Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego - wykład - strona 1 Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

DOPUSZCZALNOŚĆ STOSOWANIA OBCEGO PRAWA PUBLICZNEGO.
PRZEPISY WYMUSZAJĄCE SWOJE ZASTOSOWANIE.
Wg dominującego poglądu sąd stosujący prawo obce prawo właściwe na podstawie obowiązującej w jego siedzibie normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego powinien stosować jedynie normy z dziedziny prawa prywatnego, pomijając normy prawa publicznego.
Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego bywa uzależniana od następujących przesłanek:
Chodzi o normy prawa publicznego, wchodzące w skład właściwego systemu prawnego. Podstawę ich właściwości stanowi więc norma kolizyjna obowiązująca w siedzibie sądu, miarodajna dla podlegającego ocenie stosunku.
Normy te współuczestniczą w normowaniu podlegającego ocenie stosunku. Wspierają regulację prywatnoprawną tegoż stosunku.
Z ich treści lub celu nie wynika, że należy im nadawać wyłącznie terytorialny zasięg.
Ich zastosowanie nie prowadzi do skutków sprzecznych z podstawowymi zasadami porządku prawnego obowiązującego w siedzibie sądu - ich zastosowaniu nie sprzeciwia się klauzula porządku publicznego.
Pogląd opowiadający się za stosowaniem przy ocenie określonego stosunku -obok prawa któremu stosunek ten zasadniczo podlega - własnych lub obcych „przepisów wymuszających swoje zastosowanie” jeśli tylko spełnione są określone przesłanki które to uzasadniają.
Przesłanki stosowania obcych „przepisów wymuszających swoje zastosowanie „ w doktrynie wymienia się:
obcy przepis znajduje zastosowanie jedynie w razie istnienia „własnej woli zastosowania” i tylko w ramach wyznaczonego tą wolą zakresu
chodzi o przepisy wchodzące w skład systemu prawnego, z którym oceniany stosunek pozostaje w bliskim związku faktycznym
państwo, do którego systemu prawnego ów przepis należy, ma faktyczną możność wymuszenia respektowania tego przepisu
zastosowanie przepisu jest uzasadnione z międzynarodowego punktu widzenia
zastosowanie obcego przepisu nie sprzeciwia się klauzula porządku publicznego
Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych:
w przypadku stosowania, zgodnie z konwencją, prawa określonego państwa , można przyznać skuteczność przepisom bezwzględnie wiążącym innego państwa, z którymi sytuacja wskazuje ścisły związek, wówczas i w takim zakresie - w jakim wg prawa tego państwa- przepisy te znajdują zastosowanie niezależnie od tego, jakiemu prawu podlega umowa.
Postanowienia konwencji nie naruszają stosowania przepisów prawa państwa sądu orzekającego, które w odniesieniu do danego stanu faktycznego wymuszają swoje zastosowanie, be względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do umowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz