu finansowego, spekulacja stóp procentowych, długa pozycja w danej walucie

RODZAJE POZYCJI POZABILANSOWYCH
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane (najczęściej w kontaktach z jednostkami powiązanymi):
finansowe
linie kredytowe,
pozostałe.
gwarancyjne
poręczenia i gwarancje,
pozostałe.
Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży:
operacje instrumentami finansowymi,
operacje papierami wartościowymi.
Zobowiązania pozostałe (nieodwołalne):
a) głównie aktywa przejęte za wierzytelności.
Ryzyko to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację, w której wybranie danego wariantu pociąga za sobą możliwości wystąpienia różnych konsekwencji, znamy jednak prawdopodobieństwa wystąpienia każdej możliwości. Formalnie, decyzjami podejmowanymi w warunkach ryzyka nazywamy taką klasę problemów decyzyjnych, w której dla każdej znany jest rozkład prawdopodobieństwa wszystkich konsekwencji. NOWOŻYTNA KONCEPCJA RYZYKA
Najważniejszy okres: 1654-1763
1) źródło - indoarabski system liczbowy.
2) poważne badania nad ryzykiem w dobie renesansu; rok 1654 problem kawalera de Méré: list do Pascala, współpraca Pascala z Fermatem; opublikowanie Traité du triangle arithmétique, trójkąt Pascala, opracowanie podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa i metody indukcji matematycznej.
3) rok 1713 - wydanie „Sztuki przewidywania” (Ars conjectandi) Jakuba Bernoullego, w której sformułowano prawo wielkich liczb (termin wprowadził w 1835 S. Poisson).
4) rok 1730 - Abraham de Moivre wprowadza koncepcję rozkładu normalnego i pojęcie odchylenia standardowego. 5) rok 1738 - Daniel Bernoulli opracowuje równanie Bernoullego. 6) rok 1763 - opublikowanie pośmiertnie dzieła Thomasa Bayesa “Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances”, w którym pojawia się twierdzenie Bayesa.
7) rok - 1875 Francis Galton odkrywa regresję od średniej. 8) rok 1952 - Harry Markowitz formułuje koncepcję dywersyfikacji ryzyka
ETAPY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:
identyfikacja, ocena, monitorowanie,
kontrola,
PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG NORM BAZYLEJSKICH:
kredytowe - prawdopodobieństwa niespłacenia przez dłużnika zobowiązania podstawowego wraz z odsetkami i opłatami,
rynkowe - ryzyko tego, że wartość bilansowych lub pozabilansowych pozycji zostanie zmniejszona na skutek zmiany cen akcji, kursów walut, stóp procentowych, cen towarów,
operacyjne - definiowane jako ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne (ryzyko ukarania lub wprowadzenia sankcji przez władze administracyjne z powodu działalności niezgodnej z prawem), natomiast wyłącza się niego ryzyko reputacji (ryzyko utracenia zaufania na rynku) i strategiczne (ryzyko poniesienia strat w wyniku niewłaściweg

(…)

… klientów dobrych
Grupa klientów złych
A
29
36
B
128
194
C
79
108
D
68
87
E
46
65
F
37
47
G
75
90
PRZYPORZĄDKOWANIE WAG
(w przeszłości najczęściej w oparciu o analizę dyskryminacji i regresję liniową; obecnie także w oparciu o regresję logistyczna, drzewo klasyfikacyjne, metodę najbliższego sąsiedztwa, programowanie matematyczne, sieć neuronową, systemy eksperckie czy algorytmy genetyczne). Popularny wzór…
… kredytowe.
Definicja i źródła ryzyka kredytowego,
Pojęcie i zasady tworzenia rezerw celowych na pozycje bilansowe i pozabilansowe w świetle obowiązujących przepisów - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko bankowe, Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.
Struktura należności nieprawidłowych w polskim sektorze bankowym.
V. Ryzyko stóp…
… limitów ogólnych i wewnątrzbankowych w zarządzaniu płynnością.
IV. Ryzyko kredytowe.
Księgowy mechanizm powstawania i rozwiązywania rezerw celowych (ćwiczenie przy wykorzystaniu wskaźnikow procentowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko bankowe z późn. zm.).
V. Ryzyko stóp procentowych.
Wyznaczanie pozycji netto przy wykorzystaniu…
….
średniookresową - definiowaną jako zdolność do wykonania zobowiązań w terminie 1-12 miesięcy.
długoterminową - definiowaną jako zdolność do wykonania zobowiązań w okresie powyżej 12 miesięcy.
Ryzyko płynności - skutek ryzyka finansowego, obejmującego straty w ramach uzgodnionych warunków odstąpienia kapitału (np. ryzyko kredytowe, ryzyko depozytowe) i ryzyka cenowego, wynikającego z wciąż zmieniających…
… wartość NPV (NPV≥0). Dodatnia wartość NPV oznacza, że stopa rentowności danego projektu inwestycyjnego jest wyższa od stopy granicznej, przyjętej do wyliczenia NPV. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (internal rate of return) - taki poziom stopy dyskontowej, przy którym wartość zaktualizowana netto (NPV) przedsięwzięcia inwestycyjnego jest równa zeru.
Próg rentowności (break even point) - punkt wyrównania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz