Zarządzanie ryzykiem bankowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 1 Zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 2 Zarządzanie ryzykiem bankowym - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM SPIS TREŚCI : Istota i rodzaje ryzyka Istota i rodzaje ryzyka Ryzyko -to prawdopodobieństwo poniesienia straty związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe występuje, gdy zrealizowana stopa zwrotu w przyszłości może różnić się od stopy oczekiwanej.
Wymienia się różne rodzaje ryzyk, są też różne sposoby ich pomiaru. Powszechne są:
Ryzyko bankowe - związane z działalnością banku,
Ryzyko finansowe - występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe,
Ryzyko inflacji -niepewność zwrotu z inwestycji,
Ryzyko kredytowe- ryzyko nieodzyskania należności
Ryzyko płynności - trudności w sprzedaży papierów wartościowych,
Ryzyko systematyczne - zdeterminowane zewnętrznymi warunkami gospodarowania,
Ryzyko walutowe - spotykane w transakcjach walutowych.
Ryzyko związane jest zatem z każdą dziedziną życia gospodarczego i może mieć dla inwestora zarówno konsekwencje negatywne jak i oczywiście pozytywne,
Ryzyko bankowe nieodłącznie towarzyszy działalności banków, zwłaszcza transformacji środków pieniężnych, będących w ich dyspozycji. Banki ponoszą ryzyko związane z:
Utratą płynności, zdolności terminowego regulowania zobowiązań i poleceń klientów
Zagrożeniem terminów spłat ,czyli tzw. ryzyko kredytowe,
Wahaniami stopy procentowej na rynku pieniężnym i kapitałowym tzw. ryzyko stopy procentowej,
Zmianami kursów poszczególnych walut na rynku międzynarodowym tzw. ryzyko walutowe,
Obrotem papierami wartościowymi.
Szczególną wagę banki przywiązują do niepewności, związanych z ich bieżącą działalnością, głównie przyjmowaniem depozytów, udzielaniem kredytów oraz lokowaniem wolnych środków pieniężnych. Na poziom ryzyka bankowego ma wpływ zarówno sam bank (ryzyko aktywne, związane bezpośrednio z działalnością banku ), jak też czynniki zewnętrzne (ryzyko pasywne, niezależne od banku ).
Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym .
Kluczem do zarządzania ryzykiem jest uświadomienie sobie występowania ryzyka, poznanie jego typów, oraz ustalenie zależności pomiędzy wymienionymi typami ryzyka (ponieważ grupy ryzyka nie wykluczają się wzajemnie i zazwyczaj występują łącznie ).


(…)

…, które powołuje i odwołuje Zarząd Banku. Sprawami związanymi z kredytami nieregularnymi oraz windykacją należności zajmuje się Komitet Kredytów Trudnych PPABanku SA. W celu zabezpieczenia potencjalnych strat wynikających z działalności kredytowej, do 31 grudnia 1998 r. tworzone były rezerwy celowe zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Nr 13/94, pomniejszające wartość nominalną kredytów. Dodatkowo bank tworzył rezerwę na ryzyko ogólne. Na 31 grudnia 1998 r udział należności zagrożonych w portfelu kredytowym brutto bez odsetek kształtował się na poziomie 2,5%, zaś poziom rezerw celowych na należności zagrożone wynosił 6567 tys zł ( 0,9% wartości wszystkich udzielonych kredytów ).
Od 1 stycznia 1999 r. rezerwy celowe tworzone są zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Nr 13/98. Na 31 marca 1999 r…
… oraz przestrzeganie norm ostrożnościowych ustalonych w prawie bankowym i w uchwałach Komisji Nadzoru Bankowego. Ryzyko płynności związane jest z czasem zamiany aktywów na gotówkę przy zachowaniu odpowiedniej ceny, a występuje wtedy, gdy termin zapadalności aktywów terminowych przekracza termin wymagalności depozytów stanowiących źródło finansowania tych aktywów. Mając na uwadze ograniczenia ryzyka płynności bank…
… jest analiza okresowa. Wykorzystuje się w niej koncepcję zmiany pieniądza w czasie, zgodnie z którą strumienie płatności w różnych okresach mają różny wpływ na sytuację w banku. Okres (duracja ) to średni ważony okres oczekiwania na wpływy środków pieniężnych z danego instrumentu finansowego, a wpływa na niego nominalna stopa procentowa papieru wartościowego, rentowność, wysokość i czas wypłaty odsetek…
… między kursem realizacji opcji a kursem rynkowym.
Transakcja FRA - transakcja nierzeczywista ,której przedmiotem jest ustalenie wysokości stopy procentowej dla należności i zobowiązań klienta, które powstały lub powstaną w określonych terminach w przyszłości, nie dochodzi do wymiany kwot nominalnych zobowiązań przez co zwiększony jest efekt dźwigni finansowej. Transakcja SWAP - zabezpiecza przed ryzykiem stopy…
… zarządzania ryzykiem jest ustalenie odpowiednich limitów, które wyrażają maxymalne dopuszczalne ryzyko dla danego banku w zależności od jego pozycji finansowej, wielkości kapitału, wyniku finansowego, posiadanych rezerw. Limity mogą mieć charakter strukturalny i operacyjny. Limity strukturalne zapewniają odpowiednią relację między wielkością kapitału a wielkością aktywów (współczynnik wypłacalności). Limity…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz