Dostawy i usługi - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostawy i usługi - wykład 8 - strona 1 Dostawy i usługi - wykład 8 - strona 2 Dostawy i usługi - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8
Dostawy i usługi
Wartość zużytych materiałów i energii
(+) wartość usług obcych
(+) zapas materiałów, towarów, produktów na koniec okresu)
(-) zapas materiałów, towarów na początek okresu
(+) wartość sprzedanych towarów, materiałów
(-) zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu
(+) zobowiązania z tytułu dostaw i usług na początek okresu
(-) zobowiązania wekslowe na koniec okresu
(+) zobowiązania wekslowe na początek okresu
(-) przekazane zaliczki na dostawy lub (+) zmniejszenie stanu przekazanych zaliczek
Wynagrodzenia netto
Wartość wynagrodzeń (memoriałowo)
(-) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na koniec okresu
(+) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na początek okresu
5. Inne wydatki operacyjne np.:
wydatki na delegacje
zapłacone kary i grzywny
zapłacone odsetki handlowe
Przykład 1
Zysk netto 18.000
Przychody ze sprzedaży wyrobów 200.000
Zwiększenie stanu produktów + 10.000
Korekty z tytułu zmiany stanu należności
Metoda bezpośrednia
Przychody ze sprzedaży wyrobów 200.000
- Zwiększenie stanu należności -10.000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Metoda pośrednia
Zysk netto 18.000
-zwiększenie stanu należności -10.000
Przykład 2
Zysk netto 15.000
Zmniejszenie stanu towarów -12.000
Wartość sprzedanych towarów 140.000
Zwiększenie stanu materiałów +8.000
Wartość sprzedanych materiałów 60.000
Korekta z tytułu zmiany stanu zapasów
Metoda bezpośrednia
Wartość sprzedanych towarów -140.000
Wartość sprzedanych materiałów -60.000
+ Zmniejszenie stanu towarów +12.000
- Zwiększenie stanu materiałów -8.000
Wydatki środków pieniężnych na nabycie towarów i materiałów -196.000
Metoda pośrednia
Zmiana stanu zapasów
- zmniejszenie towarów -12.000
- zmniejszenie materiałów +8.000
Razem zmniejszenie -4.000
Zysk netto 15.000


(…)

… trwałe
Przykład
Przychody ze sprzedaży produktów 400.000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 260.000
Pozostałe przychody operacyjne 20.000
Pozostałe koszty operacyjne 40.000
Koszty ogólnego zarządu 50.000 Koszty sprzedaży 16.000 Przychody finansowe 12.000 Koszty finansowe 14.000
W ramach pozostałych kosztów operacyjnych jest pozycja :Zapłacona kara za naruszenie przepisów o ochronie środowiska 5.000
W ramach przychodów finansowych wystąpiła pozycja: Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i należności budżetowych 3.000
Przychody ze sprzedaży produktów 400.000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -260.000
Zysk brutto ze sprzedaży 140.000
Koszty ogólnego zarządu - 50.000 Koszty sprzedaży - 16.000 Zysk ze sprzedaży 74.000
Pozostałe przychody operacyjne 20.000
Pozostałe koszty operacyjne - 40.000
Zysk z działalności operacyjnej 54.000
Przychody finansowe 12.000 Koszty finansowe - 14.000
Zysk z działalności gospodarczej= zysk brutto 52.000
Korekta o różnice trwałe
Zapłacona kara za naruszenie przepisów o ochronie środowiska +5.000
Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i należności budżetowych -3.000
Zysk brutto po korekcie…
…-> podstawa opodatkowana 54.000
Podatek dochodowy:
-zobowiązanie podatkowe
-+zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku
-+ zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku
Zysk netto
INFORMACJA DODATKOWA
Głównym zadaniem informacji dodatkowej jest uczynienie pozostałych elementów sprawozdania finansowego bardziej zrozumiałymi dla użytkowników poprzez:
interpretacje,
opis,
uszczegółowienie
pozycji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz